يکشنبه ٢٨ مرداد ١٣٩٧
صفحه اصلی > کتاب های راهنمای استفاده از تسهیلات > راهنمای اعطای جایزه های تحصیلی به دانشجویان صاحب استعداد برتر 
راهنمای اعطای جایزه های تحصیلی به دانشجویان صاحب استعداد برتر

 

 

 


معاونت برنامه‌ريزي و نظارت

 

 

 

راهنماي اعطاي جايزه‌هاي تحصيلي به دانشجويان صاحب استعداد برتر

ويژه  دانشگاه‌ها

 

ويراست اول

1394

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


راجا

(راهنماي اعطاي جايزه‌هاي تحصيلي به دانشجويان صاحب استعداد برتر)

 

سال انتشار: 1394

معاونت برنامه‌‌ريزي و نظارت بنياد ملّي نخبگان

تدوين: محمد عمار اميني، آمنه داودآبادي، فاطمه زحلي، سيد حسين طباطبايي،

مهندس سيده متين ماهري، مهندس سينا رضاقلي‌زاده، مهندس حميد رضا نفر

زير نظر: دكتر غلامعلي منتظر

 

نشاني: تهران، خيابان آزادي، بين نواب و رودكي، بنياد ملّي نخبگان

تلفن: 66572786-021

دورنگار: 63478353-021

وبگاه: www.bmn.ir

رایانامه: planning@bmn.ir

فهرست مطالب

 

پيش‌گفتار. 6

فصل اول: معرفي جايزه‌هاي تحصيلي... 9

1. تاريخچه. 10

2. هدف... 12

3رويكردهاي اصلي در شناسايي مستعدان. 12

4.  ويژگي‌هاي آيين‌نامه. 13

5.  جايزه‌ها 14

6. نكاتي دربارة جايزه‌ها 21

فصل دوم: فرايند اجرايي.. 25

1. فرايند انتخاب دانشجويان برگزيده 26

2. فرايند اعطاي هريك از جايزه‌هاي تحصيلي به دانشجويان برگزيده 29

فصل سوم: چگونگيكار با بخش جايزه‌هاي تحصيلي در سامانة اطلاعاتي بنياد (ثريا) 43

فصل چهارم: پرسشگان.. 57

فصل پنجم: پيوست‌ها 93

پيوست1: آيين‌نامة اعطاي جايزه‌هاي تحصيلي به دانشجويان صاحب استعداد برتر. 95

پيوست2: شيوه‌نامة اعطاي جايزه‌هاي تحصيلي به دانشجويان صاحب استعداد برتر. 99

پيوست3: الگوي قرارداد آموزش‌یاری.. 121

پيوست4: الگوي قرارداد پژوهش‌ياري.. 125

پيوست5: الگوي قرارداد فن‌ياري.. 129

 

 

 

  


پيش‌گفتار

پيش‌گفتار

 

در اجراي اقدام‌هاي ملّي 1ـ1ـ1 ، 2ـ1ـ3 ، 2ـ1ـ4 و 2ـ2ـ2 از سند راهبردي‌كشور در امور نخبگان و به منظور هدايت هدفمند دانشجويان صاحب استعداد برتر در دانشگاه­ها، پژوهشگاه­ها و مراكز فنّاوري كشور، «آييننامة اعطاي جايزه‌هاي تحصيلي به دانشجويان صاحب استعداد برتر» در تاريخ 14/3/1393به تصويب هيئت امناي بنياد ملّي نخبگان رسيده است. اين آيين‌نامه شامل تسهيلات متعددي از قبيل «راتبة دانشجويي» ، «اعتبار آموزش‌ياري» ، «اعتبار پژوهش‌ياري» ، «اعتبار فن‌ياري» ، «اعتبار توان‌مندي آموزشي» ، «اعتبار ارتباطات علمي» ، «اعتبار توان‌مندي كارآفريني» و ... است كه در قالب چهار جايزة «آموزش» ، «پژوهش» ، «فنّاوري» و «فرهنگ» اعطا مي‌شود.

اعطاي اين تسهيلات به دانشجويان صاحب استعداد برتر دانشگاه‌هاي كشور از ابتداي سال تحصيلي 94ـ1393 آغاز و فرايند اجراي آن  به دانشگاه‌ها سپرده شده است. از اين‌رو مجموعة حاضر به منظور بهره‌برداري مديران وكارشناسان دانشگاه‌ها براي اجراي اين فرايند تهيه شده و در آن سعي شده است تمامي نكات لازم دربارة مقررات مربوط ذكر شود.

اين مجموعه شامل پنج فصل اصلي است: در فصل اول جايزه‌هاي تحصيلي و در فصل دوم فرايند اجراي شيوه‌نامه با جزئيات مطرح مي‌شود. در فصل سوم نكات اصلي كار با سامانة اطلاعاتي بنياد (سامانة ثريا) بيان مي‌گردد. فصل چهارم به تبيين پرسش‌هاي متداول دربارة اين ضوابط اختصاص دارد و سرانجام در فصل پنجم تمامي مستندات مرتبط با مقررات جديد گردآوري شده است.

در تدوين اين مجموعه، همكاران گرامي معاونت برنامه‌ريزي و نظارت‌كه از بدو تصويب آيين‌نامة جديد در اجرايي‌سازي آن زحمت فراواني را متحمل شده‌اند، سهم به‌سزايي داشته‌اند: آقايان محمد عمار اميني ، مهندس سينا رضاقلي‌زاده ، سيد حسين طباطبايي و مهندس حميد رضا نفر و خانم‌ها آمنه داودآبادي ، فاطمه زحلي و مهندس سيده متين ماهري‌كه بي‌همت و دلسوزي آنان اين مجموعه سامان نمي‌يافت. تلاش‌شان مأجور.

نكتة پاياني اينكه هرچند در تدوين اين نوشتار تلاش شده مجموعه‌اي كامل گردآوري شود قطعاً خالي ازكاستي نيست. از اين رو از خوانندگان كرام درخواست مي‌شود با ارسال نظرها و پيشنهادهاي خود ما را براي تهية مجموعه‌اي كامل‌تر در ويرايش‌هاي بعدي ياري فرمايند.

 

اللّهم وفّقنا لما تحب و ترضي

غلامعلي منتظر

معاون برنامه‌ريزي و نظارت

تابستان 1394

 

 


معرفي جايزه‌هاي تحصيلي

1. تاريخچه

 

در سال 1386 دو دستور عمل با عنوان‌هاي «حمايت از نخبگان و استعدادهاي برتر: اعطاي جوايز علمي به دانشجويان دورة كارشناسي» و «حمايت از نخبگان و استعدادهاي برتر: اعطاي جوايز علمي به دانشجويان تحصيلات تکميلي» به تصويب كميسيون دائمي هيئت امناي بنياد ملّي نخبگان رسيد. تسهيلات اعطا شده در اين مقررات، شامل «مقرري ماهانة دانشجويي» ، «كمک‌هزينة مسافرت علمي» ، «كمک‌هزينة فرصت مطالعاتي دانشجويان دكتري» ، «كمك‌هزينة سفر عمره» و «مجوز خروج از كشور براي مسافرت علمي بدون سپردن وديعه» بود.

طي سال‌هاي اعطاي اين تسهيلات، دركنار مزاياي حاصل برخي آسيب‌ها نيز پديدار شد؛ از آن جمله:

·      ايجاد حق براي مخاطبان بدون لحاظ تكليف و متوقع شدن مخاطبان

·      اعطاي تسهيلات بدون هدف برنامه‌ريزي شده

·      فقدان پوشش مناسب به دليل خطا در شناسايي اجتماع نخبگاني

 

در سال 1388 براي رفع اشكال‌هاي مذكور، اين ضوابط بازنگري و «آيين‌نامة اعطاي جوايز تحصيلي بنياد ملّي نخبگان» با تسهيلات زير به تصويب رسيد:

—     كمك‌هزينة ماهانة تحصيلي

—     كمك‌هزينة مسافرت‌هاي علمي

—     پژوهانه براي انجام پايان‌نامه

—     كمك‌هزينة فرصت مطالعاتي

—     كمك‌هزينة سفر عمرة مفرده

با تجربة مجموعاً هفت سال اعطاي تسهيلات به دانشجويان و نيز تصويب سند راهبردي كشور در امور نخبگان، در سال 1393 برنامه‌هاي بنياد براي اين گروه از اجتماعات نخبگاني مورد آسيب‌شناسي و بازنگري قرار گرفت و با الهام از رويكردهاي سند راهبردي از قبيل توجه به «تنوع» استعدادها در مقابل رويكرد «يكسان‌نگري» ، رويكرد «رشد باغچه‌اي» در مقابل «نگه‌داشت گلخانه‌اي» ، دانستن استعداد درخشان به عنوان «نعمتي تعهدآور» نه «مزيتي توقع‌آفرين» و درنظرگرفتن تداوم «فعاليت‌هاي نخبگاني» به عنوان شرط «اصالت نخبگي»، «آيين‌نامة اعطاي جايزه‌هاي تحصيلي به دانشجويان صاحب استعداد برتر» به تصويب هيئت‌امناي بنياد ملّي نخبگان رسيد.

 

. هدف

 هدف از تصويب و اجراي آيين‌نامة جديد عبارت است از:

2-1.   شناسايي دقيق‌تر اجتماع دانشجوييِ برتر در دانشگاه‌ها

2-2.      هدايت دانشجويان صاحب استعداد برتر در زمينه­هاي تخصصي فعاليت­هاي علمي خود

2-3.   پشتيباني از فعاليت نخبگاني دانشجويي در سطح مؤسسه­هاي آموزش عالي كشور

2-4.   رفع موانع پيشرفت اجتماعات نخبگاني دانشجويي

2-5.      طراحي روند رشد تدريجي و پيوسته دانشجويان صاحب استعداد برتر در مسير نخبگي

 

رويكردهاي اصلي در شناسايي مستعدان

 

3-1.  رويكرد «تنوع» استعدادها در مقابل رويكرد «يكسان‌نگري»

از آنجا كه استعداد انسان‌ها متنوع است، در اين آيين‌نامه نيز سعي شده هم در شناسايي مستعدان و هم در ارائه تسهيلات به آنان، به اين تنوع توجه شود.

 

3-2.  رويكرد «رشد باغچه‌اي» در مقابل «نگه‌داشت گلخانه‌اي»

در نظام نخبگاني مطلوب، تربيت و توانمندكردن اجتماعات نخبگاني بايد در محيط واقعي و طبيعيِ جامعه و نه در محيطي جدا و منفك از آن صورت پذيرد. از اين‌رو در اجراي اين آيين‌نامه دانشجويان مشمول از محيط دانشگاه جدا نمي‌شوند بلكه با فعاليت در دانشگاه و در كنار ساير دانشجويان، در مسير توانمندسازي قرار مي‌گيرند.

 

3-3. 

معرفي جايزه‌هاي تحصيلي

داشتن استعداد درخشان، «نعمتي تعهدآور» است نه «مزيتي توقع‌آفرين»

بر اساس اصول اساسي حاكم بر سند راهبردي، توجه ويژه به افراد به صِرفِ برخورداري از توانمندي‌ها و ايجاد توقع در آنان مردود است. بر اساس اين رويكرد، جوايز تحصيلي نيز در قبال ارائه خدماتي از سوي مشمولان، به آنان اعطا مي‌شود.

 

3-4.  تداوم «فعاليت‌هاي نخبگاني» شرط «اصالت نخبگي»

نخبگي يك ويژگي دائمي براي افراد نيست، بلكه داراي سطوحي پويا بوده و مشروط به استمرار فعاليت‌هاي متناسب با شأن آنان است. با اين رويكرد، جوايز تحصيلي به صورت يك‌ساله به مشمولان اعطا و فرايند انتخاب مشمولان به صورت سالانه تكرار مي‌شود.

 

4-1.  شناسايي‌كنش‌گرانه از طريق رصد رفتار و فعاليت‌هاي نخبگاني دانشجويان

بر اساس اين آيين‌نامه شناسايي دانشجويان مستعد به صورت كنش‌گرانه (و نه واكنشي) از طريق رصد رفتار و فعاليت‌هاي نخبگاني آنان در دانشگاه، به شكل پويا انجام مي‌شود (رويكرد فعال در مقابل رويكرد منفعلانه و خوداظهارانه).

 

4-2.  توجه به مجموعة فعاليت‌هاي نخبگاني دانشجويان در دانشگاه

در اين آيين‌نامه دانشجويان بر اساس مجموعة فعاليت‌هاي نخبگاني خود (و نه صرفاً بر اساس كسب رتبه در يك آزمون يا رويداد) شناسايي شده و مورد حمايت قرار مي‌گيرند.

 

 

4-3.  توجه به تنوع استعدادها و لزوم هدايت هر دانشجوي مستعد در مسير شكوفايي استعدادها و توان‌مندي‌هاي مختص خودش

در شناسايي و اعطاي جايزه‌هاي تحصيلي به استعدادهاي متفاوت آموزشي ، پژوهشي يا فنّاورانة هر دانشجو توجه و تسهيلات براي توان‌مندسازي در مسير شكوفايي استعدادهاي شناسايي شده به وي اعطا مي‌شود.

 

 

4-4.  توجه به رويكرد نهادمحوري (دانشگاه محوري/ استاد محوري)

اجراي اين آيين‌نامه به دانشگاه‌ها سپرده شده است به طوري كه شناسايي مشمولان اين آيين‌نامه با محوريت دانشگاه و استادان دانشجو انجام مي‌شود و جوايز نيز توسط دانشگاه و حتي‌الامكان از طريق استاد به دانشجو اعطا مي‌شود.

 

4-5.  استفاده از توان بنيادهاي استاني در نظارت بر اجراي آيين‌نامه

بنيادهاي نخبگان استاني، وظيفة نظارت بر اجراي صحيح آيين‌نامه توسط دانشگاه‌ها را بر عهده دارند و تمامي ارتباطات دانشگاه با بنياد ملّي نخبگان در اين زمينه، از محور بنياد استاني صورت مي‌پذيرد.

 

4-6.  استفاده از رويكرد توانمندسازي به جاي رويكرد صرفاً حمايتي

هدايت هر دانشجوي مستعد در مسير شكوفايي استعدادها و توان‌مندي‌هاي مختص خود، از رويكردهاي اين آيين‌نامه است لذا تسهيلات اين آيين‌نامه نيز عموماً با رويكرد توان‌مندسازي افراد طراحي شده است.

 

4-7.  ايجاد تعهد از طريق ترويج فرهنگ كار و تلاش به جاي ايجاد توقع

در اين آيين‌نامه جوايز در قبال خدماتي كه دانشجو در دانشگاه انجام مي‌دهد به وي اعطا مي‌شود و با اين شيوه سعي شده است از ايجاد توقع حمايت در مستعدان به صرف برخورداري از استعداد جلوگيري شود و به جاي آن، تعهد بيشتر به دليل برخورداري از نعمت (البته در قبال دريافت حقوق) ايجاد شود.

 

براي رعايت اختصار، تعريف‌هاي زير در اين بخش رعايت مي‌شود:

الف. بنياد ملّي: منظور بنياد ملّي نخبگان است.

ب. آيين‌نامه: منظور آيين‌نامة اعطاي جايزه‌هاي تحصيلي به دانشجويان صاحب استعداد برتر است.

معرفي جايزه‌هاي تحصيلي

ج. مؤسسه: منظور هريك از مراكز آموزشي ، پژوهشي و فنّاوري كشور است‌كه بر اساس ضوابط وزارت علوم، وزارت بهداشت يا شوراي عالي انقلاب فرهنگي فعاليت مي‌كند.

د. معاونت برنامه‌ريزي: منظور معاونت برنامه‌ريزي و نظارت بنياد ملّي است.

هـ . معاونت توسعه: منظور معاونت توسعه مديريت و منابع بنياد ملّي است.

و. بنیاد استانی: منظور هريك از بنیادهای نخبگان استان‌هاي‌كشور است.

ز. دانشجو: منظور هريك از دانشجويان صاحب استعدادبرترمطابق مفادآيين‌نامه است.

 

جايزه‌هاي تحصيلي در چهار دستة «جايزة آموزش» ، «جايزة پژوهش» ، «جايزة فنّاوري» و «جايزة فرهنگ» به هر يك از دانشجويان صاحب استعداد برتر اعطا مي‌شود.

 

الف. جايزة آموزش

 با هدف تسهيل مسير آموزشي و توانمندسازي دانشجويان در زمينة آموزش

ب. جايزة پژوهش

با هدف تسهيل مسير پژوهشي و توانمندسازي دانشجويان در زمينة پژوهش

ج. جايزة فنّاوري

با هدف تسهيل مسير فنّاورانه و نوآورانه و توانمندسازي دانشجويان براي ورود به عرصة كارآفريني

د. جايزة فرهنگ

با هدف ارتقاي فرهنگ اسلامي ـ ايراني ، هويت‌بخشي ملّي و رفع بخشي از نيازهاي مادّي و اجتماعي دانشجويان


 

جدول 1ـ1. جايزه‌هاي دانشجويان دورۀ‌كارشناسي

رديف

نوع جايزه

تسهيلات

سقف اعتبار

توضيحات

1

آموزش

اعتبار توان‌مندي آموزشي

4.000.000 ريال

در سال مشموليت

2

پژوهش

اعتبار ارتباطات علمي

4.000.000 ريال

در سال مشموليت

3

اعتبار اجراي پايان‌نامة كارشناسي

7.000.000 ريال

(گروه‌هاي فني و علوم پايه)

4.000.000 ريال (سايرگروه‌ها)

در سال مشموليت

4

فنّاوري

اعتبار توان‌مندي كارآفريني

4.000.000 ريال

در سال مشموليت

5

فرهنگ

 

راتبة دانشجويي

1.500.000ريال (مجرد)

2.500.000 ريال (متأهل)

به طور ماهانه، به ازاي 20 ساعت‌كارماهانه‌

(به مدت نه ماه)

6

بيمة تكميلي

مطابق مقررات بنياد

فرد بايد داراي بيمة پايه باشد.

7

هدية ازدواج

20.000.000 ريال

در سال مشموليت

8

وديعة اجارة مسكن

250.000.000 ريال (تهران)

150.000.000 ريال

(ساير شهرها)

بهره‌مندي در سال مشموليت و تصفيه‌حساب  در زمان دانش‌آموختگي

9

اعتبار برنامه‌ها و سفرهاي زيارتي و گردش‌گري

3.000.000 ريال (داخلي)

10.000.000 ريال (خارجي)

در سال مشموليت

 

 


 

معرفي جايزه‌هاي تحصيلي

جدول 1ـ2. جايزه‌هاي دانشجويان دورةكارشناسي‌ارشد

 

رديف

نوع جايزه

تسهيلات

سقف اعتبار

توضيحات

1

آموزش

اعتبار آموزش‌ياري

5.000.000 ريال

به طور ماهانه

(به مدت نُه ماه)

2

اعتبار توان‌مندي آموزشي

5.000.000 ريال

در سال مشموليت

3

پژوهش

اعتبار پژوهش‌ياري

5.000.000 ريال

به طور ماهانه

(به مدت نُه ماه)

4

اعتبار ارتباطات علمي

5.000.000 ريال

در سال مشموليت

5

اعتبار اجراي پايان‌نامه

20.000.000 ريال (گروه‌هاي فني و علوم پايه)

10.000.000 ريال (سايرگروه‌ها)

در سال مشموليت

6

اعتبار شركت در مجامع علمي داخلي

3.000.000 ريال

دوبار

(در سال مشموليت)

7

مجوّز و اعتبار شركت در مجامع علمي خارجي

20.000.000 ريال

يك‌بار

(در سال مشموليت)

8

اعتبار هستة پژوهشي

70.000.000 ريال

در سال مشموليت

9

فنّاوري

اعتبار فن‌ياري

5.000.000 ريال

به طور ماهانه

(به مدت نُه ماه)

10

اعتبار توان‌مندي‌كارآفريني

5.000.000 ريال

در سال مشموليت

11

اعتبار هستة فنّاوري وكارآفريني

70.000.000 ريال

در سال مشموليت

رديف

نوع جايزه

تسهيلات

سقف اعتبار

توضيحات

12

فرهنگ

راتبة دانشجويي

1.000.000 ريال (مجرد)

1.500.000 ريال (متأهل)

به طور ماهانه، به ازاي 10 ساعت كار ماهانه

(به مدت نُه ماه)

13

بيمة تكميلي

مطابق مقررات بنياد

فرد بايد داراي بيمة پايه باشد.

