يکشنبه ٢٧ مرداد ١٣٩٨
صفحه اصلی > تسهیلات و حمایت ها > برگزیدگان حوزوی > آئین نامه شناسایی و پشتیبانی از برگزیدگان حوزوی کشور 
آئین نامه شناسایی و پشتیبانی از برگزیدگان حوزوی کشور

باسمه تعالي

 

آيين‌نامة شناسايي و پشتيباني از برگزيدگان حوزوي‌كشور

 

مقدمه

 با توجه به فرمايش رهبر فرزانة انقلاب اسلامي مبني بر اينكه «مديريت تحولات‌كشور بايد در دست نخبگان دانشگاهي و حوزوي قرارگيرد» و در اجراي اقدام‌هاي ملّي 1ـ1ـ1، 2ـ2ـ4 و 5ـ1ـ4 از سند راهبردي‌كشور در امور نخبگان (مصوّب شوراي عالي انقلاب فرهنگي در تاريخ 11/7/1391) و به منظور شناسايي اجتماعات نخبگاني در حوزه‌هاي علمية كشور، اين آيين‌نامه تصويب مي‌شود:

  

مادّة1: تعاريف

براي رعايت اختصار، تعاريف زير در اين‌آيين‌نامه رعايت مي‌شود:

الف. بنياد: منظور بنياد ملّي نخبگان است.

ب. اجتماع حوزوي: منظور مجموعه افرادي شامل طلبه‌ها و مدرّسان حوزه‌هاي علميه است‌كه در يكي از مراكز مديريت حوزه‌هاي علمية‌كشور داراي پرونده هستند.

ج. فعاليت حوزوي: منظور هر يك از فعاليت‌هاي مرتبط با مأموريت‌هاي حوزه‌هاي علميه مشتمل بر ساحت‌هاي پنج‌گانة «آموزش»، «پژوهش»، «اخلاق‌وتربيت»، «تبليغ و امور فرهنگي» و «مديريت» است.

د. رويداد حوزوی: منظور هر يك از جشنواره‌ها و مسابقه‌هاي معتبر در زمينة فعالیت‌های حوزوی است‌كه به تأييد کمیسیون دائمی هیئت‌امنای بنیاد رسيده باشد.

 

مادّة2: برگزيدگان حوزوي

 

بنياد هر ساله از ميان اعضاي اجتماع حوزوي و با در نظرگرفتن فعاليت‌هاي نخبگاني آنان در ساحت‌هاي پنج‌گانة فعاليت حوزوي، برگزيدگان حوزوي را در دو ردة «مستعد برتر حوزوي» و «سرآمد حوزوي» شناسايي و از فعاليت‌هاي آنها پشتيباني مي‌كند.

 

2ـ1. مستعد برترحوزوي: فردي است‌كه در يكي از ساحت‌هاي فعاليت حوزوي، داراي استعداد ويژه‌اي در مقايسه با سايرآحاد اجتماع حوزوي است ولي لازم است اين استعداد به مدد لطف الهي، تلاش فردي و پشتيباني مراجع ذي‌ربط، هرچه بيشتر از قوّه به فعل درآيد تا به «سرآمد حوزوي» تبديل شود. مهم‌ترين شاخص‌هاي شناسايي مستعدان برتر حوزوي عبارت است از:

الف. دارا بودن حداكثر 40 سال

ب. دارا بودن انگيزه، اشتياق و پشتكار در تحصيل حوزوي و باورمندي به هويت روحانيت

ج. اهتمام به امور عبادي، فضايل اخلاقي، رعايت زيّ طلبگي و حُسن خلق

د. دارا بودن تعادل شخصيتي، فكري و سياسي، نظم و انضباط

هـ . دارا بودن خلاقيت و نوآوري در ساحت‌هاي پنج‌گانة فعاليت‌هاي حوزوي

 

 2ـ2. سرآمد حوزوي: فردي است برجسته از اجتماع حوزوي‌كه اثرگذاري وي در فعاليت‌هاي نخبگاني مرتبط محسوس باشد و تلاش‌هاي وي در يكي از ساحت‌هاي فعاليت‌هاي حوزوي موجب سرعت بخشيدن به رشد فضايل اخلاقي، ديني و علمي در حوزه‌هاي علميه و جامعه مي‌شود. مهم‌ترين شاخص‌هاي شناسايي سرآمدان حوزوي عبارت است از:

