تازه ها
روساي سابق بنياد ملي نخبگان مشاهده در قالب پی دی اف چاپ فرستادن به ایمیل

دكتر پرو يز داوودي

عضو هيات علمي دانشگاه شهيد بهشتي

از تاريخ 85/1/20 تا 85/11/1

 

 

دكتر صادق واعظ زاده

عضو هيات علمي دانشگاه تهران

از تاريخ 85/11/5 تا 88/6/30

 

 

دكتر نسرين سلطانخواه

عضو هيات علمي دانشگاه الزهرا

از تاريخ 88/6/30 تا 92/7/13