14

هدية ازدواج

20.000.000 ريال

در سال مشموليت

15

وديعة اجارة مسكن

250.000.000 ريال (تهران)

150.000.000 ريال (ساير شهرها)

بهره‌مندي در سال مشموليت و تصفيه‌حساب در زمان دانش‌آموختگي

16

برنامه‌ها و سفرهاي زيارتي و گردش‌گري

3.000.000 ريال (داخلي)

10.000.000 ريال (خارجي)

در سال مشموليت

 


 

معرفي جايزه‌هاي تحصيلي

جدول 1-3. جايزه‌هاي دانشجويان دورة دكتري تخصصي

 

 

رديف

نوع جايزه

تسهيلات

سقف اعتبار

توضيحات

1

آموزش

اعتبار آموزش‌ياري

9.000.000 ريال

به طور ماهانه

(به مدت نُه ماه)

2

اعتبار توان‌مندي آموزشي

6.000.000 ريال

در سال مشموليت

3

پژوهش

اعتبار پژوهش‌ياري

9.000.000 ريال

به طور ماهانه

(به مدت نُه ماه)

4

اعتبار ارتباطات علمي

7.000.000 ريال

در سال مشموليت

5

اعتبار اجراي رسالة دكتري

30.000.000 ريال

(گروه‌هاي فني و علوم پايه)

15.000.000 ريال (سايرگروه‌ها)

در سال مشموليت

6

اعتبار شركت در مجامع علمي داخلي

3.000.000 ريال

دوبار (در سال مشموليت)

7

مجوّز و اعتبار شركت در مجامع علمي خارجي

25.000.000 ريال

يك‌بار

(در سال مشموليت)

8

اعتبار اعزام به فرصت مطالعاتي داخلي

12.000.000 ريال (مجرد)

16.000.000 ريال (متأهل)

به طور ماهانه

(در سال مشموليت)

9

مجوّز و اعتبار اعزام به فرصت مطالعاتي خارجي

معادل ريالي 1000 دلار (مجرد)

معادل ريالي 1400 دلار (متأهل)

به طور ماهانه

(در سال مشموليت)

10

اعتبار هستة پژوهشي

100.000.000 ريال

در سال مشموليت

رديف

نوع جايزه

تسهيلات

سقف اعتبار

توضيحات

11

فنّاوري

اعتبار فن‌ياري

9.000.000 ريال

به طور ماهانه

(به مدت نُه ماه)

12

اعتبار توان‌مندي‌كارآفريني

6.000.000 ريال

در سال مشموليت

13

اعتبار هستة فنّاوري وكارآفريني

100.000.000 ريال

در سال مشموليت

14

فرهنگ

راتبة دانشجويي

800.000 ريال (مجرد)

1.200.000 ريال (متأهل)

به طور ماهانه، در ازاي 6 ساعت كار ماهانه (به مدت نُه ماه)

15

بيمة تكميلي

مطابق مقررات بنياد

فرد بايد داراي بيمة پايه باشد.

16

هدية ازدواج

20.000.000 ريال

در سال مشموليت

17

وديعة اجارة مسكن

250.000.000 ريال (تهران)

150.000.000 ريال (ساير شهرها)

بهره‌مندي در سال مشموليت و تصفيه حساب در زمان دانش‌آموختگي

18

برنامه‌ها و سفرهاي زيارتي وگردش‌گري

3.000.000 ريال (داخلي)

10.000.000 ريال (خارجي)

در سال مشموليت

 


6-1.   

معرفي جايزه‌هاي تحصيلي

اعتبار «توان‌مندي آموزشي» براي شركت دانشجو در دوره‌ها وكارگاه‌هاي آموزشي و با هدف ارتقاي توانايي‌هاي وي در موضوع‌هاي تخصصي مرتبط با تحصيل اعطا مي‌شود.

 

6-2.    اعتبار «ارتباطات علمي» شامل: «كمك‌هزينة اشتراك نشريات علمي داخلي و خارجي»، «كمك‌هزينة عضويت در انجمن‌هاي علمي داخلي و خارجي» و «تسهيلات خريدكتاب‌هاي علمي» است.

 

6-3.    اعتبار «اجراي پايان‌نامه/ رساله»، منوط به تصويب طرح پيشنهادي پايان‌نامه / رسالة دانشجو در مؤسسة متبوع است‌كه به دانشجويان دوره‌هاي‌كارشناسي وكارشناسي ارشد در دو قسط و به دانشجويان دورة دكتري تخصصي در سه قسط پرداخت مي‌شود.

 

6-4.    اعتبار «توان‌مندي‌كارآفريني»، براي شركت دانشجو در دوره‌هاي آموزشي راه‌اندازي‌كسب ‌وكار، تجاري‌سازي، حقوق مالكيت فكري و مشابه آن و با هدف ارتقاي توانايي‌هاي وي در زمينة نوآوري وكارآفريني اعطا مي‌شود.

 

6-5.    «راتبة دانشجويي» شامل‌كمك‌هزينة معيشتي است‌كه در قبال كار دانشجويي (ماهانه 20 ساعت‌ براي دانشجويان دورة كارشناسي ، 10 ساعت‌ براي دانشجويان دورة كارشناسي ارشد و 6  ساعت‌ براي دانشجويان دورة دكتري تخصصي)  در مؤسسة متبوع به مدت نُه ماه (دو نيم‌سال) به وي تعلق مي‌يابد. چنانچه دانشجو مشمول اعتبار «آموزش‌ياري»، «پژوهش‌ياري»، «فن‌ياري» يا «فرصت مطالعاتي داخلي/ خارجي» باشد اين راتبه به او تعلق نمي‌يابد.

6-6.    «هدية ازدواج» با هدف ترغيب سنت حسنة تشكيل خانواده اعطا مي‌شود و منوط به ازدواج در سال مشموليت دانشجوست. چنانچه دانشجو و همسرش هر دو مشمول جايزة تحصيلي باشند، به هر يك جايزة ازدواج تعلق مي‌يابد.

 

6-7.    «وديعة اجارة مسكن» به صورت وام قرض‌الحسنه از طريق صندوق‌هاي رفاه دانشجويي وزارت علوم و وزارت بهداشت و صرفاً به دانشجويان متأهل اعطا مي‌شود. چنانچه دانشجو و همسرش هر دو مشمول جايزة تحصيلي باشند، صرفاً به يكي از آنان وام تعلق مي‌يابد.

 

6-8.    اعتبار «برنامه‌ها و سفرهاي زيارتي وگردش‌گري» به صورت سرانه محاسبه و به صورت متمركز از طريق معاونت فرهنگي بنياد هزينه مي‌شود.

 

6-9.    اعتبار «آموزش‌ياري» شامل كارمزد دستياري آموزشي دانشجو زيرنظر يكي از اعضاي هيئت‌علمي مؤسسة متبوع و بر اساس قرارداد آموزش‌ياريِ موردتأييد بنياد در هر نيم‌سال تحصيلي اعطا مي‌شود.

 

6-10.      اعتبار «پژوهش‌ياري» شامل كارمزد دستياري پژوهشيِ دانشجو زيرنظر يكي از اعضاي هيئت‌علمي مؤسسة متبوع و بر اساس قرارداد پژوهش‌ياريِ موردتأييد بنياد در هر نيم‌سال تحصيلي اعطا مي‌شود.

 

6-11.      اعتبار «شركت در مجامع علمي داخلي» به منظور شركت دانشجو در كنفرانس‌ها (همراه با ارائة مقاله) و كارگاه‌هاي علمي درون كشور و با هدف تسهيل ارتباطات پژوهشي دانشجو اعطا مي‌شودكه براي هر دانشجو دوبار در سال و با ارائة گواهي نام‌نويسي در مجمع و نيز اسناد مثبتة مالي قابل پرداخت است.

 

6-12.      «مجوّز و اعتبار شركت در مجامع علمي خارجي» به منظور شركت دانشجو دركنفرانس‌هاي علمي خارج ازكشور (همراه با ارائة مقاله) و با هدف تسهيل ارتباطات پژوهشي دانشجوست‌كه يك‌بار در سال و بر اساس تأييد استاد راهنما، اسناد مثبتة نام‌نويسي در مجمع قابل پرداخت است. مجوّز مذكور علاوه بر كنفرانس‌هاي علمي، به منظور شركت در كارگاه‌ها و دوره‌هاي علمي خارج ازكشور با دعوت‌نامة مجمع و تأييد مؤسسة متبوع نيز صادر مي‌گردد.

معرفي جايزه‌هاي تحصيلي

 


6-13.      اعتبار «اعزام به فرصت‌ مطالعاتي داخلي» به منظور ايجاد ارتباط با نهادهاي علمي و فنّاورانة‌كشور است‌كه پس از تصويب استفاده از فرصت مطالعاتي در مؤسسة متبوع و پذيرش از نهاد مقصد، به طور ماهانه و حداكثر به مدّت نُه‌ماه به دانشجوي مشمول پرداخت مي‌شود. در صورت بهره‌مندي از اين اعتبار، دانشجو مجاز نيست از اعتبارات «آموزش‌ياري»، «پژوهش‌ياري» و «فن‌ياري» استفاده‌كند.

 

6-14.      «مجوّز و اعتبار اعزام به فرصت مطالعاتي خارجي» به منظور ايجاد ارتباط با نهادهاي علمي و فنّاورانة خارج ازكشور است كه پس از تصويب فرصت مطالعاتي در مؤسسة متبوع و پذيرش از نهاد مقصد، به طور ماهانه و حداكثر به مدّت نُه‌ماه به دانشجوي مشمول پرداخت مي‌شود. اولويت نهاد مقصد با مؤسسه‌هاي معتبر با رتبة كمتر از 200 در رتبه‌بندي‌هاي جهاني و اولويت موضوع فرصت مطالعاتي، موضوع‌هاي اولويت‌داركشور (بر اساس فهرست‌هاي ستادهاي راهبردي توسعة فنّاوري معاونت علمي و فنّاوري رياست جمهوري) است. در صورت بهره‌مندي دانشجو از اين اعتبار، دانشجو مجاز نيست از اعتبارات «آموزش‌ياري»، «پژوهش‌ياري» و «فن‌ياري» استفاده‌كند.

 

6-15.      اعتبار «هستة پژوهشي» به منظور تشكيل «گروه پژوهشي دانشجويي» مطابق مقررات مؤسسه به گروهي كه دست‌كم يكي از اعضاي گروه، دانشجوي مشمول اين‌ آيين‌نامه باشد، تعلق مي‌يابد.

6-16.      اعتبار «فن‌ياري» شامل كارمزد دستياري فنّاوري دانشجو در شركت زايشي يكي از اعضاي هيئت‌علمي مؤسسة متبوع و بر اساس قرارداد فن‌ياريِ موردتأييد بنياد در هر نيم‌سال تحصيلي اعطا مي‌شود.

 

6-17.      اعتبار «هستة فنّاوري و كارآفريني» به منظور ايجاد شركتي نوپاي دانش‌بنيان (شركت زايشي از مؤسسة متبوع) است‌كه يكي از اعضاي هيئت‌مديرة آن دانشجوي مشمول آيين‌نامه باشد.

 

6-18.      دانشجو مجاز است از بين سه اعتبار «آموزش‌ياري»، «پژوهش‌ياري» و «فن‌ياري» فقط از يكي و از بين دو اعتبار «هستة پژوهشي» و «هستة فنّاوري و كارآفريني» نيز فقط از يكي بهره‌مند شود.

 

6-19.      در صورت بهره‌مندي دانشجو از اعتبار «آموزش‌ياري»، «پژوهش‌ياري» يا «فن‌ياري»، بيمة اشتغال (بازنشستگي) نيز در مدّت بهره‌مندي دانشجو از اين جايزه‌ها به او تعلق مي‌يابد.

 

6-20.      اعتبار ريالي جدول‌هاي 1ـ1 ، 1ـ2 و 1ـ3 براي سال تحصيلي 95ـ1394 است و مبالغ آن در هر سال تحصيلي به پيشنهاد معاون برنامه‌ريزي و تصويب رئيس بنياد اصلاح مي‌شود.


 

 


دوم
 


فرايند اجرايي

1.

 

1.    رئيس بنياد براي هر سال تحصيلي، تعداد برگزيدگان نهايي در هر يك از مقاطع كارشناسي ،كارشناسي ارشد و دكتري را اعلام مي‌كند.

2.    معاونت برنامه‌ريزي و نظارت در تيرماه هر سال سهمية هر استان را به تفكيك سهمية مشخص براي دانشگاه‌هاي برتر و سهمية ساير دانشگاه‌هاي استان، به بنياد نخبگان استان مربوط اعلام مي‌كند.

3.    بنياد نخبگان استان سهمية هر يك از دانشگاه‌هاي برتر را به آنها اعلام مي‌كند و از دانشگاه مي‌خواهد دانشجويان برتر خود را بر اساس سهمية تعيين شده معرفي كند.

4.     هر يك از دانشگاه‌هاي منتخب از دانشجويان برتر خودكه حداقل داراي يكي از ويژگي‌هاي زير باشند، مي‌خواهد كه در سامانة بنياد حساب كاربري ايجاد‌كنند:

4ـ1. كسب رتبة برتر در يكي از رويدادهاي نخبگاني (آزمون‌ها ، المپيادها ، جشنواره‌ها و مسابقه‌هاي مورد تأييد بنياد بر اساس آيين‌نامة شناسايي رويدادهاي نخبگاني و پشتيباني از برگزيدگان آن‌ها)

4ـ2. كسب رتبة برتر ميان دانشجويان هم‌ورودي و هم‌رشته به لحاظ ميانگين كل

4ـ3. مجموع بروندادهاي پژوهشي و فناورانة (انتشار مقاله در نشريات معتبر ، ثبت اختراع و ...)

5.    دانشجوياني كه دانشگاه آنان را نامزد دريافت جوايزكرده است، پروندة خود را در سامانة اطلاعاتي‌كامل مي‌كنند.

6.    دانشگاه با بررسي پرونده‌هاي دانشجويان نامزد دريافت جوايز و با توجه به امتيازهاي آنان، برگزيدگان را به تعداد سهمية اختصاص‌يافته انتخاب و به بنياد استان معرفي مي‌كند (حدود يك‌چهارم سهميه بايد براي دانشجويان نوورود حفظ شود).

7.    در صورتي كه مغايرتي در شرايط دانشجويان معرفي شده با ضوابط آيين‌نامه مشاهده شود، بنياد نخبگان استان فهرست موارد را به منظور تصحيح به دانشگاه عودت مي‌دهد.

8.    براي دانشجويان ساير دانشگاه‌هاي استان‌كه براي آن‌ها سهميه‌اي تعيين نشده است، فرايند زير طي مي‌شود:

8-1. بنياد استان طيّ اطلاعيه‌اي دانشجويان استان را از مفاد برنامه آگاه مي‌كند.

8-2. دانشجويان فعلي و جديد دانشگاه‌ها تا نيمة مهرماه فرصت دارند اطلاعات خود را در سامانه بارگذاري كنند.

8-3. پس از محاسبة امتياز دانشجويان در سامانه، حداكثر 5/1 برابر سهمية هر مقطع بر اساس بالاترين امتياز دريافتي برگزيده مي‌شوند.

8-4. دانشجويان بند 8-3، اطلاعات اصلي خود را براي راستي‌آزمايي در اختيار بنياد قرار مي‌دهند.

8-5. كارگروهي ذيل شوراي علمي بنياد، مرحلة راستي‌آزمايي اطلاعات را انجام داده و برگزيدگان نهايي را بر حسب سهمية هر مقطع و بالاترين امتياز حاصل تعيين مي‌كند.

يادآوري1: سهمية دانشگاه آزاد اسلامي به صورت متمركز تعيين و امور مربوط به آن از طريق بنياد ملّي نخبگان انجام مي‌شود.

9.    بنياد نخبگان استان، فهرست نهايي دانشجويان نامزد دريافت جوايز تحصيلي در استان خود را به بنياد ملّي اعلام مي‌كند.

10.                   بنياد ملّي فهرست نهايي استان‌ها را بررسي و نتيجة تأييد ، عدم تأييد يا نيازمند اصلاح را از طريق سامانه به بنياد نخبگان استان اعلام مي‌كند.

11.                   در صورت لزوم اعلام به دانشگاه براي اصلاح، بنياد نخبگان استان مراتب را به دانشگاه اعلام مي‌كند.

12.                   در صورت تأييد نهايي بنياد ملّي، مشمولان امكان استفاده از جوايز را پيدا مي‌كنند.

13.                   بنياد نخبگان استان، برگزيدگان را به دانشگاه‌هاي محل تحصيل آنان معرفي و شيوه‌نامه را به دانشگاه اعلام مي‌كند.

يادآوري2: برنامه‌ريزي بايد چنان باشدكه هم‌زمان با آغاز سال تحصيلي، فهرست مشمولان هر دانشگاه تعيين شده باشد.


فرايند انتخاب دانشجويان برتر دانشگاه

فرايند اجرايي

 2. فرايند اعطاي هريك از جايزه‌هاي تحصيلي به دانشجويان برگزيده

 

2ـ1. جايزة آموزش

اين جايزه با هدف توان‌مندي دانشجويان برگزيده در حوزة آموزش به دانشجويان اعطا مي‌شود.

 

1ـ1. اعتبار آموزش‌ياري

1.   دانشجو بايد در سال تحصيلي كه متقاضي استفاده از اين اعتبار است، به عنوان دانشجوي مشمول جايزه‌هاي تحصيلي برگزيده شده باشد.

 

2.   براي اخذ اين اعتبار، دانشجو بايد به‌عنوان دستيار آموزشي استاد راهنماي خود فعاليت‌كند؛ چنانچه استاد راهنماي دانشجو تعيين نشده باشد، دانشجو مي‌تواند دستيار آموزشي يكي از اعضاي هيئت علمي دانشگاه محل تحصيل خود باشد.

3.   دانشگاه محل تحصيل، قرارداد آموزش‌ياري را با دانشجو منعقد و در سامانة اطلاعاتي بنياد بارگذاري مي‌كند. نمونه‌اي از اين قرارداد در پيوست آمده است. اين قرارداد براي هر نيم‌سال تحصيلي بايد عقد شود.

