يکشنبه ٢٧ مرداد ١٣٩٨
صفحه اصلی > تسهیلات و حمایت ها > دانش آموختگان دانشگاهی > تسهیلات > جایزه شهید چمران > شیوه نامه جایزه شهید چمران 
شیوه نامه جایزه شهید چمران

 باسمه تعالی

 

شيوه‌نامه بهره­ مندی دانش ­آموختگان برترِ دانشگاهی از تسهيلات دوره پسادكتری

 (جايزه شهید دكتر چمران)

مقدمه

به استناد تبصرة مواد 3 و 4 آیین­نامۀ «شناسایی و پشتیبانی از دانش­آموختگان برتر دانشگاهی» و به منظور اجرایی­سازی بند «الف- 2» از مادّۀ 4 آیین­نامه و با هدف ارتقاي توانايي‌هاي پژوهشي، فنّاورانه و آموزشي دانش‌آموختگان برتر دانشگاه‌ها، پژوهشگاه‌ها و ساير مراكز آموزش عالي و پژوهشي كشور، دانش­آموختگان برترِ دانشگاهي طبق شرایط این شیوه­نامه می­توانند از تسهيلات دورة پسادكتري در قالب «جايزة شهيد دكتر چمران»، به پاس خدمات علمی شهید دکتر مصطفی چمران، بهره­مند شوند.

مادّة 1: تعاریف

برای رعایت اختصار، تعاریف زیر در این شیوه­نامه رعایت می­شود:

الف. بنیاد : منظور بنیاد ملّی نخبگان است.

ب. وزارت علوم: منظور وزارت علوم، تحقيقات و فنّاوري است.

ج. وزارت بهداشت: منظور وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي است.

د. مؤسسة علمي: منظور هريك از مراكزآموزش عالی، پژوهش و فنّاوري‌ داخل يا خارج ازكشور است­كه صحت مدارك صادرة آنها به تأييد وزارت علوم، تحقیقات و فنّاوری؛ وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی؛ یا شوراي عالي انقلاب فرهنگي رسيده باشد.

ه‍ .آیین­نامه: منظور «آیین­نامۀ شناسایی و پشتیبانی از دانش­آموختگان ­برتر دانشگاهی» مصوّب هيئت امناي بنياد در تاريخ 13/3/1394 است.

و. معاونت برنامه‌ريزي: منظور معاونت برنامه‌ريزي و نظارت بنياد است.

ز. معاونت توسعه: منظور معاونت توسعة مديريت و منابع بنياد است.

ح. دانش­آموختة برتر: منظور هر یک از دانش­آموختگان موضوع آيين‌نامه و مشمول بند «الف- 2» از مادّۀ 4 آیین­نامه است.

مادّة 2: شرایط مشمولان

دانش‌آموختگان دورة دكتري تخصصيِ مورد تأييد وزارت علوم / وزارت بهداشت و نيز دانش آموختگان دوره‌هاي تخصص و فوق تخصص مورد تأييد وزارت بهداشت درصورت احراز شرایط زیر به عنوان دانش‌آموختة برتر می­توانند از جايزة شهيد دكتر چمران بهره­مند ‌شوند:

الف. بيش از سه سال از تاريخ دانش‌آموختگي آنان در مؤسسه‌هاي علمي داخل كشور و بيش از شش سال از تاريخ دانش‌آموختگي آنان در مؤسسه‌هاي علمي خارج از كشور نگذشته باشد.

ب. دست‌كم 350  امتياز از فعاليت‌هاي نخبگاني مندرج در جدول 1 و بيشترين امتياز را در قياس با ساير متقاضيان در دورة زماني بررسي كسب كرده باشند.

تبصره: چنانچه متقاضی، حداکثر ده درصد کمتر از امتیاز بند «ب» را کسب کرده باشد، در فرايند شناسايي وارد مي‌شود و تصمیم­گیری نهایی دربارة اعطای تسهیلات به وي، به نظر اجماع کارگروهِ موضوع مادّة 5 بستگی دارد.