الف. دارا بودن حداقل 40 سال

ب. تلبس دائمي دركسوت روحانيت و رعايت زيّ روحانيت

ج. عالم بودن در حد اجتهاد در فقه يا صاحب‌نظر بودن در يكي از رشته‌هاي علمي براي ساحت‌هاي آموزش و پژوهش يا عالم بودن در سطح 4 براي ساير ساحت‌هاي فعاليت حوزوي

د. دارا بودن وزانت فكري، اعتدال شخصيتي، باورمندي به هويت روحانيت و اشتهار به حُسن اخلاق و رعايت موازين شرعي

 

تبصرة 1:  معيارهاي شناسايي «مستعدان برتر» و «سرآمدان» حوزوي بر اساس جدولي است كه با پيشنهاد شوراي شناسايي برگزيدگان حوزوي (موضوع مادّة 3)، به تصويب كميسيون دائمي هيئت‌امنا مي‌رسد.

تبصرة 2: تعداد برگزيدگان حوزوي و سنجه‌هاي ارزيابي معيارهاي مذكور در تبصرة 1، بر اساس شيوه‌نامه‌اي است كه به تصويب رئيس بنياد مي‌رسد.

  

مادّة3: شوراي شناسايي برگزيدگان حوزوي

 براي تدوين شيوه‌نامة شناسايي سرآمدان و مستعدان برتر حوزوي و انطباق ويژگي‌هاي نامزدهاي انتخابي با شرايط مذكور در آيين‌نامه، «شوراي شناسايي برگزيدگان حوزوي» با تركيب زير تشكيل مي‌شود:

الف. معاون برنامه‌ريزي و نظارت بنياد (رئيس شورا)

ب. معاون فرهنگي نخبگان بنياد

ج. رئيس مركز امور نخبگان و استعدادهاي برتر حوزه‌هاي علميه

د. دو تن از صاحب‌نظران حوزوي

تبصرة 1: اعضاي موضوع اين مادّه با حكم رئيس بنياد منصوب مي‌شوند.

تبصرة 2: اعضاي بند «د» با پيشنهاد مركز مديريت حوزه‌هاي علميه و تأييد بنياد براي مدّت دو سال منصوب مي‌شوند. انتخاب و انتصاب مجدد آنها بلامانع است.

تبصرة 3: حدود وظايف، اختيارات و فرايندكاري شورا بر اساس شيوه‌نامه‌اي است‌كه به تصويب رئيس بنياد مي‌رسد.

تبصرة 4: دبيرخانة شورا در بنياد تشكيل مي‌شود و وظيفة تنظيم و ارسال دعوت‌نامه‌ها، ثبت صورت‌جلسه‌ها، ابلاغ مصوّبه‌ها و پيگيري اجراي آنها را بر عهده دارد.

 

مادّة4: پشتيباني

 به منظور تسهيل مسير فعاليت‌هاي نخبگاني برگزيدگان حوزوي، بنياد با همكاري نهادهاي ذي‌ربط، تسهيلاتي را به منظور زمينه‌سازي براي «رشد مستعدان برتر حوزوي» و «اثرگذاري و الگوسازي از سرآمدان حوزوي» اعطا مي‌كند.

تبصره: شرح تفصيلي و اعتبار هر يك از جايزه‌ها بر اساس بودجة سالانة بنياد و مطابق شيوه‌نامه‌اي است‌كه به تصويب رئيس بنياد مي‌رسد.

 

مادّة 5: تصويب و اجرا

 اين آيين‌نامه مشتمل بر يك مقدمه، پنج مادّه و هفت تبصره در تاريخ 24/4/1394 به تصويب كميسيون دائمي و مطابق مصوبة جلسة پنجم هيئت امنا (تبصرة 1 مادّة 3 آيين‌نامة كميسيون دائمي)، در تاريخ 7/5/1394 به تصويب هيئت‌امناي بنياد ملّي نخبگان رسيد و از تاريخ 1/7/1394 لازم‌الاجراست.

 

دانلود فایل آئین نامه

بنیاد نخبگان استانها
سامانه ثریا

پیوندها
تمامی حقوق متعلق به این سایت برای بنیاد ملی نخبگان محفوظ می باشد - نسخه قدیمی
آدرس: خيابان آزادي- بين خيابان نواب و رودكي- جنب كوچه طاهرنيا- پلاك 209 تلفن: 63478000 - 09601