 

4.   دانشگاه محل تحصيل، تأييد كار دانشجو را در پايان نيم‌سال در سامانه درج مي‌كند.

 

5.  بنياد قرارداد را بررسي و درصورت تأييد، مبلغ قرارداد را در دو قسط (در پايان ماه اول مربوط به 2 ماه اول و در پايان ماه سوم مربوط به 5/2 ماه بعد) به حساب دانشجو واريز مي‌كند.

 

6.  چنانچه بنياد ملّي اعتبارات جايزه‌ها را در اختيار دانشگاه قرار دهد، دانشگاه موظف است مطابق روال فوق، پرداخت‌ها را انجام دهد و گزارش پرداخت را به بنياد استاني ارسال كند.

 

فرايند اجرايي

2ـ1ـ2. اعتبار توان‌مندي آموزشي

1.   دانشجو بايد در سال تحصيلي كه متقاضي استفاده از اين اعتبار است، به عنوان دانشجوي مشمول جايزه‌هاي تحصيلي برگزيده شده باشد.

 

2.   براي استفاده از اين اعتبار لازم است دوره ها وكارگاه‌هاي آموزشي (مانند كلاس رايانه،‌كلاس آموزشي زبان و ...) كه دانشجو در آن شركت مي‌كند به تأييد استاد راهنماي مربوطه برسد.

 

3.   دانشجو درخواست استفاده از كمك هزينة شركت در دوره ها وكارگاه‌هاي آموزشي را به همراه مدارك زير در سامانه بارگذاري ارسال مي­كند.

الف. نامة تأييد استاد راهنما مبني بر شركت در دوره يا كارگاه آموزشي

ب. گواهي (قبض) هزينة شركت در دوره يا كارگاه آموزشي همراه با مُهر مؤسسة برگزاركنندة دوره

 

4.   دانشجو مدارك مذكور را در سامانة اطلاعاتي بنياد بارگذاري مي‌كند.

 

5.   بنياد در صورت تأييد، اعتبار را به حساب دانشجو واريز مي­كند و در غير اين صورت، درخواست را (براي اصلاح يا اطلاع به دانشجو) به وي عودت مي‌دهد.

 

2ـ2. جايزة پژوهش

اين جايزه با هدف تسهيل مسير پژوهشي و هدايت دانشجويان براي ورود به عرصة پژوهش،‌ به برگزيدگان اعطا مي‌شود.

 

2ـ2ـ1. اعتبار پژوهش‌ياري

1.   براي اخذ اين اعتبار، دانشجو بايد به‌عنوان دستيار پژوهشي يكي از اعضاي هيئت علمي دانشگاه محل تحصيل خود فعاليت‌كند.

 

2.  دانشگاه، قرارداد پژوهش‌ياري را با دانشجو منعقد و در سامانة اطلاعاتي بنياد بارگذاري مي‌كند. نمونه‌اي از اين قرارداد در پيوست آمده است. اين قرارداد براي هر نيم‌سال تحصيلي بايد عقد شود.

 

3.  دانشگاه محل تحصيل، تأييدكار دانشجو را در پايان نيم‌سال در سامانه درج مي‌كند.

 

4.  بنياد قرارداد را بررسي و درصورت تأييد، مبلغ قرارداد را در دو قسط (در پايان ماه اول مربوط به 2 ماه اول و در پايان ماه سوم مربوط به 5/2 ماه بعد) به حساب دانشجو واريز مي‌كند.

5.   چنانچه بنياد ملّي اعتبارات جايزه‌ها را در اختيار دانشگاه قرار دهد، دانشگاه موظف است مطابق روال فوق، پرداخت‌ها را انجام دهد وگزارش پرداخت را به بنياد استاني ارسال كند.

 

2ـ2ـ2. اعتبار اجراي رساله / پايان‌نامه

1.  دانشجو بايد در سال تحصيلي‌كه متقاضي استفاده از اين اعتبار است، به عنوان دانشجوي مشمول جايزه‌هاي تحصيلي برگزيده شده باشد.

 

2.  دانشجو پس از تصويب موضوع رساله/ پايان‌نامة خود، درخواست بهره‌مندي از اين اعتبار را به همراه طرح پيشنهادي و نامة تصويب موضوع رساله/ پايان‌نامة خود (بر اساس قالبي كه از سامانه قابل دريافت است) در سامانه بارگذاري مي‌كند.

يادآوري: چنانچه دانشجو در حال حاضر مشمولِ دريافت جايزة تحصيلي است اما موضوع رساله/ پايان نامة خود را پيشتر به تصويب رسانده است، مي‌تواند از اين اعتبار بهره‌مند شود.

 

3.   

فرايند اجرايي

دانشگاه مدارك را بررسي و در صورت تأييد، درخواست را به بنياد نخبگان استان ارجاع مي‌كند.

 

4.    بنياد درصورت تأييد، درخواست پرداخت مرحلة اول اعتبار را به حساب دانشجو واريز مي‌كند.

يادآوري: اعتبار اجراي پايان‌نامة دانشجويان كارشناسي و كارشناسي ارشد در دو قسط (50 درصد پس از تصويب موضوع پايان‌نامه و 50 درصد پس از دفاع از پايان‌نامه) و اعتبار اجراي رسالة دانشجويان دكتري در سه قسط (50 درصد پس از تصويب موضوع رساله ، 25 درصد در پايان سال اول و 25 درصد پس از دفاع از رساله) پرداخت مي‌شود.

 

5.    پس از پايان سال اول و با تأييد دانشگاه، بنياد مرحلة دوم اعتبار اجراي رسالة دانشجوي دكتري را به حساب دانشجو واريز مي‌كند.

 

6.    پس از دفاع نهايي دانشجو و ثبت نمرة درس، دانشگاه تأييدية دفاع دانشجو را در سامانة اطلاعاتي بنياد درج مي‌كند.

 

7.    بنياد مرحلة نهايي اعتبار را به حساب دانشجو واريز مي­كند.

 

2ـ2ـ3. اعتبار فرصت مطالعاتي داخلي

1.   دانشجو بايد در سال تحصيلي‌كه متقاضي استفاده از اين اعتبار است، به عنوان دانشجوي مشمول جايزه‌هاي تحصيلي برگزيده شده باشد.

 

2.   دانشگاه محل تحصيل با دورة فرصت مطالعاتي داخلي دانشجو موافقت مي‌كند.

 

3.   دانشجو بايد پذيرش يكي از نهادهاي علمي و فناورانة داخلِ كشور را براي گذراندن دورة خود دريافت‌كند.

 

يادآوري 1: براي استفاده از تسهيلات فرصت مطالعاتي، رشته­ها وموضوع‌هاي مرتبط با اولويت‌هاي ستادهاي راهبردي توسعة فنّاوري معاونت علمي و فنّاوري در اولويت است.

 

4.      دانشجو درخواست خود را به همراه مدارك (نامة موافقت دانشگاه و پذيرش نهاد مقصد) در سامانه درج مي‌كند.

 

5.      دانشگاه مدارك را بررسي و درصورت تأييد مراتب را با ذكر طول مدت مورد تأييد از طريق سامانه به بنياد نخبگان استان اعلام مي‌كند.

 

6.      بنياد درصورت تأييد، در مرحلة اول، مبلغ كمك‌هزينة سه ماه را (بدون توجه به وضعيت تأهل دانشجو) به صورت علي‌الحساب پيش از آغاز فرصت پرداخت مي‌‌كند.

 

7.      در صورت ارائة مدارک مبنی بر همراهي همسر در سفر، مابه­التفاوت کمک­هزینة متأهلي پرداخت می‌شود.

 

8.      کمك‌ هزينة سه‌ماهه‌هاي بعدي با دریافت‌گزارش سه­ماهه از دانشجو و تأیید دانشگاه، پرداخت می‌شود.

 

9.      پس از اتمام زمان فرصت و با اعلام مدت‌كل فرصت و تأیید دانشگاه، باقي‌ماندة كمك‌هزينه پرداخت خواهد شد.

 

10.  در صورتي كه دانشجو از فرصت مطالعاتي استفاده نكند و يا مدت استفادة وي كمتر از سه ماه باشد لازم است كمك‌هزينة پرداخت شدة اضافي را به بنياد برگرداند.

يادآوري2: از زمان شروع دريافت اعتبار فرصت مطالعاتي، راتبة دانشجويي و اعتبارات آموزش‌ياري ، پژوهش‌ياري يا فن‌ياري به دانشجو پرداخت نمي­شود­.

فرايند اجرايي

2ـ2ـ4. اعتبار فرصت مطالعاتي خارجي

 

1.  دانشجو بايد در سال تحصيلي‌كه متقاضي استفاده از اين اعتبار است، به عنوان دانشجوي مشمول جايزه‌هاي تحصيلي برگزيده شده باشد.

 

2.  دانشگاه محل تحصيل با دورة فرصت مطالعاتي دانشجو موافقت مي­كند.

3.  دانشجو ­بايد پذيرش يكي از مؤسسه‌هاي علمي خارج از كشور را براي گذراندن دورة خود دريافت كند.

يادآوري 1: اولويت با آن دسته از مؤسسه‌هاي علمي است‌كه در فهرست 200 دانشگاه برتر جهان هستند.

يادآوري 2: براي استفاده از تسهيلات فرصت مطالعاتي، رشته­ها وموضوع‌هاي مرتبط با اولويت‌هاي ستادهاي راهبردي توسعة فنّاوري معاونت علمي و فنّاوري در اولويت است.

 

4.      دانشجو پس از دريافت ويزا، درخواست خود را به همراه مدارك (نامة موافقت دانشگاه به استاد راهنما، پذيرش دانشگاه مقصد، رونوشت ويزا) در سامانه درج مي‌كند.

 

5.      دانشگاه مدارك را بررسي و درصورت تأييد مراتب را با ذكر طول مدت مورد تأييد از طريق سامانه به بنياد نخبگان استان اعلام مي‌كند.

 

6.      بنياد درصورت تأييد، در مرحلة اول، مبلغ كمك‌هزينة سه ماه را (بدون درنظرگرفتن وضعيت تأهل) به صورت علي‌الحساب پيش از سفر پرداخت مي‌كند.

 

7.      در صورت ارائة مدارک مبنی بر همراهي همسر در سفر، مابه­التفاوت‌کمک­هزینة متأهلي پرداخت می‌شود.

 

8.      کمك‌ هزينة سه‌ماهه‌هاي بعدي با دریافت‌گزارش سه­ماهه از دانشجو و تأیید دانشگاه، پرداخت می‌شود.

 

9.      پس از بازگشت و با اعلام مدت‌كل سفر و تأیید دانشگاه، باقي‌ماندة كمك‌هزينه پرداخت خواهد شد.

 

10.  در صورتي كه دانشجو از فرصت مطالعاتي استفاده نكند و يا مدت استفادة وي كمتر از سه ماه باشد لازم است كمك‌هزينة پرداخت شدة اضافي را به بنياد برگرداند.

 

يادآوري3: از زمان شروع دريافت اعتبار فرصت مطالعاتي، راتبة دانشجويي و اعتبارات آموزش‌ياري ، پژوهش‌ياري يا فن‌ياري به دانشجو پرداخت نمي­شود­.

يادآوري4: اعتبار اين جايزه به اعتبار دريافتي از وزارت علوم / بهداشت افزوده مي‌شود.

يادآوري 5: دانشجو بايد در سالي كه مشمول جايزه است (يا حداكثر دو ماه پس از آن سال) به فرصت اعزام شود تا امكان بهره‌مندي از اين جايزه را داشته باشد.

 

2ـ2ـ5.كمك‌هزينة شركت در همايش‌هاي علمي

1.  دانشجو بايد در سال تحصيلي كه متقاضي استفاده از اين اعتبار است به عنوان دانشجوي مشمول جايزه­هاي تحصيلي برگزيده شده باشد.

 

2.  دانشجو نامة پذيرش مقاله را از دبيرخانة مجمع دريافت مي­كند. چنانچه دانشجو دركارگاه آموزشي خارج از كشور شركت مي‌كند لازم است موضوع كارگاه آموزشي را به تأييد استاد راهنماي خود برساند.

 

فرايند اجرايي

 


3.  دانشجو درخواست استفاده از كمك هزينة شركت در مجامع علمي را به همراه مدارك زير در سامانه بارگذاري مي­كند.

الف. مقاله و نامة پذيرش مقاله در مجمع ( يا نامة تأييد استاد راهنما مبني بر شركت در كارگاه آموزشي)

ب. گواهي شركت در همايش يا كارگاه آموزشي

 

4.  دانشگاه مدارك را بررسي و در صورت تأييد، درخواست را به بنياد نخبگان استان ارجاع مي‌كند.

 

5.  بنياد درصورت تأييد، اعتبار را به حساب دانشجو واريز مي­كند.

يادآوري: اين جايزه براي همايش‌هاي علمي داخلي دوبار و براي همايش‌هاي علمي خارجي يك‌بار در سال مشموليت اعطا مي‌شود.

 

2ـ2ـ6. اعتبار ارتباطات علمي

 

1.    دانشجو بايد در سال تحصيلي كه متقاضي استفاده از اين اعتبار است به عنوان دانشجوي مشمول جايزه‌هاي تحصيلي برگزيده شده باشد.

 

2.    دانشجو درخواست بهره‌مندي از اعتبار را به همراه مدارك مثبتة مالي (قبض واريز مبلغ) مبني بر «اشتراك نشريات علمي داخلي و خارجي» ، «عضويت در انجمن‌هاي علمي» و «خريد كتاب‌هاي علمي» در سامانه بارگذاري مي­كند.

 

3.    دانشگاه مدارك را بررسي و در صورت تأييد، درخواست را به بنياد نخبگان استان ارجاع مي‌كند.

4.    بنياد درصورت تأييد، مبلغ مذكور را به حساب دانشجو واريز مي‌كند.

2ـ3. جايزة فنّاوري

اين جايزه با هدف توان‌مندكردن دانشجويان در حوزة فنّاوري و سوق دادن آنان به سمت كارآفريني به دانشجويان اعطا مي‌شود.

2ـ3ـ1. اعتبار فن‌ياري

1.    براي اخذ اين اعتبار، دانشجو بايد به‌عنوان دستيار فنّاوري در شركت دانش‌بنيان يكي از اعضاي هيئت‌علمي دانشگاه خود فعاليت‌كند.

 

2.    دانشگاه محل تحصيل، قرارداد فن‌ياري را با دانشجو منعقد و در سامانة اطلاعاتي بنياد بارگذاري مي‌كند. نمونه‌اي از اين قرارداد در پيوست آمده است. اين قرارداد براي هر نيم‌سال تحصيلي بايد عقد شود.

 

3.    دانشگاه محل تحصيل، تأييد كار دانشجو را در پايان نيم‌سال در سامانه درج مي‌كند.

 

4.    بنياد قرارداد را بررسي و درصورت تأييد، مبلغ قرارداد را در دو قسط (در پايان ماه اول مربوط به 2 ماه اول و در پايان ماه سوم مربوط به 5/2 ماه بعد) به حساب دانشجو واريز مي‌كند.

 

5.    چنانچه بنياد ملّي اعتبارات جايزه‌ها را در اختيار دانشگاه قرار دهد، دانشگاه موظف است مطابق روال فوق، پرداخت‌ها را انجام دهد و گزارش پرداخت را به بنياد استاني ارسال كند.

 

 

2ـ3ـ2. اعتبار توان‌مندي در دوره‌هاي آموزشي كارآفريني

1.  دانشجو بايد در سال تحصيلي كه متقاضي استفاده از اين اعتبار است، به عنوان دانشجوي مشمول جايزه‌هاي تحصيلي برگزيده شده باشد.

2. 

فرايند اجرايي

براي استفاده از اين اعتبار لازم است، دوره‌هاي آموزشيِ فنّاوري و كارآفريني‌كه دانشجو در آن شركت مي‌كند به تأييد استاد راهنماي مربوطه برسد.

3.  دانشجو درخواست استفاده از اعتبار توان‌مندي كارآفريني را به همراه مدارك زير در سامانه بارگذاري مي­كند.

الف. نامة تأييد استاد راهنما مبني بر شركت در دوره‌هاي آموزشيِ فنّاوري و كارآفريني

ب. گواهي (قبض) شركت در دورة آموزشي فنّاوري وكارآفريني همراه با مُهر مؤسسة برگزاركنندة دوره

4.  دانشجو مدارك مذكور را در سامانة اطلاعاتي بنياد (ثريا) بارگذاري مي‌كند.

5.  بنياد در صورت تأييد، اعتبار را به حساب دانشجو واريز مي­كند و در غير اين صورت، درخواست را (براي اصلاح يا اطلاع) به دانشجو عودت مي‌دهد.

 

2ـ4. جايزة فرهنگ

اين جايزه با هدف ارتقاي فرهنگ اسلامي ـ ايراني، هويت بخشي ملّي و رفع بخشي از نيازهاي مادّي و اجتماعي دانشجويان، به برگزيدگان اعطا مي‌شود.

 

2ـ4ـ1. راتبة دانشجويي

1. دانشجو بايد در سال تحصيلي كه متقاضي استفاده از اين اعتبار است به عنوان دانشجوي مشمول جايزه‌هاي تحصيلي برگزيده شده باشد.

2. دانشجو در مقطع كارشناسي ،كارشناسي‌ارشد و دكتري به‌ترتيب بايد ماهانه 20 ، 10 و 6 ساعت‌كار دانشجويي در دانشگاه محل تحصيل خود داشته باشد.

 

3. دانشگاه محل تحصيل، دانشجو را به عنوان متقاضي كار دانشجويي به بنياد معرفي مي‌كند. اين معرفي براي هر نيم‌سال تحصيلي بايد انجام شود.

 

4. دانشگاه محل تحصيل، تأييد كار دانشجو را در پايان نيم‌سال در سامانه درج مي‌كند.

 

5. بنياد درصورت تأييد، مبلغ قرارداد را در دو قسط (در پايان ماه اول مربوط به 2 ماه اول و در پايان ماه سوم مربوط به 5/2 ماه بعد) به حساب دانشجو واريز مي‌كند.

 

6. چنانچه بنياد ملّي اعتبارات جايزه‌ها را در اختيار دانشگاه قرار دهد، دانشگاه موظف است مطابق روال فوق، پرداخت‌ها را انجام دهد و گزارش پرداخت را به بنياد استاني ارسال كند.

 

يادآوري1: چنانچه دانشجو از اعتبار مربوط به آموزش‌ياري، پژوهش‌ياري و فن‌ياري استفاده‌كند راتبه به وي پرداخت نمي­شود.

 

2ـ4ـ2. وام وديعة مسكن

 

1.  دانشجو بايد در سال تحصيلي‌كه متقاضي استفاده از اين اعتبار است، به عنوان دانشجوي مشمول جايزه‌هاي تحصيلي برگزيده شده باشد.

 

2.  دانشجو بايد متأهل باشد و لازم است درخواست بهره‌مندي از وام را به همراه تصوير صفحات شناسنامة خود و همسرش در سامانه درج مي‌كند.

 

3.  دانشگاه مدارك را بررسي و درصورت تأييد مراتب را از طريق سامانه به بنياد نخبگان استان اعلام مي‌كند.

 

4.  بنياد درصورت تأييد، اسامي متقاضيان را به همراه نامة ابلاغ اعتبار براي صندوق رفاه دانشجويي وزارت علوم/ وزارت بهداشت ارسال مي‌كند.