 

مادة 3: تسهيلات جايزة شهيد دكترچمران

مشمولان اين جايزه از تسهيلات زير بهره‌مند مي‌شوند:

3-1. گذراندن دورة پسادكتري زيرنظر استاد ميزبان در يكي از مؤسسه‌هاي علميِ كشور مطابق مقررات بنياد

3-2. دريافت كارمزدي معادل با حقوق و مزاياي استاديار پاية يك در سال پذيرش پژوهشگر

3-3. دريافت حق بيمة اشتغال مطابق مقررات مؤسسة متبوع و نيز حق بيمة تكميلي پژوهشگر مطابق مقررات بنياد

3-4. دريافت تسهيلات فرهنگي - رفاهي مطابق بند «الف – 4» از مادّة 4 آيين‌نامه

3-5. اعطاي اعتبار ارتباطات علمي شامل:

الف. كمك‌هزينة شركت در يك مجمع علمي خارجي

ب. كمك‌هزينة شركت در دو مجمع علمي داخلي

ج. كمك‌هزينة عضويت در انجمن‌هاي علمي ملّي و بين‌المللي

د. كمك‌هزينة اشتراك نشريه‌هاي علمي داخلي و خارجي

 

تبصرة 1: مدّت زمان دورة پسادكتري حداكثر يك‌سال است و در صورت نيازِ استاد ميزبان و عملكرد مناسب پژوهشگر، به تشخيص بنياد، تمديد اين تسهيلات براي حداكثر يك‌سال ديگر امكان‌پذير است.

تبصرة 2: پژوهشگر دورة پسادكتري مجاز نيست در طول دوره، هيچ‌گونه اشتغال ديگري (به صورت پيماني يا رسمي)،كه منجر به پرداخت حق بيمه براي وي شود، داشته باشد.

تبصرة 3: موضوع مجامع علمي بند «3-5- الف» و «3-5- ب» بايد مرتبط با حوزة فعاليت علمي دورة پسادكتري و همراه با ارائة مقاله درآن مجمع باشد.

تبصرة 4: پژوهشگر مي‌تواند اعتبار بند «3-5- الف» را براي شركت دركارگاهي آموزشي مرتبط با حوزة فعاليت‌هاي علميِ خود هزينه‌كند.

تبصرة 5: مدت زمان استفاده از تسهيلات بند «3-4» تا دو سال پس از تاريخ برگزيده شدن ، اعتبارات بند «3-5- الف» و «3-5- ب» تا شش ماه پس از اتمام دورة پسادكتري و اعتبارات بند «3-5- ج» و «3-5- د» تا يك سال پس از اتمام دوره است.

تبصرة 6: مبلغ اعتبار هر يك از بندهاي «3-4 » و «3-5 » هر سال از سوي رئيس بنياد تعيين مي‌شود.

تبصرة 7: پس از پايان دورة پسادكتري،گواهي‌نامة فعاليت پژوهشگر از سوي استاد ميزبان (موضوع مادّة 4) به وي اعطا مي‌شود.

 

مادّة 4: شرایط استاد ميزبان

شرايط استادميزبان به‌شرح زير است:

الف. يكي از اعضاي هيئت‌علمي مؤسسة علمي پذيرندة دانش‌آموختة برتر باشد.

ب. داراي مرتبة علمي دانشياري به بالا باشد.

ج. در پنج سال اخير داراي دست‌كم سه طرح پژوهشي (خاتمه‌يافته يا جاري) باشد.

د. در پنج سال اخير داراي دست‌كم هشت مقالة نمايه شده در نشريه‌هاي معتبر پژوهشيِ داخلي يا نشريه‌‌هاي معتبر خارجي (براساس نمايه‌هاي JCR يا SCOPUS) باشد كه خود نويسندة مسؤول (عهده‌دار مكاتبات) مقاله باشد.

 

مادّة 5 : فرایند اجرا

5-1. شناسايي دانش آموختگانِ برتر

فرايند شناسايي دانش‌آموختگانِ‌برتر مشمول اين جايزه به شرح زير است:

الف. رئیس بنیاد در هر سال سهمیة استفاده از این جایزه را اعلام می­کند.

ب. فرد متقاضی، در بازه‌هاي زماني تعيين شده از سوي بنياد، اطلاعات خود را در سامانۀ اطلاعاتی بنياد بارگذاری می­کند.

ج. پس از راستي‌آزمايي اطلاعات به كمك بنيادهاي نخبگان استانيِ محل تحصيل/ سكونت متقاضي، «كارگروه شناسايي دانش‌آموختگان‌برتر» متشكل از يكي از مديران حوزة معاونت برنامه‌ريزي (رئيس كارگروه) و حداكثر سه تن از صاحب‌نظران فعاليت‌هاي نخبگاني، بعد از ارزيابي و محاسبة امتياز متقاضيان، برگزيدگان نهايي را تعيين مي‌كند. اعضاي اين كارگروه با تأييد رئيس بنياد برگزيده و با حكم معاون برنامه‌ريزي منصوب مي‌شوند.