 

5.  صندوق رفاه اعتبار را به حساب دانشجو واريز مي‌كند.

 

فرايند اجرايي

يادآوري 1: اين جايزه تا پايان دورة تحصيلي در اختيار دانشجو خواهد بود و پس از دانش‌آموختگي، مطابق مقررات وزارت علوم/ وزارت بهداشت تصفيه مي‌شود.

يادآوري 2: چنانچه دانشجو و همسرش هر دو مشمول جايزة تحصيلي باشند، صرفاً به يكي از آنان وام تعلق مي‌يابد.

 

2ـ4ـ3. هدية ازدواج

 

1.  دانشجو بايد در سال تحصيلي‌كه متقاضي استفاده از اين اعتبار است، به عنوان دانشجوي مشمول جايزه‌هاي تحصيلي برگزيده شده باشد.

 

2.  دانشجو بايد در سالي كه مشمول جايزه بوده، ازدواج كرده باشد.

 

3.  دانشجو مدرك ازدواج (رونوشت سند ازدواج/ رونوشت صفحة دوم شناسنامه) را در سامانة اطلاعاتي بنياد بارگذاري مي‌كند.

 

4.  بنياد استاني موارد را بررسي و دوبار در سال طيّ مراسمي (كه جزئيات آن از طريق معاونت فرهنگي بنياد اعلام مي‌شود)، هداياي ازدواج را به مشمولان اعطا مي‌كند.

 


 


 

 


فصل سوم

 

اطلاعاتي بنياد (ثريا)


 چگونگي كار با بخش جايزه‌هاي تحصيلي در سامانه اطلاعاتي بنياد (ثريا)

1. مقدمه

سامانة ثريا شامل بخش‌هاي مختلفي است اما از آنجاكه مجموعة حاضر به منظور بهره‌برداري مسؤولان دانشگاه‌ها براي اجراي فرايندهاي شناسايي دانشجويان برتر و اعطاي جوايز تحصيلي به آنان تدوين شده است، اين بخش نيز از اين منظر به معرفي اين سامانه مي‌پردازد.

 

ورودكاربري

نحوة ورود به صفحة كاربري در شكل 1 نشان داده شده است. نام كاربري و كلمة عبور از سوي بنياد ملّي نخبگان به كاربر اختصاص مي‌يابد.

 

در اين قسمت رمز عبور درج مي‌شود.

با كليك بر روي گزينة «ورود»، وارد كارپوشة شخصي خواهيد شد.

                        

 

 

 

 

در اين قسمت رمز عبور درج مي‌شود.

در اين قسمت نام كاربري درج مي‌شود.

با كليك بر روي گزينة «ورود»، واردكارپوشة شخصي خواهيد شد.

 

 

 

 

 


شكل 1: صفحة ورودكاربر


 


كارپوشة شخصي

پس از ورودكاربر، صفحة شخصي وي مطابق شكل 2 نمايش داده مي­شود. توضيحات هر شماره در ادامه آمده است.

 

2

3

6

1

5

4

1

3

1

3

1

 

 

 

 

 

 


شكل 2. صفحةكارپوشة شخصي

 

1.        در اين قسمت، راهنماي استفاده از سامانه نمايش داده مي‌شود.

2.        با انتخاب اين گزينه، درخواست‌هاي ثبت شده در سامانه قابل مشاهده است.

3.        با انتخاب اين گزينه ، راههاي ارتباطي با پشتيباني فني سامانة ثريا قابل مشاهد است.

4.        در اين قسمت، نام و نام‌خانوادگي كابر قابل مشاهده است.

5.        انتخاب اين گزينه، به منظور خروج از حساب كاربري است.

6.        فرايندهاي قابل دسترس‌كاربر به شرح زير قابل مشاهده است.

1. درخواست جايزه­هاي تحصيلي

6ـ2. اعطاي جايزه­هاي ماهانة تحصيلي

چگونگي كار با بخش جايزه‌هاي تحصيلي در سامانه اطلاعاتي بنياد (ثريا)

6ـ1. فرايند درخواست جايزه­هاي تحصيلي

1

فرايند «درخواست جايزه­هاي تحصيلي» مطابق شكل 3 است. رقم مشخص‌شده در هر پوشه، نشان‌دهندة تعداد درخواست‌هاي ثبت شده مربوط به آن تسهيلات است.

1.   

1

شكل 3. فرايند درخواست جايزه‌هاي تحصيلي

 

همة درخواست‌هاي ثبت‌شده از سوي دانشجويان وارد اين پوشه مي‌شود. رقم درج شده، نشان‌دهندة تعداد درخواست‌هاي ثبت شده است. با انتخاب پوشه، صفحه‌اي از سامانه مطابق شكل شمارة 4 نمايان خواهد شد. توضيحات هر شماره در ادامه آمده است.

اعتبار اجرای پایان نامه / رساله

2

 

 

 

 


شكل 4. فهرست درخواست‌هاي دريافتي از دانشجويان

1.    در اين قسمت، مشخصات درخواست ثبت‌شده نمايش داده مي‌شود.

2.   با انتخاب اين گزينه، صفحه‌اي از سامانه مطابق شكل شمارة 5 نمايان خواهد شد.

 

1

 


2

3

3

شكل 5. مشخصات درخواست انتخاب شده

 

1.   در اين قسمت، مشخصات درخواست انتخاب شده نمايش داده مي‌شود.

يادآوري 1: اين قسمت، صرفاً براي مشاهدة درخواست‌ انتخاب شده و هدايت آن به مرحلة مربوطه است. در اين بخش درخواست بررسي نمي‌شود.

2.    در صورتي‌كه كاربر از بررسي درخواست انتخاب شده منصرف شود، با انتخاب اين‌گزينه، از فرايند خارج مي‌شود.

3.   با انتخاب اين گزينه، درخواست براي بررسي به قسمت مربوطه هدايت مي‌شود و صفحه‌اي از سامانه مطابق شكل شمارة 6 نمايان خواهد شد.

يادآوري 2: درخواست‌ها به صورت خودكار به مرحلة مربوطه هدايت مي‌شوند و نيازي به انتخاب عنوان تسهيلات موردنظر نيست.


 

 

6

7

5

3

1

چگونگي كار با بخش جايزه‌هاي تحصيلي در سامانه اطلاعاتي بنياد (ثريا)

2

4

1

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


9

8

شكل 6. مرحلة بررسي درخواست انتخاب شده

 

1.    در اين جدول، پيشينة استفادة متقاضي از تسهيلات مربوطه به همراه درخواست جاري فرد نشان داده مي‌شود.

2.    در اين قسمت، مستندات مربوط به تسهيلات انتخاب شده كه از سوي دانشجو بارگذاري شده، نمايش داده مي‌شود.

3.    در اين قسمت، توضيحات دانشجو نمايش داده مي‌شود.

4.    چنانچه دانشگاه توضيحي براي بنياد استاني يا دانشجو داشته باشد، در اين قسمت درج مي‌شود.

5.    چنانچه اين درخواست قبلاً به بنياد استاني ارجاع شده و مجدداً به اين مرحله برگشته باشد، توضيحات بنياد استاني در اين قسمت نمايش داده مي‌شود.

6.    در صورت تأييد درخواست ثبت‌شده، براي ارسال به بنياد استاني، وضعيت «مورد تأييد» انتخاب مي‌شود. در غير اين‌صورت براي ارجاع درخواست به دانشجو، وضعيت «ارسال جهت اعلام نقص» انتخاب مي‌شود.

7.    انتخاب اين قسمت، به معناي تأييد اصل مدارك متقاضي خواهد بود. قبل از ارسال درخواست به بنياد نخبگان استاني، انتخاب اين گزينه ضرورت دارد. در غير اين‌صورت پيغام خطا صادر خواهد شد.

8.    در صورتي‌كه كاربر قصد بررسي درخواست در زمان ديگري را داشته باشد، با انتخاب اين‌گزينه، از فرايند خارج مي‌شود. در اين‌صورت درخواست در همين مرحله باقي مي‌ماند و در ورود بعدي كاربر از همين مرحله مي‌توان ادامة كار را دنبال كرد. اين مرحله در شكل 7 نشان داده شده است.

 

*

 

 

 

 


شكل 7. انتخاب درخواست متوقف ‌شده در مرحلة بررسي

 

چگونگي كار با بخش جايزه‌هاي تحصيلي در سامانه اطلاعاتي بنياد (ثريا)

* با انتخاب اين قسمت، كاربر به همان صفحه‌اي كه بررسي درخواست موردنظر در آن متوقف مانده، (شكل 6) هدايت مي‌شود.

9.  در صورت تأييد درخواست، با انتخاب «مرحلة بعد» درخواست به بنياد نخبگان استاني ارسال و شكل شمارة 8  نمايش داده خواهد شد.

 

 

 

شكل 8. انتخاب درخواست متوقف‌شده در مرحلة بررسي

 

در صورت تأييد درخواست از سوي بنياد، ساير مراحل براي پرداخت اعتبار مربوط به درخواست در بنياد صورت مي‌پذيرد. در غير اين‌صورت درخواست به دانشگاه عودت داده مي‌شود كه مطابق شكل 9 درخواست مذكور وارد پوشة «ارجاع از بنياد» مي‌شود.

 

2

3

1

 

 

 

 

 

 

 


شكل 9. مشاهدة درخواست‌هاي عودت داده شده از بنياد

 

1.   تعداد درخواست‌هاي عودت داده شده از بنياد در اين قسمت قابل مشاهده است. با انتخاب اين گزينه، شكل 9 نمايش داده مي‌شود.

2.   مشخصات درخواست عودت داده شده، در اين بخش قابل مشاهده است.

3.   با انتخاب اين گزينه، صفحه‌اي از سامانه مطابق شكل شمارة 10 نمايان خواهد شد.

 

1

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


2

شكل 10. مشاهدة مشخصات درخواست‌هاي عودت داده شده از بنياد

 

1.   در اين بخش، توضيحات بنياد مبني بر دليل عدم تأييد درخواست نمايش داده مي‌شود.

2.    انتخاب اين گزينه، كاربر را به مشخصات درخواست و ادامة فرايند مطابق شكل‌هاي 4 تا 8 هدايت مي‌كند. اين فرايند تا زماني كه درخواست به تأييد بنياد برسد يا از سوي دانشجو مختوم شود، پيگيري مي‌شود.

چگونگي كار با بخش جايزه‌هاي تحصيلي در سامانه اطلاعاتي بنياد (ثريا)

6ـ2. اعطاي جايزه­هاي ماهانة تحصيلي

1

فرايند «اعطاي جايزه­هاي ماهانة تحصيلي» مطابق شكل 11 است. اين فرايند شامل «راتبة دانشجويي»، «اعتبار آموزش‌ياري»، «اعتبار پژوهش‌ياري» و «اعتبار فن‌ياري» است. شروع فرايند از سوي دانشگاه صورت مي‌پذيرد و دانشجو دخالتي در اين فرايند ندارد.

1.      با انتخاب «شروع فرايند» شكل شمارة 12 نشان داده مي‌شود.

 

 

1

شكل 11. فرايند اعطاي جايزه‌هاي ماهانة تحصيلي

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 


2

شكل 12. مرحلة شروع فرايند

 

1.   در اين قسمت، نام دانشگاه كاربر نمايش داده مي‌شود. براي راه‌يابي به مرحلة بعد، اين قسمت بايد از سوي كاربر انتخاب شود.

2.   انتخاب «شروع فرايند»كاربر را به مرحلة بعد مطابق شكل 13 هدايت مي‌كند.

 

3

2

3

1

 

 

 

 

 

 

 


شكل 13. فرايند انتخاب جايزه‌هاي ماهانة تحصيلي

 

1.    در اين قسمت، انواع جايزه‌هاي ماهانة تحصيلي نمايش داده مي‌شود.كاربر بايد يكي از آنها را انتخاب كند.

2.        در صورتي‌كه كاربر از شروع فرايند منصرف شود، با انتخاب اين‌گزينه، از فرايند خارج مي‌شود.

3.   با انتخاب اين گزينه، فرايند مطابق شكل 14 به مرحلة بعد هدايت مي‌شود.

 

1

2

3

4

1

6

5

شكل 14. مرحلة انتخاب مشمولان

 


 

 

 

 

 

 

 


1.   

چگونگي كار با بخش جايزه‌هاي تحصيلي در سامانه اطلاعاتي بنياد (ثريا)

اين بخش اطلاعات دانشجويان مشمول جايزة تحصيلي در آن دانشگاه را نشان مي‌دهد. در اين مرحله بايد دانشجوي موردنظر از سوي كاربر انتخاب شود.

2.   با انتخاب اين‌گزينه، مستندات مربوط به اعطاي تسهيلات مطابق شكل 15 از طريق «*» بارگذاري مي‌شود. به عنوان مثال براي اعطاي اعتبار «آموزش‌ياري»، تصوير قرارداد آموزش‌ياري ميان دانشجو و دانشگاه  بارگذاري مي‌شود.

*

 

 

 

 

 

 

 

 

 


شكل 15. بارگذاري مستندات دانشجوي مشمول

 

3.   پس از انتخاب فرد، اين گزينه موجب ثبت نام دانشجو در فهرست انتخاب‌شدگان مي‌شود و در مقابل نام وي در ستون «انتخاب شده» علامت زده مي‌شود.

4.   چنانچه كاربر قصد داشته باشد دانشجويي را كه قبلاً انتخاب شده، از فهرست انتخاب‌شدگان حذف كند، اين گزينه را انتخاب مي‌كند.

5.    در صورتي‌كه كاربر از شروع فرايند منصرف شود، با انتخاب اين‌گزينه، از فرايند خارج مي‌شود.

6.   با انتخاب اين گزينه، اطلاعات دانشجو به بنياد نخبگان ارسال و صفحه‌اي مطابق شكل 16 نمايش داده مي‌شود.

 

 

شكل 16. تأييد ارسال اطلاعات به بنياد نخبگان استاني

 

پس از انجام اقدام‌هاي مربوط به مرحلة اول نيم‌سال اول در بنياد، درخواست وارد مرحلة دوم نيم‌سال اول شده كه از طريق كارپوشة شخصي مطابق شكل 17 قابل دسترسي است.

 

2

1

 

 

 

 

 

 

 


شكل 17. ادامة فرايند از مرحلة دوم نيم‌سال اول

 

1.    با انتخاب اين بخش، نام دانشگاه نمايش داده مي‌شود.

2.    با انتخاب اين گزينه كاربر وارد مرحلة دوم نيم‌سال اول مي‌شود كه پس از ورود بايد فرايند را مطابق شكل‌هاي 12 تا 16 ادامه دهد.

يادآوري: ادامة فرايند براي مراحل مربوط به نيم‌سال دوم نيز مشابه فوق است.

 


چهارم

گان 


پرسشگان

به منظور شفاف‌سازي ، برطرف كردن ابهامات احتمالي و كمك به فهم بيشتر مفاهيم به‌كار رفته در مقررات اعطاي جايزه‌هاي تحصيلي، برخي از پرسش‌هاي متداول و پاسخ‌هاي آن‌ها در اين فصل ارائه شده است.

 

1.    هدف آيين­نامة اعطاي جايزه‌هاي تحصيلي به دانشجويان برتر چيست؟

در اين آيين­نامه به دنبال آن هستيم كه دانشجويان برتر دانشگاه­ها را در حوزه­هاي «آموزشي»، «پژوهشي» و «فنّاوري» باكمك دانشگاه محل تحصيل­شان شناسايي كنيم و به هريك از آنان مجموعه تسهيلاتي را براي توانمندسازي آنان اعطا كنيم.

 

2.    ويژگي‌هاي آيين‌نامه جايزه‌هاي تحصيلي چيست؟

الف. شناسايي مشمولان از طريق رصد رفتار و فعاليت‌هاي دانشجويان صاحب استعداد برتر

ب. تأكيد بر رويكرد توانمندسازي دانشجويان در محيط دانشگاه به جاي رويكرد صرفاً حمايت مادّي

ج. توجه به مجموعة فعاليت‌هاي نخبگاني دانشجويان در دانشگاه

د. توجه به تنوع استعدادها و هدايت و حمايت از هر دانشجوي مستعد در مسير استعدادها و توانمندي‌هاي مختص خودش

ه‍ . توجه به رويكرد نهادمحوري (دانشگاه محوري) و سپردن مديريت اجرايي آيين‌نامه به دانشگاه و استفاده از مثلث «دانشگاه»، «استاد» و «دانشجو» در اعطاي جايزه‌ها

و. توجه به گروه‌هاي نخبگاني دركنار افراد

ز. ايجاد تعهد در دانشجو از طريق ترويج فرهنگ‌كار و تلاش به جاي ايجاد توقع

 

3.    نخبه چه‌كسي است؟

فردي برجسته و كارامد با اثرگذاري بارز در خلق و گسترش علم، فنّاوري، هنر، ادب، فرهنگ و مديريت كشور در چارچوب ارزش‌هاي اسلامي كه لازم است ويژگي‌هاي زير را داشته باشد:

الف. بهره‌مندي از هوش، خلاقيت، انگيزه ذاتي

ب. واجد خبرگي و تخصص در حوزه‌اي خاص

ج. داراي اثرگذاري بي‌بديل ياكم‌بديل در اجتماع تخصصي خود و در چارچوب گفتمان نظام اسلامي

 

4.    آيا مي‌توان به يك دانشجو لفظ «نخبه» را اطلاق‌كرد؟

با توجه به تعريف فوق، مشخص است‌كه يك دانشجو تا نخبه شدن راهي طولاني در پيش دارد. ولي مي‌توان او را مستعد برتر دانست.

 

5.    منظور از فعاليت­هاي نخبگاني چه نوع فعاليت­هايي است؟

فعاليتي آگاهانه، خلاقانه و نوآورانه با اثرگذاري محسوس بر پيشرفت‌كشور در حوزه‌هاي مختلف از قبيل: علم، فنّاوري، هنر، ادب، فرهنگ و مديريت با تأكيد بر شناخت مسائل و مشكلات كشور است.

 

6.    مصاديق فعاليت‌هاي نخبگاني در اين آيين‌نامه چيست؟

الف. كسب رتبة برتر در المپيادهاي دانش‌آموزي ملّي و جهاني

ب. كسب رتبة برتر در آزمون‌هاي سراسري ورود به دانشگاه‌هاي كشور

ج. كسب رتبة برتر در المپيادهاي ملّي دانشجويي

  د. كسب رتبة برتر در آزمون‌هاي سراسري علوم پزشكي‌كشور اعم از آزمون‌هاي جامع، پيش‌كارورزي، دستياري در رشته‌هاي پزشكي، دندان‌پزشكي و داروسازي و دستياري فوق تخصصي پزشكي

هـ . كسب عنوان دانشجوي ممتاز دانشگاه‌ها

و. كسب عنوان دانشجوي نمونة كشوري

ز. برگزيده شدن در جشنواره‌هاي علمي،پژوهشي،‌ فنّاورانة مورد تأييد بنياد

ح. برگزيده شدن در مسابقات قرآني مورد تأييد بنياد

پرسشگان

ط. فعاليت‌هاي هنري يا ادبي برجسته

ي. برگزيده شدن در مسابقه‌هاي ملّي و جهاني مهارت

ك. ثبت اختراع برگزيده

 

7.    صاحب استعداد برتر (مستعد برتر) چه‌كسي است؟

فردي كه مستعد نخبگي است ليكن هنوز به آن شرايط دست‌نيافته و مستلزم فرايند هدايت و توانمندسازي براي كسب خبرگي و نهايتاً اثرگذاري بر محيط است. دانشجويان مطلقاً مي‌توانند در گروه مستعدان برتر قرار گيرند.