د. بنياد به برگزيدگانِ استفاده از تسهيلات دورة پسادكتري اطلاع رساني مي‌كند.

تبصرة 1: فرض بنياد، صحت اطلاعات بارگذاري شده در سامانه است و چنانچه در هر مرحله از بررسي مشخص شود متقاضي اطلاعاتي را خلاف واقع اظهار‌كرده است، از تمامي تسهيلات بنياد محروم مي‌شود و عدم صداقت وي به دستگاه‌هاي ذي‌ربط اعلام و به لحاظ حقوقي موضوع پيگيري مي‌شود.

تبصرة 2: چنانچه با درخواست متقاضي موافقت نشود، متقاضي مجاز است با ارتقاي فعاليت‌هاي نخبگاني خود صرفاً يك‌بار ديگر (و در محدودة دورة مجاز پس از دانش‌آموختگي)، درخواست خود را در سامانه بارگذاري كند.

5-2. فرايند اعطاي جايزه

فرايند اعطاي جايزة شهيد دكتر چمران به شرح زير است:

الف. دانش‌آموختة برتر، بايد حداكثر شش ماه پس از برگزيده‌شدن، مؤسسة علمي پذيرنده، استاد ميزبان و موضوع پژوهش خود را تعيين‌كند.

ب. پس از بررسي موضوع پژوهش و شرايط استاد ميزبان در بنياد، معاونت برنامه‌ريزي اسامي برگزيدگان را براي معاونت توسعة بنياد ارسال مي‌كند.

تبصرة 3: موضوع پژوهش مي‌بايد براساس موضوع‌هاي پژوهشيِ اولويت‌دار كشور، به تأييد بنياد، باشد.

ج. معاونت توسعة بنياد، كارمزد چهار ماهة اول پژوهشگر را به حساب وي/ مؤسسة علمي پذيرنده واريز مي‌كند و پرداخت حق بيمة پژوهشگر را از زمان شروع دوره به مدت يك‌سال انجام مي‌دهد.

د‍ . پژوهشگر به‌طور دوره‌اي گزارش پيشرفت خود را، كه به تأييد استاد ميزبان و معاون پژوهشي مؤسسة علمي ميزبان رسيده است، به بنياد ارسال مي‌كند.

ه‍. بنياد پس از تأييد گزارش‌هاي پيشرفت پژوهشگر، پرداخت‌هاي دوره‌هاي بعد را انجام مي‌دهد.

و. در پايان دوره، پژوهشگر گزارش‌كامل فعاليت‌هاي خود را پس از تأييد استاد ميزبان و معاونت پژوهشيِ مؤسسه، به بنياد ارسال مي‌كند.

 

مادّة 6: تفسير مفاد و نظارت

شرح مواد مسكوت، تفسير مفاد، طراحی نظام اجرایی شیوه­نامه و نظارت بر اجراي صحيح مفاد آيين‌نامه ‌و شيوه‌نامه، بر عهدة معاونت برنامه‌ريزي است و لازم است در هر سال،گزارشي از اجراي شيوه‌نامه را تهيه ‌و ارائه كند.

تبصره: معاون برنامه‌ريزي مجاز است در طول زمان اجراي شيوه‌نامه، مصاديق ديگر فعاليت‌هاي نخبگاني و تغيير امتياز مصاديق موجود را شناسايي و در جدول 1 اعمال كند تا درصورت نهايي شدن، به‌طور دائمي در شيوه‌نامه لحاظ شود.

 

مادّة 7: تصویب و اجرا

این شیوه­نامه مشتمل بر یک مقدمه، هفت مادّه و دوازده تبصره به تصویب رئیس بنیاد ملّی نخبگان رسید و اجراي آن تا تاریخ 29/12/1396 لازم است و پس از آن اصلاحات لازم در شيوه‌نامه اعمال می­شود.