 

8.    اجتماع نخبگاني چيست؟

افراد ياگروه‌هايي باتوانمندي‌هاي بالقوه يا بالفعل در انجام فعاليت‌هاي نخبگاني.

 

9.    گروه نخبه چيست؟

هر يك از گروه‌ها، سازمان‌ها و نهادهايي كه در مقايسه با ساير هويت‌هاي مشابه، توانمندي انجام فعاليت‌هاي نخبگاني را دارا هستند.

 

10.      گروه صاحب استعدادبرتر چيست؟

هريك از گروه‌ها، سازمان‌ها يا نهادهايي كه استعداد كسب توانمندي‌هاي ويژه‌اي را دارد ولي براي تبديل آن‌ها به گروه نخبه، بايد حمايت‌ها و برنامه‌ريزي‌هاي لازم صورت پذيرد.

 

11.    اصالت نخبگي به چه معناست؟

هريك از گروه­ها يا افراد صاحب استعدادبرتر كه توانمندي فعاليت­هاي نخبگاني را به­صورت مداوم داشته باشند، به عنوان گروه­هاي نخبگاني داراي اصالت شناخته مي‌شوند. به تعبير ديگر فعاليت­هاي نخبگاني مداوم شرط اصالت نخبگي است.

 

12.    شرايط لازم براي بهره­مندي از جايزه­هاي تحصيلي چيست؟

شرايط لازم، احراز يكي از ويژگي‌هاي زير است؛ ليكن دانشجو بايد علاوه بر ويژگي‌هاي ذيل، در قياس با ساير دانشجويان بيشترين امتياز را از فعاليت‌هاي نخبگاني كسب كرده‌باشد.

الف. برگزيدگان المپيادهاي دانش‌آموزي كشوري و جهاني كه موفق به كسب مدال‌هاي طلا، نقره و برنز از اين مسابقات شده‌اند.

ب. برگزيدگان آزمون‌هاي سراسري ورود به مؤسسه‌هاي كشور (وزارت علوم، بهداشت و دانشگاه آزاد اسلامي) در مقاطع كارشناسي، كارشناسي ارشد ناپيوسته و دكتري حرفه‌اي بر اساس نمرة تراز آزمون بيش از 5/2 انحراف معيار از ميانگين كل شركت‌كنندگان در آزمون؛

ج. افرادي كه در المپيادهاي ملّي دانشجويي(المپيادهاي مورد تأييد وزارت علوم، بهداشت و دانشگاه آزاد) موفق به كسب رتبه‌هاي اول تا سوم كشوري شده‌اند.

د. افرادي كه در آزمون‌هاي جامع، پيش‌كارورزي، دستياري در رشته‌هاي پزشكي، دندان‌پزشكي و داروسازي و دستياري فوق تخصصي پزشكي موفق به كسب رتبه‌هاي اول تا سوم شده‌اند.

هـ . دانشجويان ممتاز مؤسسه‌ها

و. برگزيدگان مرحلة كشوري دانشجويان نمونه در مقاطع كارشناسي،كارشناسي ‌ارشد و دكتري‌كه با معرفي وزارت علوم يا وزارت بهداشت و تأييد بنياد انتخاب مي­شوند؛

ز. برگزيدگان جشنواره‌هاي علمي، پژوهشي و فنّاورانه مورد تأييد بنياد (منظور جشنواره‌هاي منطقه‌اي و جشنواره‌هاي ملّي ارزيابي اختراع است كه ساير سازمان‌ها و نهادها برگزار مي‌كنند و شرايط بنياد را براي حمايت برآورده مي‌سازند. بنياد در اين جشنواره­ها نيز به ارزيابي اختراع­هاي برگزيده مي­پردازد.

پرسشگان

ح. برگزيدگان مسابقه‌هاي قرآني كه براساس آيين­نامۀ شناسايي و پشتيباني از برگزيدگان قرآني انتخاب مي­شوند مشروط بر ادامه تحصيل در رشته‌هاي مرتبط؛

ط. برگزيدگان هنري و ادبي كه براساس مفاد آيين­نامۀ پشتيباني از برگزيدگان هنري و برگزيدگان ادبي كشور انتخاب مي­شوند مشروط بر ادامه تحصيل در رشته‌هاي مرتبط؛

ي. برگزيدگان مسابقه‌هاي ملّي مهارت كه براساس مفاد آيين­نامۀ پشتيباني از برگزيدگان مسابقه­هاي ملّي و بين‌المللي مهارت انتخاب مي­شوند مشروط بر ادامه تحصيل در رشته‌هاي مرتبط.

ك. مخترعان برگزيده كه براساس مفاد آيين­نامۀ شناسايي و پشتيباني از اختراع­هاي برگزيده انتخاب مي­شوند.

 

13.      چنانچه دانشجو عضو بنياد باشد و هيچ يك از معيارهاي مورد تأييد دانشگاه را نداشته باشد مشمول جوايز تحصيلي قرار خواهدگرفت؟

بنياد ملّي نخبگان عضو ندارد! بلكه به عنوان نهادي حاكميتي براي سياست‌گذاري در خصوص شناسايي و توانمندسازي مستعدان و به‌كارگيري و الگوسازي نخبگان در جامعه فعاليت مي‌كند. بنابراين اصالتاً دانشجويي عضو بنياد نيست و دانشجويان با انتخاب دانشگاه (و براساس معيارهاي بنياد)  مشمول جايزه‌هاي تحصيلي خواهند شد.

 

14.    دانشجويان ممتاز مؤسسه براساس چه معياري انتخاب مي‌شوند؟

دانشجويان ممتاز هر مؤسسه براساس معيارهايي كه همان مؤسسه تعيين مي‌كند انتخاب مي‌شوند. بنابراين دانشگاه‌ها خود بايد آيين‌نامة دانشجويان ممتاز را تدوين و تصويب كنند و ملاك اعتبار براي بنياد آيين‌نامة مصوّب دانشگاه است.

 

15.      با توجه به اينكه‌كسب نمره و به­تبع آن معدل دانشجويان، در دانشگاه­هاي مختلف، متفاوت است، سازوكار تأثير معدل واقعي (يكسان‌سازي معدل) در آيين­نامه چيست؟

از آنجاكه دانشجويان مشمول در هر دانشگاه تنها با دانشجويان مشمول هم‌دانشگاهي خود مقايسه مي­شوند (اختصاص سهميه به هر دانشگاه)، اين موضوع اهميتي ندارد.

 

16.      نحوة ارزيابي،گزينش و بهره­مندي از جايزه­هاي تحصيلي به چه صورت است؟

ابتدا دانشگاه‌ها باتوجه به ظرفيتي‌كه بنياد به هريك از آن‌ها اعلام مي‌كند و براساس ويژگي‌هاي دانشجوياني كه مي‌توانند مشمول آيين‌نامه شوند آنان را براساس فعاليت‌هاي نخبگاني‌شان غربال و تعدادي را نامزد دريافت جوايز مي‌كنند. نامزدها اطلاعات خود را در سامانة اطلاعاتي بنياد بارگذاري مي‌كنند و سپس دانشگاه  با بررسي امتيازهاي نامزدهاي دريافت جوايز، حائزان بيشترين امتياز از فعاليت‌هاي نخبگاني را به عنوان برگزيده انتخاب و به بنياد نخبگان استان ‌معرفي مي‌كنند. در صورت تأييد نهايي بنياد، اين افراد از جوايز بهره‌مند مي‌شوند.

 

17.    نحوة اعطاي جوايز به دانشجويان و دريافت مدارك از آنان به چه نحوي انجام مي‌شود؟

لازم است دانشجوي مشمول مدارك و مستندات خود را از طريق حساب كاربري كه در سامانة ثريا ايجاد كرده است، بارگذاري كند تا پس از بررسي در دانشگاه، اعتبار مربوط به تسهيلات در اختيار وي قرار گيرد. ضمناً بنياد قصد دارد تمام فرايند اجرايي اين كار را به دانشگاه‌ها منتقل كند. با اين وجود چنانچه هر دانشگاهي در اين راستا نياز به كمك داشته باشد بنياد با آن همكاري مي‌كند.

 

18.    چه جايزه‌هايي به دانشجويان تعلق مي‌يابد؟

باتوجه به هدف بنياد كه شناسايي توانمندي دانشجويان صاحب استعداد برتر در ساحت‌هاي آموزشي، پژوهشي، فنّاوري و فرهنگي و هدايت آنان براي ورود به يكي از آن عرصه‌ها است، جايزه‌هايي را در چهار دسته زير به دانشجويان صاحب استعداد برتر اعطا مي‌كند:

پرسشگان

الف. جايزة آموزش: با هدف تسهيل مسير آموزشي و هدايت دانشجويان براي ورود به عرصة آموزش

ب. جايزة پژوهش: با هدف تسهيل مسير پژوهشي و هدايت دانشجويان براي ورود به عرصة پژوهش

ج. جايزة فنّاوري: با هدف تسهيل مسير فنّاورانه و نوآورانه و هدايت دانشجويان براي ورود به عرصةكارآفريني

 د. جايزة فرهنگ: با هدف ارتقاي فرهنگ اسلامي ـ ايراني،‌ تقويت هويت ملّي و رفع نيازهاي مادّي و اجتماعي دانشجويان

شايان ذكر است كه چهار جايزة بالا در سه سطح به ترتيب متناظر با دوره­هاي كارشناسي، كارشناسي ارشد و دكتري هستند، به دانشجويان مشمولِ اين مقاطع اعطا مي­شود.

 

19.    دانشجويان دورة دكتري حرفه‌اي از جوايزكدام سطح بهره‌مند مي‌شوند؟

دانشجويان دورة دكتري حرفه‌اي در سال‌هاي اول تا چهارم تحصيلي، معادل دانشجويان دورة كارشناسي و در سال‌هاي پنجم تا هفتم، معادل دانشجويان دورة كارشناسي ارشد محسوب مي‌شوند.

 

20.    جايزه­ها در چه بازة زماني به دانشجويان تعلق مي­گيرد؟

دانشجوياني‌كه از سوي بنياد انتخاب مي‌شوند به مدت يك­سال تحصيلي از جايزه‌هاي بنياد بهره­مند مي­شوند و براي سال‌هاي بعد لازم است مجدد در فرايند ارزيابي و رقابت با ساير دانشجويان قرارگيرند.

 

 

21.      چنانچه دانشجو در يك مقطع از تحصيل از اين جايزه­ها استفاده كرده باشد امكان استفاده مجدد در مقطع تحصيلي ديگر وجود دارد؟

بله. محدوديتي براي استفاده از اين جايزه‌هادر مقاطع تحصيلي مختلف وجود ندارد و چنانچه دانشجو بتواند در هر سال تحصيلي با دانشجويان مشابه خود رقابت كند، درصورت‌كسب بيشترين امتياز از فعاليت‌هاي نخبگاني، انتخاب و مي­تواند از اين جايزه­ها بهره­مند شود.

 

22.      آيا همة فعاليت­هاي نخبگاني داراي امتياز برابري هستند؟

امتيازهايي كه به فعاليت­هاي نخبگاني داده شده بر اساس ميزان اهميت آن­ها است به همين دليل امتياز متفاوتي به فعاليت­ها اختصاص داده شده است. مثلاً جشنوارۀ بين‌المللي خوارزمي اعتبار بيشتري نسبت به جشنوارۀ خوارزمي در سطح دانش‌آموزي دارد به همين دليل امتياز بيشتري به آن تخصيص داده خواهد شد.

 

23.    جايزۀ آموزش چه نوع تسهيلاتي را در بر مي‌گيرد؟

چنانچه دانشجويي در فعاليت‌هاي آموزشي موفق‌ باشد اين جايزه با هدف تسهيل مسير آموزشي و توانمند سازي دانشجو در زمينة آموزش به آن تعلق مي‌گيرد و شامل تسهيلات زير است:

الف. اعتبار توانمندسازي آموزشي

پس از ارائه گواهي شركت دانشجو در كارگاه‌ها و كلاس‌هاي آموزشي مرتبط نظير زبان خارجي، رايانه و ... و ارائه مدارك مثبتة مالي به دانشجو پرداخت مي‌شود.

 

ب. اعتبار آموزش‌ياري

اعتبار دستيار آموزشي استاد است‌كه به دانشجويان مقطع كارشناسي ارشد و دكتري تخصصي پس از پذيرش از سوي يكي از اعضاي هيئت علمي دانشگاه و براساس قراردادي كه دانشگاه با دانشجو منعقد مي‌كند به‌صورت ماهانه به مدت دو نيم‌سال تحصيلي پرداخت مي‌شود كه مبلغ آن توسط بنياد تأمين اعتبار مي‌شود.

پرسشگان

 


24.    دانشجويان چگونه از اعتبار توانمندي آموزشي بهره‌مند مي‌شوند؟

دانشجو لازم است مدارك مثبتة مالي مبني بر شركت در كارگاه‌ها وكلاس‌هاي آموزشي مرتبط نظير زبان خارجي، رايانه و ... را در سامانة ثريا بارگذاري كند. پس از تأييد مدارك از سوي دانشگاه و تأييد بنياد استان مربوطه مبلغ مذكور به دانشجو پرداخت مي‌شود.

 

25.      باتوجه به اينكه دانشجويان در تابستان در كلاس‌هاي آموزشي و كارگاه‌ها شركت‌ مي‌كنند مي‌توانند از اعتبار توانمندسازي آموزشي بهره‌مند شوند؟

دانشجويان مشمول به مدت يك‌سال تحصيلي ( از ابتداي مهرماه تا پايان شهريور ماه هر سال) در زمان مشموليت مي توانند از اين جوايز بهره‌مند شوند.

 

26.    دانشجويان به چه نحوي مي‌توانند از اعتبار آموزش‌ياري بهره‌مند شوند؟

براي اخذ اين جايزه، دانشجو بايد دستيار آموزشي يكي از اعضاي هيئت علمي دانشگاه محل تحصيل خود باشد، در اين‌صورت پس از بارگذاري مدارك مثبته (قرارداد بين دانشگاه و دانشجو) مبني بر پذيرش دانشجو از سوي اعضاي هيئت علمي دانشگاه متبوع به‌عنوان دستيار آموزشي در سامانة ثريا، مبلغ مذكور به دانشجو پرداخت مي‌شود.

 

27.    اگر دانشجويي به‌صورت حق‌التدريس در دانشگاه ديگري تدريس كند، آيا اين فعاليت دانشجو را مي‌توان به عنوان دستيار آموزشي در نظر گرفت؟

خير. دانشجو بايد زير نظر يكي از اعضاي هيئت علمي دانشگاه محل تحصيل خود، در دانشگاه محل تحصيل براساس قراردادي كه دانشگاه با ايشان منعقد مي‌كند به عنوان دستيار آموزشي فعاليت كند.

 

 

28.    آيا مي‌توان دستيار آموزشي دانشگاهي غير از محل تحصيل خود بود؟

خير. دانشجو بايد زير نظر يكي از اعضاي هيئت علمي دانشگاه محل تحصيل خود، در دانشگاه محل تحصيل براساس قراردادي كه دانشگاه با ايشان منعقد مي‌كند به عنوان دستيار آموزشي فعاليت كند.

 

29.    آيا براي دريافت اعتبار آموزش­ياري مي­توان از عضو هيئت علمي مؤسسه­اي غير از محل تحصيل، پذيرش‌گرفت؟

خير، براي اين منظور بايد حتماً از يكي از اعضاي مؤسسه محل تحصيل پذيرش دريافت‌كرد.

 

30.    جايزۀ پژوهش چه نوع تسهيلاتي را در بر مي‌گيرد؟

چنانچه دانشجو در فعاليت‌هاي پژوهشي موفق باشد، اين جايزه با هدف تسهيل مسير پژوهشي و توانمند سازي آنان در زمينة پژوهش، شامل تسهيلات زير است:

الف. اعتبار ارتباطات علمي

شامل كمك‌هزينۀ اشتراك نشريات علمي داخلي و خارجي، كمك‌هزينۀ عضويت در انجمن­هاي علمي، تسهيلات خريد كتاب.

ب. اعتبار اجراي پايان­نامه يا رساله

به منظور تهيه ملزومات، دستگاه­ها ، مواد مصرفي و .... در راستاي انجام پايان­نامه/  رساله، بنياد پس از تصويب طرح پيشنهادي پايان‌نامه/ رساله اعتباري را در اختيار دانشجويان مشمول قرار مي­دهد.

ج. اعتبار شركت در مجامع علمي داخلي

اعتبار «شركت در مجامع علمي داخلي» به منظور شركت دانشجويان كارشناسي ارشد و دكتري دركنفرانس‌ها (همراه با ارائة مقاله) وكارگاه‌هاي علمي درون كشور و با هدف تسهيل ارتباطات پژوهشي آنان اعطا مي‌شود‌كه براي هر دانشجو دوبار در سال و با ارائة گواهي نام‌نويسي در مجمع و نيز اسناد مثبتة مالي قابل پرداخت است.

پرسشگان

د. مجوّز و اعتبار شركت در مجامع علمي خارجي

«مجوّز و اعتبار شركت در مجامع علمي خارجي» به منظور شركت دانشجويان كارشناسي ارشد و دكتري دركنفرانس‌هاي علمي خارج ازكشور (همراه با ارائة مقاله) و با هدف تسهيل ارتباطات پژوهشي آنان است‌كه يك‌بار در سال و بر اساس اسناد مثبتة نام‌نويسي در مجمع و تأييد استاد راهنما قابل اعطا است. مجوّز مذكور علاوه بر كنفرانس‌هاي علمي، به منظور شركت در كارگاه‌ها و دوره‌هاي علمي خارج ازكشور با دعوت‌نامة مجمع و تأييد مؤسسة متبوع نيز صادر مي‌‌شود.

هـ . اعتبار پژوهش­ياري

اعتبار دستيار پژوهشي استاد است كه چنانچه دانشجويان مقطع كارشناسي ارشد و دكتري در يكي از طرح‌هاي پژوهشي مصوب اعضاي هيئت علمي دانشگاه متبوع همكاري داشته باشد براساس قراردادي كه دانشگاه با دانشجو منعقد مي‌كند مبلغي به‌صورت ماهانه به مدت يك سال تحصيلي پرداخت مي‌شود كه اين مبلغ توسط بنياد تأمين اعتبار مي‌شود.

و. اعتبار فرصت مطالعاتي داخلي

اين اعتبار به منظور ايجاد ارتباط دانشجويان دورة دكتري با نهادهاي علمي و فنّاورانة كشور به آنان اعطا مي‌شود كه پس از تصويب استفاده از فرصت مطالعاتي در مؤسسة متبوع و پذيرش از نهاد مقصد، به طور ماهانه و حداكثر به مدّت نُه‌ماه به دانشجوي مشمول پرداخت مي‌شود.

ز. اعتبار فرصت مطالعاتي خارجي

اين اعتبار به منظور ايجاد ارتباط دانشجويان دورة دكتري با نهادهاي علمي و فنّاورانة خارج ازكشور به آنان اعطا مي‌شود كه پس از تصويب فرصت مطالعاتي در مؤسسة متبوع و پذيرش از نهاد مقصد، به طور ماهانه و حداكثر به مدّت نُه‌ماه به دانشجوي مشمول پرداخت مي‌شود. اولويت نهاد مقصد با مؤسسه‌هاي معتبر با رتبة كمتر از 200 در رتبه‌بندي‌هاي جهاني و اولويت موضوع فرصت مطالعاتي، موضوع‌هاي اولويت‌داركشور (بر اساس فهرست‌هاي ستادهاي راهبردي توسعة فنّاوري معاونت علمي و فنّاوري رياست جمهوري) است.

ح. اعتبار هستة پژوهشي

اين اعتبار به منظور تشكيل «گروه پژوهشي دانشجويي» مطابق مقررات مؤسسه به گروهي كه دست‌كم يكي از اعضاي گروه، دانشجوي كارشناسي ارشد يا دكتري مشمول اين‌ آيين‌نامه باشد، تعلق مي‌يابد.

 

31.    دانشجويان به چه نحوي مي‌توانند از اعتبار ارتباطات علمي بهره‌مند شوند؟

دانشجو مدارك مثبته مبني بر «اشتراك نشريات علمي داخلي و خارجي» ، «عضويت در انجمن‌هاي علمي» و «خريد كتاب‌هاي علمي»  را در سامانة ثريا بارگذاري مي‌كند. پس تأييد مدارك از سوي دانشگاه و تأييد بنياد استان مربوطه مبلغ به حساب دانشجو واريز مي‌شود.

 

32.      اعتبار اجراي پايان‌نامة‌كارشناسي/كارشناسي ارشد در چند مرحله پرداخت مي‌شود؟

اين اعتبار در دو مرحله به دانشجو اعطا مي‌شود. مرحلة اول پس از اخذ درس پايان‌نامه و بارگذاري مدرك تصويب موضوع پژوهش در سامانة ثريا و مرحلة دوم پس از ثبت نمرة درس و بارگذاري مدرك آن در سامانة ثريا به دانشجو اعطا مي‌شود.

 

33.      اعتبار اجراي رسالة دكتري در چند مرحله پرداخت مي‌شود؟

اين اعتبار در سه مرحله به دانشجو اعطا مي‌شود. مرحلة اول پس از اخذ درس رساله و بارگذاري مدرك تصويب موضوع پژوهش در سامانة ثريا ، مرحلة دوم در پايان سال اول اخذ رساله و مرحلة سوم پس از ثبت نمرة درس و بارگذاري مدرك آن در سامانة ثريا به دانشجو اعطا مي‌شود.

 

34.         

پرسشگان

مبلغ پرداختي هر مرحله از اعتبار اجراي پايان‌نامه در مقطع‌كارشناسي چه مقدار است؟

مرحلة اول اعتبار برابر 000,500,3 ريال براي گروه‌هاي فني و علوم پايه و 20.000.000 ريال براي ساير گروه‌ها پس از اخذ درس پايان‌نامه و بارگذاري مدرك تصويب موضوع پايان‌نامه در سامانة ثريا و مرحلة دوم به همين ميزان پس از ثبت نمرة درس و بارگذاري مدرك آن در سامانة ثريا، به دانشجو اعطا مي‌شود.

 

35.    مبلغ پرداختي هر مرحله از اعتبار اجراي پايان‌نامه در مقطع كارشناسي‌ارشد چه مقدار است؟

مرحلة اول اعتبار برابر 10.000.000 ريال براي گروه‌هاي فني و علوم پايه و 5.000.000 ريال براي ساير گروه‌ها پس از اخذ درس پايان‌نامه و بارگذاري مدرك تصويب موضوع پايان‌نامه در سامانة ثريا و مرحلة دوم به همين ميزان پس از ثبت نمرة درس و بارگذاري مدرك آن در سامانة ثريا، به دانشجو اعطا مي‌شود.

 

36.    مبلغ پرداختي هر مرحله از اعتبار اجراي رساله در مقطع دكتري چه مقدار است؟

مرحلة اول اعتبار برابر 10.000.000 ريال براي گروه‌هاي فني و علوم پايه و 5.000.000 ريال براي ساير گروه‌ها پس از اخذ درس رساله و بارگذاري مدرك تصويب موضوع رساله در سامانة ثريا ، مرحلة دوم به همين ميزان در پايان سال اول اخذ رساله و در مرحلة سوم نيز به همين ميزان پس از ثبت نمرة درس و بارگذاري مدرك آن در سامانة ثريا، به دانشجو اعطا مي‌شود.

 

 

37.      اگر دانشجو موضوع پايان‌نامه يا رسالة خود را در سال قبل از برگزيده شدن از سوي بنياد به تصويب رسانده باشد و در سال مشموليت در حال انجام رساله خود باشد مي‌تواند از اين اعتبار بهره مند مي‌شود؟

بله.

 

 

38.      آيا محدوديتي در استفاده از اعتبار شركت در مجامع علمي وجود دارد؟

اين جايزه براي مجامع علمي يا كارگاه‌هاي آموزشي داخلي حداكثر دوبار و براي مجامع علمي  يا كارگاه آموزشي خارجي يك‌بار در سال مشموليت به دانشجويان مقطع كارشناسي‌ارشد و دكتري اعطا مي‌شود. دانشجو درصورتي مي‌تواند از اين اعتبار براي شركت در همايش‌هاي علمي بهره‌مند شود كه در همايش مقاله داشته باشند و آن‌را در همايش ارائه كرده باشد.

 

39.    در چه صورت اعتبار كمك‌هزينة شركت در مجامع علمي به دانشجوي مشمول اعطا مي‌شود؟

دانشجو بايد مدارك خود مبني بر پذيرش مقاله از سوي همايش و شركت در همايش و كارگاه‌آموزشي را در سامانة ثريا بارگذاري كند. پس از تأييد مدارك از سوي دانشگاه و تأييد بنياد استان مربوطه اعتبار به دانشجو پرداخت مي‌شود.

 

40.    دانشجويان به چه نحوي مي‌توانند از اعتبار پژوهش‌ياري بهره‌مند شوند؟

براي اخذ اين جايزه، دانشجو بايد دستيار يكي از اعضاي هيئت علمي دانشگاه محل تحصيل خود باشد، در اين‌صورت پس از بارگذاري مدارك مثبته (قرارداد بين دانشگاه و دانشجو) مبني بر همكاري دانشجو در طرح‌هاي پژوهشي مصوّب اعضاي هيئت علمي دانشگاه متبوع به‌عنوان دستيار پژوهشي در سامانة ثريا، مبلغ مذكور به دانشجو پرداخت مي‌شود.

 

 

41.      شرايط عضو هيئت علمي براي فعاليت دانشجو به عنوان پژوهش‌يار وي چيست؟

عضو هيئت علمي كه دانشجو پژوهش‌يار وي است يا بايد يك طرح تحقيقاتي داشته باشد يا در آزمايشگاه نياز به دستيار داشته باشد و يادر تدوين يك كتاب نياز به‌كمك داشته باشد.

 

42.   

پرسشگان

چرا اعتبار پژوهش‌‌ياري براي دانشجويان‌كارشناسي در نظرگرفته نشده است؟

بنياد در زمينة پژوهش انتظار زيادي از دانشجويان اين مقطع ندارد و سعي دارد به آنان كمك كند تا با فضاي پژوهش آشنا شوند. به همين دليل اعتبار ارتباطات علمي را براي آنان در نظر گرفته تا به آنان كمك كند تا با اين فضا آشنا شوند.

 

43.      اعتبار فرصت مطالعاتي براي چه مدت به دانشجو اعطا مي‌شود؟

براي حداكثر نه ماه (از زمان آغاز فرصت) به دانشجويان مشمول اعطا مي‌شود.

 

44.    چه مداركي براي بهره‌مندي از اعتبار فرصت مطالعاتي مورد نياز است؟

دانشجو لازم است مدركي مبني بر تصويب درخواست دانشجو توسط دانشگاه محل تحصيل و پذيرش فرصت مطالعاتي از يكي از نهادهاي علمي و فنّاورانة داخل يا خارج از كشور را در سامانة ثريا بارگذاري كند. 

 

45.    مقصد فرصت مطالعاتي دانشجو چه شرايطي بايد داشته باشد؟

اولويت نهاد مقصد با مؤسسه‌هاي معتبر با رتبة كمتر از 200 در رتبه‌بندي‌هاي جهاني است.

 

46.    موضوع فرصت مطالعاتي دانشجو چه شرايطي بايد داشته باشد؟

اولويت موضوع فرصت مطالعاتي، موضوع‌هاي اولويت‌داركشور (بر اساس فهرست‌هاي ستادهاي راهبردي توسعة فنّاوري معاونت علمي و فنّاوري رياست جمهوري) است.

 

47.      مبلغ كمك‌هزينة فرصت مطالعاتي چقدر است؟

مبلغ كمك‌هزينة فرصت مطالعاتي داخل كشور براي دانشجويان مجرد ماهانه 12.000.000 ريال و براي دانشجويان متأهل 16.000.000 ريال است. مبلغ كمك‌هزينة فرصت مطالعاتي خارج از كشور براي دانشجويان مجرد ماهانه معادل ريالي 1000 دلار و براي دانشجويان متأهل ماهانه معادل ريالي 1400 دلار است.

 

48.      اعتبار فرصت مطالعاتي چگونه پرداخت مي‌شود؟

در مرحلة اول، مبلغ كمك‌هزينة سه ماه (بدون توجه به وضعيت تأهل دانشجو) به صورت علي‌الحساب پيش از آغاز فرصت پرداخت مي‌شود. در صورت ارائة مدارک مبنی بر همراهي همسر در سفر، مابه­التفاوت کمک­هزینة متأهلي پرداخت می‌شود. کمك‌ هزينة سه‌ماهه‌هاي بعدي با دریافت گزارش سه­ماهه از دانشجو و تأیید دانشگاه، پرداخت می‌شود. پس از اتمام زمان فرصت و با اعلام مدت كل فرصت و تأیید دانشگاه، باقي‌ماندة كمك‌هزينه پرداخت خواهد شد.

 

49.          اگر زمان اعزام دانشجو به فرصت مطالعاتي در سال غيرمشموليت وي باشد چه بايد كرد؟

دانشجو بايد در سالي كه مشمول جايزه است (يا حداكثر دو ماه پس از آن سال) به فرصت اعزام شود تا امكان بهره‌مندي از اين جايزه را داشته باشد.

 

50.    آيا امكان بهره‌مندي از اعتبار فرصت مطالعاتي خارجي جايزه‌هاي تحصيلي براي دانشجوياني كه از اعتبار فرصت مطالعاتي ادارة بورس وزارت علوم ، تحقيقات و فنّاوري استفاده كرده‌اند وجود دارد؟

بله. چنانچه دانشجويي مشمول جايزه‌هاي تحصيلي شود مي‌تواند از اين اعتبار بهره‌مند شود و اين منافاتي با اعتبار پرداختي از سوي وزارت علوم پرداخت مي‌كند ندارد.

 

51. باتوجه به اينكه ممكن است دانشجو در زمان تصويب پروپوزال مشمول اين جايزه‌ها شود و مرحلة اول اعتبار پايان‌نامه‌ها را دريافت كند ولي دفاع نهايي آن بعد از اتمام مشموليت فرد انجام شود آيا مرحلة دوم اين اعتبار به فرد پرداخت مي‌شود؟

بله. چنانچه دانشجو در زمان تصويب پروپوزال مشمول جايزه‌هاي تحصيلي باشد و مرحلة اول اعتبار را دريافت كند هرزمان كه از پايان‌نامه يا رساله خود دفاع كند حتي اگر مدت مشموليت آن به پايان رسيده باشد مي‌تواند مرحلة دوم اعتبار را دريافت‌كند.

 

 

 

52.    

پرسشگان

به منظور استفاده از اعتبار فرصت‌مطالعاتي داخل، چه معيارها و شرايطي وجود دارد؟

براي بهره مندي از اعتبار فرصت مطالعاتي داخل، چنانچه دانشجو مشمول جايزه‌هاي تحصيلي باشد بايد از يكي از نهادهاي علمي و فنّاورانة داخلِ كشور پذيرش دريافت كند. چنانچه دانشگاه محل تحصيل با فرصت مطالعاتي دانشجو و محل گذراندن فرصت مطالعاتي موافقت كند و مقصد مورد تأييد بنياد باشد، دانشجو مي‌تواند از اين اعتبار استفاده كند. براي استفاده از تسهيلات فرصت مطالعاتي، موضوع‌هاي مرتبط با اولويت‌هاي ستادهاي راهبردي توسعة فنّاوري معاونت علمي و فنّاوري در اولويت است.

 

53.      اعتبار هستة پژوهشي به چه منظوري اعطا مي‌شود؟

اعتبار «هستة پژوهشي» به منظور تشكيل «گروه پژوهشي دانشجويي» مطابق مقررات مؤسسه به گروهي كه دست‌كم يكي از اعضاي گروه، دانشجوي مشمول اين‌ آيين‌نامه باشد، تعلق مي‌يابد.

 

54.      مبلغ اعتبار هستة پژوهشي به چه ميزان است؟

مبلغ اعتبار اعطايي به هستة پژوهشي كه يكي از اعضاي گروه، دانشجوي كارشناسي ارشد مشمول جايزه‌هاي تحصيلي باشد، 000,000,70 ريال و مبلغ اعتبار اعطايي به هستة پژوهشي كه يكي از اعضاي گروه، دانشجوي دكتري مشمول جايزه‌هاي تحصيلي باشد، 000,000,100 ريال است.

 

55.    آيا اگر دو يا چند نفر از اعضاي گروه، دانشجوي مشمول جايزه‌هاي تحصيلي باشند، اعتبار اعطايي به هستة پژوهشي افزايش خواهد يافت؟

خير. اين اعتبار به هسته اعطا مي‌شود؛ لذا مقدار آن بر اساس تعداد دانشجويان مشمول جايزه‌هاي تحصيلي عضو گروه، افزايش نمي‌يابد.

 

56.     با توجه به اينكه دانشجويان دوره‌هاي‌كارورزي، پيش‌كارورزي و... رشتة پزشكي مشغول به كار هستند، آيا مي‌توان آن را به عنوان دستيار پژوهش يا آموزش درنظر گرفت؟

خير. حتماً بايد يكي از فعاليت‌هاي آموزش‌ياري يا پژوهش‌ياري را انجام دهند.

 

57.    جايزۀ فنّاوري چه نوع تسهيلاتي را در برمي‌گيرد؟

چنانچه دانشجو در فعاليت‌هاي فنّاورانه و كارآفريني موفق باشد، اين جايزه با هدف تسهيل مسير فنّاورانه و نوآورانه و توانمند‌سازي دانشجويان براي ورود به عرصۀ كارآفريني تسهيلات زير را به دانشجويان صاحب استعداد برتر اعطا مي­كند:

الف. اعتبار توان­مندي كارآفريني (دوره­هاي آموزشي راه‌اندازي كسب و كار، تجاري سازي، حقوق مالكيت فكري و ...)

براي آشنايي دانشجويان با فضاي فنّاوري و كارآفريني به آنان اعطا مي‌شود.

ب. اعتبار فن­ياري

پس از پذيرش دانشجوي مشمول (كارشناسي ارشد و دكتري تخصصي) در يكي از شركت‌هاي زايشي دانشگاه متبوع به عنوان دستيار فنّاورانه براساس قراردادي كه دانشگاه با دانشجو منعقد مي‌كند مبلغي به‌صورت ماهانه به مدت يك سال تحصيلي پرداخت مي‌شود كه اين مبلغ توسط بنياد تأمين اعتبار مي‌شود.

 

58.    دانشجويان چگونه از اعتبار توان‌مندي‌كارآفريني بهره‌مند مي‌شوند؟

دانشجو لازم است مدارك مثبته مبني بر شركت در دوره‌هاي آموزشيِ فنّاوري و كارآفريني را براي بارگذاري در سامانة ثريا در اختيار دانشگاه قرار دهد. پس از تأييد مدارك از سوي بنياد استان مربوطه مبلغ مذكور به دانشجو پرداخت مي‌شود.

 

59.    دانشجويان به چه نحوي مي‌توانند از اعتبار فن‌ياري بهره‌مند شوند؟

براي اخذ اين جايزه، دانشجو بايد دستيار فنّاورانه در يكي از شركت‌هاي زايشي دانشگاه محل تحصيل خود باشد، در اين‌صورت پس از بارگذاري مدارك مثبته (قرارداد بين دانشگاه و دانشجو) مبني بر پذيرش دانشجوي مشمول در يكي از شركت‌هاي زايشي دانشگاه متبوع به عنوان دستيار فنّاورانه در سامانة ثريا، مبلغ مذكور به دانشجو پرداخت مي‌شود.

پرسشگان

 


60.    آيا مي­توان از طريق پارك­هاي علم و فنّاوري و شركت­هاي دانش‌بنيان مستقر در آن براي بهره­مندي از اعتبار فن­ياري استفاده كرد؟

براي اخذ اين جايزه دانشجو بايد دستيار فنّاورانه در يكي از شركت­هاي زايشي دانشگاه محل تحصيل خود باشد. در صورتي­كه استاد ميزبان دانشجو در مركز رشد يا پارك علم و فنّاوري وابسته به دانشگاه حضور داشته باشد، بله.

 

61.      جايزة فنّاوري با چه هدفي در نظرگرفته شده است؟

جايزه فنّاوري به منظور ورود دانشجويان به فضاي كارآفريني و آشنا شدن آنان با بازار كار و فنّاوري در نظر گرفته شده است.

 

62.      اعتبار هستة فنّاوري به چه منظوري اعطا مي‌شود؟

اعتبار «هستة فنّاوري وكارآفريني» به منظور ايجاد شركتي نوپاي دانش‌بنيان (شركت زايشي از مؤسسة متبوع) است كه يكي از اعضاي هيئت‌مديرة آن، دانشجوي مشمول آيين‌نامه باشد.

 

63.      مبلغ اعتبار هستة فنّاوري به چه ميزان است؟

مبلغ اعتبار اعطايي به هستة فنّاوري كه يكي از اعضاي گروه، دانشجوي كارشناسي ارشد مشمول جايزه‌هاي تحصيلي باشد، 70.000.000 ريال و مبلغ اعتبار اعطايي به هستة فنّاوري كه يكي از اعضاي گروه، دانشجوي دكتري مشمول جايزه‌هاي تحصيلي باشد، 100.000.000ريال است.

 

64.      اگر دو يا چند نفر از اعضاي گروه، دانشجوي مشمول جايزه‌هاي تحصيلي باشند، آيا اعتبار اعطايي به هستة فنّاوري افزايش خواهد يافت؟

خير. اين اعتبار به هسته اعطا مي‌شود؛ لذا مقدار آن بر اساس تعداد دانشجويان مشمول جايزه‌هاي تحصيلي عضو گروه، افزايش نمي‌يابد.

 

65.    براي قراردادهاي مربوط به آموزش‌ياري، پژوهش‌ياري و فن‌ياري الگوي مشخصي از سوي بنياد وجود دارد؟

بنياد الگويي را با كمك برخي از دانشگاه‌ها تهيه كرده است اما طبعاً هر دانشگاه شرايط خاص خود را دارد و لازم است الگو را بر اساس شرايط خود ويرايش كند.