 

جدول 1: فعاليت‌هاي نخبگانيِ دانش‌آموختگان برتر براي استفاده از تسهيلات دورة پسادكتري (جايزة شهيد دكتر چمران)
فعاليت‌هاي نخبگاني  حداكثر امتياز توضيحات
برگزيدة آزمون‌هاي ورود به دانشگاه كارشناسي
(فقط يك آزمون)
وزارت علوم / بهداشت از 150 تا صفر امتياز كساني كه در گروه‌هاي رياضي و فيزيك، علوم تجربي و علوم انساني رتبة كمتر از 1000 و در گروه‌هاي هنر و زبان‌هاي خارجي رتبة كمتر از 300 كسب كرده‌اند
کارشناسي ارشد
(فقط يك آزمون)
وزارت علوم / بهداشت از 75 تا صفر امتياز كساني كه رتبة كمتر از 30 (بدون گرايش) كسب كرده‌اند
ورود بدون آزمون دانشجويان ممتاز (استعدادهاي درخشان) كارشناسي ارشد معادل رتبة 10 (بدون گرايش) آزمون ورود به دانشگاه در مقطع كارشناسي ارشد -
 فعاليت‌هاي آموزشي  ميانگين كل دورة کارشناسی 25* (17 -ميانگين كل)* سال‌هاي مجاز
مجموع سال ها/
با احتساب ضريب هم‌ترازسازي معدل
ميانگين كل دورة كارشناسي ارشد 40* (17/5 -ميانگين كل)* سال‌هاي مجاز
مجموع سال‌ها/
با احتساب ضريب هم‌ترازسازي معدل
ميانگين كل دورة دكتري حرفه‌اي 50* (17/5 -ميانگين كل)* سال هاي مجاز
مجموع سال‌ها/
با احتساب ضريب هم‌ترازسازي معدل
ميانگين كل دورة دكتري تخصصي 50* (18 -ميانگين كل)*سال‌هاي مجاز
مجموع سال‌ها/
براي دانش‌آموختگان پژوهش محور ضريب 20 لحاظ مي‌شود
اخذ جايزه‌هاي تحصيلي بنياد تا 100 امتياز(به ازاي هر سال) -
دانشجوي نمونة كشوري 80تا 120 امتياز ا دانشجوي نمونة مقطع‌هاي كارشناسي، كارشناسي‌ارشد و دكتري تخصصي به ترتيب 80، 100 و 120 امتياز (حداكثر 180 امتياز)
 فعاليت‌هاي پژوهشي  مقاله‌هاي منتشر شده در نشريه‌هاي با نمایة معتبر بین‌المللی تا 50 امتياز (هر مقاله) امتياز مقاله‌هاي پنج سال اخير دانش‌آموختگان دكتري (با مشاركت استاد راهنما) براساس ضرايب آيين‌نامة ارتقا محاسبه مي‌شود. حداكثر امتياز حاصل از مقالات نشريات  250 امتياز و براي مقالات مجامع 50 است.
مقاله‌هاي منتشر شده در نشريه‌هاي علمی - پژوهشی  تا 30 امتياز(هر مقاله)
مقاله‌هاي منتشر شده در همايش‌هاي علمي معتبر(داخلي و بين‌المللي) تا 10 امتياز (هر مقالة كامل)
همكاري در اجراي طرح‌هاي پژوهشي مصوّب مؤسسه تا 50 امتياز(به ازاي هر طرح) امتياز طرح‌هاي پنج سال اخير دانش‌آموختگان دكتري بر اساس  ضرايب آيين‌نامة ارتقا محاسبه مي‌شود. حداكثر امتياز  حاصل از همكاري در اجراي طرح پژوهشي 150 امتياز است.
نگارش / ترجمة كتاب كامل علمي تا 100 امتياز (به ازاي هر كتاب) كتاب بايد غير كمك درسي باشد ودر دورة دانش‌آموختگي منتشر شده باشد. امتياز با توجه به محتواي كتاب و اعتبار ناشر و براساس ضرايب آيين‌نامة ارتقا محاسبه مي‌شود (حداكثر 200 امتياز)
نگارش / ترجمة فصل كتاب علمي تا 15 امتياز (به ازاي هر فصل)
 فعاليت‌هاي فنّاورانه اختراع‌هاي برگزيده اختراع سطح 1 تا 200 امتياز مشاركت دست‌كم 45 درصد و برحسب ميزان مشاركت
اختراع سطح 2 تا 150 امتياز
اختراع سطح 3 تا 70 امتياز