 

66.      جايزۀ فرهنگ چه نوع تسهيلاتي را دربر مي‌گيرد؟    

اين جايزه با هدف ارتقاي فرهنگ اسلامي ـ ايراني، هويت بخشي ملّي و رفع نيازهاي مادّي و اجتماعي دانشجويان تسهيلات زير را به دانشجويان صاحب استعداد برتر اعطا مي­كند:

الف. راتبۀ دانشجويي

مبلغي به‌صورت ماهانه و در ازاي كار دانشجويي به منظور تأمين بخشي از هزينه­هاي تحصيل به دانشجو اعطا مي‌شود. به منظور اينكه دانشجويان مقطع كارشناسي ارشد و دكتري به اين مبلغ اكتفا نكنند و بيشتر به دنبال استفاده از جايزه‌هاي ديگر (آموزش‌ياري ، پژوهش‌ياري و فن‌ياري) باشند اعتبار اين جايزه در اين مقاطع نسبت به مقطع كارشناسي كاهش يافته است.

 

ب. وديعة اجارۀ مسكن

 با استفاده از ظرفيت صندوق رفاه دانشجويي مبلغي به صورت قرض‌الحسنه به عنوان تأمين وديعة مسكن در اختيار دانشجويان متأهل قرار مي­گيرد. اين مبلغ بعد از دانش‌آموختگي از سوي دانشجو بازپرداخت مي­شود.

ج. هديۀ ازدواج

اين هديه با هدف ترغيب سنت حسنة تشكيل خانواده اعطا مي‌شود و منوط به ازدواج در سال مشموليت دانشجوست.

پرسشگان

د. اعتبار سفرهاي زيارتي ـ فرهنگي

بنياد اعتبار مربوط به اين جايزه را به فرد اعطا نمي‌كند بلكه اين اعتبار به صورت متمركز از طريق معاونت فرهنگي بنياد هزينه مي‌شود.

 

67.    شرايط لازم براي استفاده از اعتبار مربوط به راتبة دانشجويي چيست؟

دانشجويان مشمول بايد در‌ ازاي دريافت اين مبلغ، ماهانه 20 ، 10 و 6 ساعت به ترتيب دانشجويان مقطع كارشناسي، كارشناسي ارشد و دكتري كاردانشجويي در دانشگاه محل تحصيل خود داشته باشند و دانشگاه گزارش آن را هر دو ماه يك بار در سامانة ثريا بارگذاري كند.

 

68.    مصاديق‌كارهاي دانشجويي براي بهره‌مندي از راتبه چيست؟

كارهاي دانشجويي در دانشگاه‌ها تعريف شده‌اند كه از جملة آن‌ها مي‌توان به‌كار در كتابخانه ،كار در رستوران ، كار در مركز رايانه ، كار در خوابگاه و ... اشاره كرد.

 

69.    آياكاري راكه دانشجويان در شركت­هاي خصوصي غيرمرتبط با دانشگاه انجام مي‌دهند مي­توان به عنوان ساعات كار دانشجويي براي بهره­مندي از «راتبة دانشجويي» محسوب كرد؟

روح حاكم بر آيين­نامه اين است كه دانشجو از محيط دانشگاه خارج نشود و كار دانشجويي خود را در همان محيط (از قبيل آزمايشگاه، كتابخانه و ...) انجام دهد.

 

70.      راتبة دانشجويي به چه شكلي پرداخت مي‌شود؟

اين راتبه در هر نيم‌سال تحصيلي در دو قسط (در پايان ماه اول مربوط به 2 ماه اول و در پايان ماه سوم مربوط به 5/2 ماه بعد) به‌طور مستقيم از سوي بنياد و از طريق كارت بانكي به دانشجويان برگزيده اعطا مي‌شود. دانشجويان مشمول بايد در‌ ازاي دريافت اين مبلغ، ماهانه 20 ، 10 و 6 ساعت كاردانشجويي به ترتيب براي مقطع كارشناسي ، كارشناسي‌ارشد و دكتري در دانشگاه محل تحصيل خود داشته باشند و دانشگاه گزارش آن را در پايان نيم‌سال در سامانة ثريا بارگذاري كند. معرفي دانشجو به عنوان متقاضي كار دانشجويي براي هر نيم‌سال تحصيلي بايد انجام شود. براي دانشجويان متأهل لازم است سند ازدواج دانشجوي مشمول از طريق سامانة ثريا در اختيار بنياد قرارگيرد.

 

71.    آيا فردي كه از اعتبار آموزش‌ياري ، پژوهش‌ياري يا فن‌ياري استفاده مي‌كند مي‌تواند در قبال‌كار دانشجويي از راتبة دانشجويي هم بهره‌مند شود؟

خير. چنانچه دانشجو مشمول اعتبار «آموزش‌ياري»، «پژوهش‌ياري»، «فن‌ياري» يا «فرصت مطالعاتي داخلي يا خارجي» باشد اين راتبه به او تعلق نمي‌يابد.

 

72.      نحوة اعطاي وام وديعة مسكن به دانشجويان مشمول به چه نحو انجام مي شود؟

اين جايزه صرفاً به دانشجويان متأهل اعطا مي‌شود. به‌همين منظور بنياد اسامي دانشجويان مشمول را به صندوق‌هاي رفاه دانشجويي در وزارت علوم/ وزارت بهداشت اعلام مي‌كند و هماهنگي لازم براي پرداخت اين جايزه از طريق صندوق رفاه دانشگاه به دانشجويان را با آنان انجام مي‌دهد. در نهايت دانشجو مدارك مربوط به اجارة مسكن را به صندوق رفاه دانشگاه ارائه مي‌كند و از وام بهره‌مند مي‌شود. دانشجو مي‌تواند از اين جايزه از زمان دريافت (در دورة مشموليت دانشجو) تا پايان دورة تحصيل در آن مقطع بهره‌مند شود.

 

73.    آيا هدية ازدواج به همة مشمولان متأهل اعطا مي‌شود؟

خير. هدية ازدواج صرفاً به مشمولاني اعطا مي‌شود كه تاريخ عقدشان در سال تحصيلي مشموليت باشد.

 

74.    آيا اگر زوج و زوجه هر دو مشمول جايزة تحصيلي باشند مي‌توانند دو بار از وام وديعة مسكن استفاده كنند؟

خير. صرفاً يك وام وديعة مسكن به چنين خانواده‌اي تعلق مي‌يابد.

 

75.     

پرسشگان

مدت زمان بهره‌مندي دانشجو از وام وديعة مسكن چقدر است؟

دانشجو مي‌تواند از زمان دريافت (در دورة مشموليت دانشجو) تا پايان دورة تحصيل در آن مقطع از اين اعتبار بهره‌مند شود.

 

76.      مدارك مورد نياز براي دريافت هديه ازدواج چيست؟

چنانچه دانشجو در سال مشموليت خود ازدواج كرده باشد بايد اسناد ازدواج خود را در سامانة ثريا بارگذاري كند.

 

77.    آيا آموزش‌ياري ، پژوهش‌ياري و فن‌ياري سابقة شغلي محسوب مي‌شوند؟

بله. در صورت بهره‌مندي دانشجو از اعتبار آموزش‌ياري ، پژوهش‌ياري و فن‌ياري، براي وي بيمة اشتغال لحاظ مي‌شود.

 

78.    بيمة اشتغال چه مزايايي دارد؟

مزاياي بيمة اشتغال عبارتند از: مستمري بازنشستگي ، مستمري ازكارافتادگي‌كلي ، مستمري ازكارافتادگي جزئي و مستمري بازماندگان

 

79.      آيا به همة مشمولان جوايز تحصيلي، بيمة تكميلي تعلق مي‌يابد؟

بله.

 

80.      تفاوت خدمات درماني بيمة تكميلي و بيمة پايه چيست؟

بيمة تكميلي براي جبران بخشي از هزينه‌هاي درماني ناشي از بيماري و يا حادثه كه در تعهد بيمه‌گر پايه (تأمين اجتماعي، خدمات درماني، ايرانيان، سلامت و...) نبوده، مورد استفاده قرار مي‌گيرد. بيمة مكمل درمان تعهداتي را كه بيمة پايه تقبل نمي‌كند يا بخشي از آن را متقبل مي‌شود، تقبل مي‌كند و به افرادي اختصاص مي‌يابدكه داراي بيمة پايه هستند.

 

81.    آيا مي‌توان در زمان فرصت مطالعاتي از اعتبار راتبة دانشجويي يا اعتبارات آموزش‌ياري ، پژوهش‌ياري و فن‌ياري استفاده‌كرد؟

خير. با توجه به اينكه اين اعتبارات به ازاي كار دانشجويي يا انجام خدماتي در دانشگاه محل تحصيل پرداخت مي‌شود از آغاز فرصت مطالعاتي به دليل عدم حضور دانشجو در دانشگاه محل تحصيل، اين اعتبارات پرداخت نمي‌شود.

 

82.     جايزه­هاي اختصاص‌يافته به دانشجويان دورة كارشناسي چه جايزه­هايي هستند؟

براي دانشجويان دورة كارشناسي جايزه‌­هاي جدول زير درنظر گرفته شده است:


 

رديف

نوع جايزه

تسهيلات

سقف اعتبار

پرسشگان

توضيحات

1

آموزش

اعتبار توان‌مندي آموزشي

4.000.000 ريال

در سال مشموليت

2

پژوهش

اعتبار ارتباطات علمي

4.000.000 ريال

در سال مشموليت

3

اعتبار اجراي پايان‌نامة كارشناسي

7.000.000 ريال

(گروه‌هاي فني و علوم پايه)

4.000.000 ريال (سايرگروه‌ها)

در سال مشموليت

4

فنّاوري

اعتبار توان‌مندي كارآفريني

4.000.000 ريال

در سال مشموليت

5

فرهنگ

 

راتبة دانشجويي

1.500.000ريال (مجرد)

2.500.000 ريال (متأهل)

به طور ماهانه، به ازاي 20 ساعت‌كارماهانه‌

(به مدت نه ماه)

6

بيمة تكميلي

مطابق مقررات بنياد

فرد بايد داراي بيمة پايه باشد.

7

هدية ازدواج

20.000.000 ريال

در سال مشموليت

8

وديعة اجارة مسكن

250.000.000 ريال (تهران)

150.000.000 ريال

(ساير شهرها)

بهره‌مندي در سال مشموليت و تصفيه‌حساب  در زمان دانش‌آموختگي

9

اعتبار برنامه‌ها و سفرهاي زيارتي و گردش‌گري

3.000.000 ريال (داخلي)

10.000.000 ريال (خارجي)

در سال مشموليت

83.   

پرسشگان

هدف از اعطاي اين جوايز به دانشجويان مقطع كارشناسي ارشد چيست؟

تسهيلات ارائه شده در اين جوايز و در اين سطح براي اين افراد، بيشتر در جهت توانمندكردن آنان در حوزه‌هاي آموزشي ، پژوهشي ، فنّاورانه وكارآفريني است.

84.     جايزه­هاي اختصاص‌يافته به دانشجويان دورة كارشناسي ارشد چه جايزه­هايي هستند؟

براي دانشجويان دورة كارشناسي ارشد جايزه­هاي جدول زير درنظرگرفته شده است:


 

 


رديف

نوع جايزه

تسهيلات

سقف اعتبار

توضيحات

1

آموزش

اعتبار آموزش‌ياري

5.000.000 ريال

به طور ماهانه

(به مدت نُه ماه)

2

اعتبار توان‌مندي آموزشي

5.000.000 ريال

در سال مشموليت

3

پژوهش

اعتبار پژوهش‌ياري

5.000.000 ريال

به طور ماهانه

(به مدت نُه ماه)

4

اعتبار ارتباطات علمي

5.000.000 ريال

در سال مشموليت

5

اعتبار اجراي پايان‌نامه

20.000.000 ريال (گروه‌هاي فني و علوم پايه)

10.000.000 ريال (سايرگروه‌ها)

در سال مشموليت

6

اعتبار شركت در مجامع علمي داخلي

3.000.000 ريال

دوبار

(در سال مشموليت)

7

مجوّز و اعتبار شركت در مجامع علمي خارجي

20.000.000 ريال

يك‌بار

(در سال مشموليت)

8

اعتبار هستة پژوهشي

70.000.000 ريال

در سال مشموليت

9

فنّاوري

اعتبار فن‌ياري

5.000.000 ريال

به طور ماهانه

(به مدت نُه ماه)

10

اعتبار توان‌مندي‌كارآفريني

5.000.000 ريال

در سال مشموليت

11

اعتبار هستة فنّاوري وكارآفريني

70.000.000 ريال

در سال مشموليت

رديف

نوع جايزه

تسهيلات

سقف اعتبار

پرسشگان

پرسشگان

توضيحات

12

فرهنگ

راتبة دانشجويي

1.000.000 ريال (مجرد)

1.500.000 ريال (متأهل )

به طور ماهانه، به ازاي 10 ساعت كار ماهانه

(به مدت نُه ماه)

13

بيمة تكميلي

مطابق مقررات بنياد

فرد بايد داراي بيمة پايه باشد.

14

هدية ازدواج

20.000.000 ريال

در سال مشموليت

15

وديعة اجارة مسكن

250.000.000 ريال (تهران)

150.000.000 ريال (ساير شهرها)

بهره‌مندي در سال مشموليت و تصفيه‌حساب در زمان دانش‌آموختگي

16

برنامه‌ها و سفرهاي زيارتي و گردش‌گري

3.000.000 ريال (داخلي)

10.000.000 ريال (خارجي)

در سال مشموليت

 

85.    جايزه­هاي اختصاص‌يافته به دانشجويان دورة دكتري چه جايزه­هايي هستند؟

براي دانشجويان دورة دكتري جايزه‌­هاي جدول زير درنظر گرفته شده است:

 


 

رديف

نوع جايزه

تسهيلات

سقف اعتبار

توضيحات

1

آموزش

اعتبار آموزش‌ياري

9.000.000 ريال

به طور ماهانه

(به مدت نُه ماه)

2

اعتبار توان‌مندي آموزشي

6.000.000 ريال

در سال مشموليت

3

پژوهش

اعتبار پژوهش‌ياري

9.000.000 ريال

به طور ماهانه

(به مدت نُه ماه)

4

اعتبار ارتباطات علمي

7.000.000 ريال

در سال مشموليت

5

اعتبار اجراي رسالة دكتري

30.000.000 ريال

(گروه‌هاي فني و علوم پايه)

15.000.000 ريال (سايرگروه‌ها)

در سال مشموليت

6

اعتبار شركت در مجامع علمي داخلي

3.000.000 ريال

دوبار (در سال مشموليت)

7

مجوّز و اعتبار شركت در مجامع علمي خارجي

25.000.000 ريال

يك‌بار

(در سال مشموليت)

8

اعتبار اعزام به فرصت مطالعاتي داخلي

12.000.000 ريال (مجرد)

16.000.000 ريال (متأهل)

به طور ماهانه

(در سال مشموليت)

9

مجوّز و اعتبار اعزام به فرصت مطالعاتي خارجي

معادل ريالي 1000 دلار (مجرد)

معادل ريالي 1400 دلار (متأهل)

به طور ماهانه

(در سال مشموليت)

10

اعتبار هستة پژوهشي

100.000.000 ريال

در سال مشموليت

رديف

نوع جايزه

تسهيلات

سقف اعتبار

پرسشگان

توضيحات

11

فنّاوري

اعتبار فن‌ياري

9.000.000 ريال

به طور ماهانه

(به مدت نُه ماه)

12

اعتبار توان‌مندي‌كارآفريني

6.000.000 ريال

در سال مشموليت

13

اعتبار هستة فنّاوري وكارآفريني

100.000.000 ريال

در سال مشموليت

14

فرهنگ

راتبة دانشجويي

800.000 ريال (مجرد)

1.200.000 ريال (متأهل)

به طور ماهانه، در ازاي 6 ساعت كار ماهانه (به مدت نُه ماه)

15

بيمة تكميلي

مطابق مقررات بنياد

فرد بايد داراي بيمة پايه باشد.

16

هدية ازدواج

20.000.000 ريال

در سال مشموليت

17

وديعة اجارة مسكن

250.000.000 ريال (تهران)

150.000.000 ريال (ساير شهرها)

بهره‌مندي در سال مشموليت و تصفيه حساب در زمان دانش‌آموختگي

18

برنامه‌ها و سفرهاي زيارتي وگردش‌گري

3.000.000 ريال (داخلي)

10.000.000 ريال (خارجي)

در سال مشموليت

 

86.      آيا دانشجويان برگزيده مي‌توانند از همة تسهيلاتي كه در هر جايزه وجود دارد بهره‌مند شود؟

دانشجويان مشمول مي‌توانند از همة تسهيلات هريك از چهار جايزة آموزش ، پژوهش ، فنّاوري و فرهنگ استفاده كنند اما هر دانشجو مجاز است از بين سه اعتبار «آموزش‌ياري»، «پژوهش‌ياري» و «فن‌ياري» فقط از يكي و از بين دو اعتبار «هستة پژوهشي» و «هستة فنّاوري و كارآفريني» نيز فقط از يكي در هر سال بهره‌مند شود.

87.    تعداد دفعاتي‌كه هر دانشجو در يك مقطع از تحصيل مي­تواند از اين جايزه­ها استفاده‌كند، چند مورد است؟

اگر هر سال در قياس با ساير دانشجويان برگزيده شود، مي­تواند هرساله از جايزه‌ها بهره­مند شود.

 

88.    نقش دانشگاه در اجراي اعطاي جايزة تحصيلي به چه نحوي است؟

بنياد درصدد است تا به‌صورت تدريجي اجراي اين آيين‌نامه را به دانشگاه‌ها واگذار كند به نحوي كه پرداخت اعتبار هر ساله از سوي بنياد به دانشگاه‌ها انجام شود و دانشگاه‌ها مطابق با مقررات و ضوابط بنياد، اقدام به گزينش و انتخاب دانشجويان مشمول و پرداخت تسهيلات به آنان كنند و بنياد صرفاً بر اجراي صحيح آيين‌نامه نظارت داشته باشد، ليكن براي تحقق به اين هدف، بنياد روندي تدريجي را درنظر گرفته است تا ظرف دو سه سال اين واگذاري اختيار رخ دهد.

 

89.      اجراي آيين‌نامة جايزه‌هاي تحصيلي چنانچه بتواند در سال‌‌هاي آتي نيز استمرار داشته باشد مي‌تواند مفيد باشد، آيا در اين زمينه تدبيري انديشيده شده است؟

بنياد اعتبار مربوط به اين جايزه‌ را هر ساله در بودجة خود پيش‌بيني مي‌كند و تحقق اين امر مستلزم تصويب بودجة بنياد از سوي مجلس شوراي اسلامي است. همچنين در اين زمينه به‌دنبال اين است تا از مكانيزم‌هاي ديگري از قبيل حمايت مالي ساير سازمان‌ها و حتي اشخاص خيّر استفاده كند.

 

90.      سهمية اختصاص‌يافته به هر دانشگاه براساس چه معيارهايي بوده است؟

بنياد براساس ميزان تجمع دانشجويان در دانشگاه‌ها با استفاده از آمار سال‌هاي گذشته و نيز بودجة سال جاري خود، اقدام به تخصيص سهميه به دانشگاه‌هاكرده است. بر اين اساس به حدود 30  دانشگاه كشور، سهمية اختصاصي تخصيص داده شده است. شايان ذكر است تعداد دانشجويان مشمول جايزه‌هاي تحصيلي بنياد در سال تحصيلي 94ـ1393، نسبت به سال تحصيلي پيش از آن، حدود 70% افزايش داشته است.