ثبت ژن در پايگاه‌هاي اطلاعاتي معتبر تا 100 امتياز حسب نظر كارگروه و باتوجه به مقالة منتشر شده از آن
مديرعامل شركت فناورانة داخلي  تا 75 امتياز به‌ازاي هر سال 
فعاليت‌هاي فرهنگي و اجتماعي مستعد برتر ادبي، هنري و قرآني تا 100 امتياز -
سرآمد  ادبي، هنري و قرآني تا 150 امتياز -
عضويت در انجمن‌هاي علمي/ فرهنگي دانشجويي تا 5 امتياز(برحسب نوع عضويت) حداكثر 30 امتياز  
عضويت در انجمن هاي علمي تخصصي تا 15 امتياز (برحسب نوع عضويت)
عضويت در هيئت مديرة انجمن‌هاي علمي تا 100 امتياز به ازاي هر سال عضويت در انجمن‌هاي داراي مجوز از دستگاه‌هاي ذي‌ربط 20 امتياز.
عضويت در هيئت تحريرية نشريه‌هاي علمي  تا 50 امتياز نشريه‌هاي پژوهشي و ترويجي داراي مجوز از دستگاه‌هاي ذي‌ربط
سردبير نشريه‌‌‌‌هاي علمي  تا 80 امتياز نشريه‌هاي پژوهشي و ترويجي داراي مجوز از دستگاه‌هاي ذي‌ربط
ادامة جدول 1
فعاليت‌هاي نخبگاني  حداكثر امتياز توضيحات
جشنوارة مورد تأييد  خوارزمي بین‌المللی اول  تا 230 امتياز مشاركت دست‌كم 45 درصد
دوم تا 200 امتياز مشاركت دست‌كم 45 درصد
سوم تا 150 امتياز مشاركت دست‌كم 45 درصد
دانشجويي  اول  تا 100 امتياز مشاركت دست‌كم 45 درصد
دوم تا 80 امتياز مشاركت دست‌كم 45 درصد
سوم تا 60 امتياز مشاركت دست‌كم 45 درصد
 فارابي بزرگسال رتبه اول تا 180 امتياز صرفاً بخش‌هاي رقابتي جشنوارة فارابي
رتبه دوم تا 150 امتياز
رتبه سوم تا 110 امتياز
جوان رتبه اول تا 100 امتياز
رتبه دوم تا 80 امتياز
رتبه سوم تا 60 امتياز
رازي محقق برگزيده رتبه اول تا 200 امتياز -
رتبه دوم تا 150 امتياز -
رتبه سوم تا 100 امتياز -
محقق جوان تا 100 امتياز -
محقق دانشجو تا 80 امتياز -
ساير جشنواره‌ها و مسابقه‌ها تا 100 امتياز براساس مقررات بنياد
 آزمون‌هاي علوم پزشكي برگزيدة آزمون‌هاي جامع پزشكي ، دندان‌پزشكي ، داروسازي و پيش‌كارورزي پزشكي اول  تا 100 امتياز -
دوم تا 80 امتياز -
سوم تا 60 امتياز -
برگزيدة آزمون پذيرش دستيار پزشكي ، دندان‌پزشكي و داروسازي اول  تا 150 امتياز -
دوم تا 120 امتياز -
سوم تا 100 امتياز -
آزمون دانش‌نامة تخصصي پزشكي   100تا 180 امتياز حائزان رتبة اول تا پنجم 
دندان‌پزشكي  100تا 150 امتياز حائزان رتبة اول تا سوم
داروسازي 100تا 150 امتياز حائزان رتبة اول تا سوم
المپياد علمي  دانشجويي وزارت علوم اول  تا 120 امتياز -
دوم تا 100 امتياز -
سوم تا 80 امتياز -
وزارت بهداشت اول  تا 120 امتياز براساس رتبة انفرادي
دوم تا 100 امتياز
سوم تا 80 امتياز
دانش‌آموزي جهاني طلا  تا 100 امتياز -
نقره  تا 80 امتياز -
برنز تا 60 امتياز -
ملي طلا  تا 60 امتياز -
نقره  تا 40 امتياز -
برنز تا 30 امتياز -

دانلود فایل شیوه نامه

بنیاد نخبگان استانها
سامانه ثریا

پیوندها
تمامی حقوق متعلق به این سایت برای بنیاد ملی نخبگان محفوظ می باشد - نسخه قدیمی
آدرس: خيابان آزادي- بين خيابان نواب و رودكي- جنب كوچه طاهرنيا- پلاك 209 تلفن: 63478000 - 09601