پرسشگان

 


91.    سهمية اعلام شده از سوي بنياد به دانشگاه با توجه به حجم دانشجوي مقطع كارشناسي‌ارشد و دكتري كه در برخي دانشگاه‌ها وجود دارد بسياركم است. آيا بهتر نيست اين سهمية متناسب با حجم دانشجويان هر دانشگاه تخصيص يابد؟

باتوجه به اينكه بنياد با محدوديت منابع روبه‌رو است رويكردي كه در تخصيص سهميه به دانشگاه‌ها دارد ميزان جمعيت دانشجويي دانشگاه‌ها نيست بلكه بنياد براساس جامعه‌اي از دانشجويان‌كه شرايط اوليه بنياد را كسب كرده‌اند اين سهميه‌ها را تخصيص داده است و تلاش مي‌كند اين جامعه را تا آنجاكه مي‌تواند به سمت تحصيلات تكميلي بزرگتركند؛ به طوري‌كه در سال تحصيلي 94ـ1393 بيشترين حجم افزايش، مربوط به دوره‌هاي تحصيلات تكميلي بوده است.

 

92.    آيا تنها دانشجويان روزانة دانشگاه‌ها، مشمول اين جوايز مي‌شوند يا سايردانشجويان (شبانه، نوبت دوم، نيمه‌حضوري و ...) نيز مي‌توانند از اين جوايز بهره‌مند شوند؟

ملاك بنياد دانشجوياني است كه دانشگاه‌ها طبق معيارهاي بنياد معرفي مي‌كنند و نوع نظام آموزشي دانشجويان مبناي عمل بنياد نيست.

 

93.     آيا اين آيين‌نامه با آيين‌نامه‌هاي استعداد درخشان وزارت علوم وحدت روش دارد؟

بنياد درصدد است كه با دو وزارتخانه به توافق و يكسان‌سازي برسد و آمادگي اين را دارد تا بر اساس سند راهبردي كشور در امور نخبگان كه مصوب شوراي عالي انقلاب فرهنگي است، تعاريف را با وزارتين يكسان كند. اما بايد توجه داشت كه تعاريف يكسان دليل بر مشابه بودن شاخص‌ها نيست و هر دانشگاه مناسب با ماهيت آن دانشگاه بايد شاخص‌هاي خود را استخراج كند.

 

94.    آيا در سهميه‌هايي‌كه براي دانشگاه‌ها در نظر گرفته شده انعطافي هم وجود دارد تا چنانچه دانشگاه به مورد خاص برخورد كرد بتواند از آن استفاده كند؟

ظرفيت هر دانشگاه باتوجه به پيشينة دانشگاه (مبني بر حضور دانشجويان مستعدبرتر) و با توجه به منابع اعتباري بنياد براي بهره‌مندي از تسهيلات اين آيين‌نامه تعيين شده است. ليكن اگر در حد يكي دو نفر دانشجوي خاص و قابل رقابت در دانشگاهي وجود داشته باشد بنياد سوابق آنان را نيز بررسي مي‌كند.

 

95.    آيا توجهي كه بنياد به دانشجويان دورة تحصيلات تكميلي دارد با دانشجويان مقطع كارشناسي يكي است؟

خير. بنياد توجه ويژه به دانشجوياني كه در تحصيلات تكميلي هستند دارد، به همين دليل افزايش سهميه‌اي كه براي مقطع كارشناسي‌ارشد و دكتري در نظرگرفته است بيشتر از مقطع كارشناسي است و قصد دارد حمايت از دانشجويان را به سمت تحصيلات تكميلي افزايش دهد.

 

96.      باتوجه به اينكه در دانشگاه‌ها رشته‌هاي متفاوتي وجود دارد و ميزان سهميه‌اي‌كه بنياد به دانشگاه تخصيص داده بسياركم است، مقايسة دانشجويان رشته‌هاي مختلف و انتخاب آنان به چه نحوي امكان‌پذير است؟

اين موضوع براساس آيين‌نامه‌اي است كه دانشگاه تصويب مي‌كند و طبعاً در آن اقتضائات رشته‌ها را لحاظ مي‌كند.

 

97.      نحوة دسترسي دانشگاه‌ها به سامانة ثريا به چه نحوي است؟

بنياد براي همة دانشگاه‌ها يك كاربري در سامانة ثريا تعريف مي‌كند و كلمة عبور آن را در اختيار دانشگاه قرار مي‌دهد تا كارشناسان مربوطه در هر دانشگاه بتوانند به اين سامانه دسترسي داشته باشند.

 

98.    

پرسشگان

آيا دانشجوياني‌كه مشمول جوايز تحصيلي بنياد در سال‌هاي قبل بوده است يا افتخار موردتأييد بنياد داشته باشند، براساس آيين‌نامه جديد مشمول جوايز مي‌شوند؟

چنانچه در بين همگنان خود در دانشگاه بررسي شوند و بيشترين امتياز را كسب كنند مي‌توانند از اين جوايز بهره‌مند شوند.

 

99.      با توجه به سطح‌كيفي وكمي متفاوت دانشگاه­هاي­كشور، سهمية اختصاص يافته به هر دانشگاه براي بهره‌مندي دانشجويان مشمول چگونه محاسبه مي­شود؟

سهميه اختصاص يافته به هر دانشگاه بر اساس ميانگين تعداد دانشجويان برتر 5 سال گذشته در دانشگاه كه سوابق آن در بنياد موجود است محاسبه و به دانشگاه­ها ابلاغ مي­شود.

 

100.  آيا دانشگاه آزاد اسلامي نيز مشمول اين آيين­نامه مي­شود؟

بله، محسوب مي­شود و سهمية آن دانشگاه (براي همة واحدهاي آن) به ستاد مركزي دانشگاه اعلام شده است.

 

101.  باتوجه به ابلاغ اين آيين­نامه، آيا جوايز قبلي مانند پژوهانه­اي كه توسط معاونت علمي به دانشجويان مقطع دكتري اختصاص داده مي­شده است، پا برجا است؟

با اجراي اين آيين‌نامه،هيچ وجه ديگري نه از سوي بنياد و نه از سوي معاونت به دانشجويان اعطا نمي­شود.


 


 

 


فصل پنجم 

 

 


پيوست 1


 


 


آيين‌نامه اعطاي جايزه‌هاي تحصيلي به دانشجويان صاحب استعداد برتر

مقدمه

به استناد بند 1 مادّة 3 اساسنامة بنياد ملّي نخبگان و در اجراي اقدام‌هاي ملّي 1ـ1ـ1، 2ـ1ـ3، 2ـ1ـ4 و 2ـ2ـ2 از سند راهبردي کشور در امور نخبگان و به منظور هدايت هدفمند دانشجويان صاحب استعداد برتر در دانشگاه‌ها، پژوهشگاه‌ها و مراكز فنّاوري كشور، آيين‌نامة اعطاي جايزه‌هاي تحصيلي مطابق مواد زير تدوين مي‌شود:

مادّة1: تعريف‌ها

براي رعايت اختصار، تعريف‌هاي زير در اين آيين‌نامه رعايت مي‌شود:

الف. بنياد: منظور بنياد ملّي نخبگان است.

ب. وزارت علوم: منظور وزارت علوم، تحقيقات و فنّاوري است.

ج. وزارت بهداشت: منظور وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي است.

د. مؤسسه: منظور هريك از مراكز آموزش عالي، پژوهشي و فنّاوري كشوراست‌كه مطابق ضوابط وزارت علوم، وزارت بهداشت يا شوراي عالي انقلاب فرهنگي به فعاليت مشغول هستند.

مادّة2: هدف

هدف از اجراي اين آيين‌نامه به شرح زير است:

الف. هدايت دانشجويان صاحب استعداد برتر در زمينه‌هاي تخصصي فعاليت‌هاي علمي خود

ب. پشتيباني از فعاليت نخبگاني دانشجويي در سطح مؤسسه‌هاي‌كشور

ج. رفع موانع پيشرفت اجتماعات نخبگاني دانشجويي

د. طراحي روند رشد تدريجي و پيوستة دانشجويان صاحب استعداد برتر در مسير نخبگي

 

 

 

مادّة3: جايزۀ تحصيلي

بنياد هرساله به تعدادي از دانشجويان صاحب استعداد برتر در مقاطع مختلف تحصيلي، جايزه‌هايي را در چهار دستة زير و به نام يكي از دانشمندان اسلامي ـ ايراني اعطا مي‌كند:

الف. جايزة آموزش: با هدف تسهيل مسير آموزشي و هدايت دانشجويان براي ورود به عرصة آموزش

ب. جايزة پژوهش: با هدف تسهيل مسير پژوهشي و هدايت دانشجويان براي ورود به عرصة پژوهش

ج. جايزة فنّاوري: با هدف تسهيل مسير فنّاورانه و نوآورانه و هدايت دانشجويان براي ورود به عرصةكارآفريني

د. جايزة فرهنگ: با هدف ارتقاي فرهنگ اسلامي ـ ايراني،‌ تقويت هويت ملّي و رفع نيازهاي مادّي و اجتماعي دانشجويان

 

مادّة 4: معيارهاي شناسايي دانشجويان برگزيده

دانشجويان مشمول آيين‌نامه بايد داراي دست‌كم يكي از ويژگي‌هاي زير و حائز بيشترين امتياز از فعاليت‌هاي نخبگاني باشند:

الف. دارندگان نشان‌هاي طلا، نقره و برنز كشوري از المپيادهاي ملّي دانش‌آموزي (با معرفي وزارت آموزش و پرورش)

  ب. برگزيدگان آزمون‌هاي سراسري ورود به مؤسسه هاي كشور در مقاطع كارشناسي،كارشناسي‌ارشد ناپيوسته و دكتري حرفه‌اي بر اساس نمرۀ تراز آزمون بيش از 5/2 انحراف معيار از ميانگين کل شرکت‌کنندگان در آزمون ( با معرفي وزارت علوم، يا وزارت بهداشت يا دانشگاه آزاد اسلامي)

آيين‌نامه اعطاي جايزه‌هاي تحصيلي به دانشجويان صاحب استعداد برتر

ج. دارندگان رتبه‌هاي اول تا سوم كشوري از المپيادهاي ملّي دانشجويي (با معرفي وزارت علوم و وزارت بهداشت حسب مورد)

  د. برگزيدگان آزمون‌هاي جامع، پيش‌كارورزي، دستياري در رشته‌هاي پزشكي، دندان‌پزشكي و داروسازي و دستياري فوق تخصصي پزشكي (با معرفي وزارت بهداشت)

هـ . دانشجويان ممتاز مؤسسه (مطابق مفاد آيين‌نامة شناسايي دانشجويان ممتاز)

و. برگزيدگان مرحلة كشوري دانشجويان نمونه در مقاطع كارشناسي، كارشناسي‌ارشد و دكتري (با معرفي وزارت علوم  يا وزارت بهداشت و تأييد بنياد)

 ز. برگزيدگان جشنواره‌هاي علمي، پژوهشي و فنّاورانه مورد تأييد بنياد (مطابق مفاد آيين‌نامۀ شناسايي و تأييد جشنواره‌هاي ملّي)

 ح. برگزيدگان مسابقه‌هاي قرآني (مطابق مفاد آيين‌نامة پشتيباني از برگزيدگان مسابقات قرآني)، مشروط بر ادامه تحصيل در رشته‌هاي مرتبط

 ط. برگزيدگان هنري و ادبي (مطابق مفاد آيين‌نامة پشتيباني از برگزيدگان هنري و برگزيدگان ادبي كشور)،  مشروط بر ادامه  تحصيل در رشته‌هاي مرتبط

ي. برگزيدگان مسابقه‌هاي ملّي مهارت (مطابق مفاد آيين‌نامة پشتيباني از برگزيدگان مسابقه‌هاي ملّي و بين‌المللي مهارت)

ك. مخترعان برگزيده (مطابق مفاد آيين‌نامة شناسايي و پشتيباني از اختراع‌هاي برگزيده)

تبصرة 1:  ارزيابي فعاليت‌هاي نخبگاني دانشجويان بر اساس فعاليت‌هاي فردي و گروهي آنان در حوزه‌هاي مختلف آموزشي، پژوهشي، فنّاورانه و فرهنگي مطابق با شيوه‌نامه‌اي است که به تصويب بنياد مي‌رسد.

تبصرة 2: تعداد برگزيدگان، نوع، ميزان و شرايط اعطاي جايزه‌ها سالانه از سوي ‌بنياد تعيين مي‌شود.

 

مادّة 5: فرايند اجرا

بنياد هرساله اطلاعات اولية مربوط به دانشجويان مشمول اين‌آيين‌نامه را در شش ماهة اول سال از مبادي ذي‌ربط دريافت و پس از بررسي‌و‌تطبيق آن با شرايط نهايي، فهرست برگزيدگان نهايي و جايزه‌هاي هريك را هم‌زمان با آغاز سال تحصيلي اعلام مي‌كند.

تبصرة 1: اجراي آيين‌نامه بر اساس شيوه‌نامه‌اي است كه به تصويب ‌بنياد مي‌رسد.

تبصرة 2: جايزه‌هاي بنياد ترجيحاً از طريق مؤسسه‌هاي متبوعِ مشمولان آيين‌نامه، به آنان اعطا مي‌شود.

 

مادّة 6: تصويب و اجرا

اين آيين‌نامه مشتمل بر يك مقدمه، شش مادّه و چهار تبصره در تاريخ31/2/1393 به تصويب كميسيون دائمي و مطابق مصوبۀ جلسة پنجم هيئت‌امنا (تبصرة 1 مادّة 3 آيين‌نامة كميسيون دائمي) در تاريخ14/3/1393 به تصويب هيئت امناي بنياد ملّي نخبگان رسيد و جايگزين «آيين‌نامة اعطاي جوايز تحصيلي بنياد ملّي نخبگان به دانشجويان نخبه و استعداد برتر»، موضوع مصوبة جلسة سي‌و‌هفتم كميسيون دائمي هيئت امناي بنياد ملّي نخبگان در تاريخ 28/11/1388، مي‌شود و اجراي آن از تاريخ 1/7/1393 لازم است.


 


 

 

 

پيوست 2

شيوه‌نامة اعطاي جايزه‌هاي تحصيلي

به دانشجويان صاحب استعداد برتر 

 

شيوه‌نامه اعطاي جايزه‌هاي تحصيلي به دانشجويان صاحب استعداد برتر

مقدمه

به استناد تبصرة 2 مادّة 4 آيين‌نامة اعطاي جايزه‌هاي تحصيلي به دانشجويان صاحب استعداد برتر (موضوع مصوبة هيئت امناي بنياد ملي نخبگان در تاريخ 14/3/1393)، شيوه‌نامة اجراي اين آيين‌نامه مطابق مفاد زير تدوين مي‌شود:

مادّة 1: تعريف‌ها

براي رعايت اختصار، تعريف‌هاي زير در اين شيوه‌نامه رعايت مي‌شود:

الف. بنياد ملّي: منظور بنياد ملّي نخبگان است.

ب.آيين‌نامه: منظور آيين‌نامة اعطاي جايزه‌هاي تحصيلي به دانشجويان صاحب استعداد برتر است.

ج. وزارت علوم: منظور وزارت علوم، تحقيقات و فنّاوري است.

د. وزارت بهداشت: منظور وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي است.

هـ . مؤسسه: منظور هريك از مراكز آموزشي ، پژوهشي و فنّاوري كشور است‌كه بر اساس ضوابط وزارت علوم، وزارت بهداشت يا شوراي عالي انقلاب فرهنگي فعاليت مي‌كند.

و. معاونت برنامه‌ريزي: منظور معاونت برنامه‌ريزي و نظارت بنياد ملّي است.

ز. بنیاد استانی: منظور هريك از بنیادهای نخبگان استان‌هاي‌كشور است.

ح. دانشجو: منظور هريك از دانشجويان صاحب استعدادبرترمطابق مفادآيين‌نامه است.

 

مادّة 2: معيارهاي شناسايي دانشجويان

دانشجويان مشمول آيين‌نامه بايد داراي دست‌كم يكي از ويژگي‌هاي مندرج در مادّة 4 آيين‌نامه و حائز بيشترين امتياز از فعاليت‌هاي نخبگاني مطابق جدول 1 باشند.

تبصره: چنانچه فعاليت نخبگاني ديگري از سوي بنياد شناسايي شود، امتياز و ضريب‌ آن براي هر يك از جايزه‌ها، در جدول 1 لحاظ خواهد شد.

مادّة 3: جايزه‌هاي تحصيلي

جايزه‌هاي تحصيلي در سه مقطع «كارشناسي»، «كارشناسي ارشد» و «دكتري تخصصي»، مطابق تعريف آيين‌نامه، به دانشجويان مشمول اعطا مي‌شود.

تبصرة 1: دانشجويان سال اول تا چهارم دورة دكتري حرفه‌اي، معادل دانشجويان دورة‌كارشناسي؛ دانشجويان سال پنجم تا هفتم دورة دكتري حرفه‌اي، معادل دانشجويان دورة‌كارشناسي ارشد؛ و دانشجويان دورة تخصص و فوق تخصص وزارت بهداشت، معادل دانشجويان دورة دكتري تخصصي محسوب مي‌شوند.

 

3-1. دورةكارشناسي

جايزه‌هاي دانشجويان دورة‌كارشناسي، كه در سنوات مجاز (حداكثر چهارسال از زمان آغاز دوره) تحصيل مي‌كنند، مطابق جدول 2 به برگزيدگان اعطا مي‌شود.

 

جدول 2: جايزة دانشجويان دورة‌كارشناسي

 

نوع جايزه

رديف

تسهيلات

سقف اعتبار

توضيحات

آموزش

1ـ1

اعتبار توان‌مندي آموزشي

4.000.000 ريال

در سال مشموليت

پژوهش

2ـ1

اعتبار ارتباطات علمي

4.000.000 ريال

در سال مشموليت

2ـ2

اعتبار اجراي پايان‌نامة كارشناسي

7.000.000 ريال (گروه‌هاي فني و علوم پايه)

4.000.000 ريال (سايرگروه‌ها)

در سال مشموليت

فنّاوري

3ـ1

اعتبار توان‌مندي كارآفريني

4.000.000 ريال

در سال مشموليت

نوع جايزه

رديف

تسهيلات

سقف اعتبار

شيوه‌نامه اعطاي جايزه‌هاي تحصيلي به دانشجويان صاحب استعداد برتر

توضيحات

فرهنگ

 

4ـ1

راتبة دانشجويي

1.500.000ريال (مجرد)

2.500.000 ريال (متأهل)

به طور ماهانه، به ازاي 20 ساعت كار ماهانه (به مدت نه ماه)

4ـ2

بيمة تكميلي

مطابق مقررات بنياد

فرد بايد داراي بيمة پايه باشد.

4ـ3

هدية ازدواج

20.000.000 ريال

در سال مشموليت

4ـ4

وديعة اجارة مسكن

250.000.000 ريال (تهران)

150.000.000 ريال (ساير شهرها)

بهره‌مندي در سال مشموليت و تصفيه‌حساب  در زمان دانش‌آموختگي

4ـ5

اعتبار برنامه‌ها و سفرهاي زيارتي و گردش‌گري

3.000.000 ريال (داخلي)

10.000.000 ريال (خارجي)

در سال مشموليت

 

تبصرة 2: اعتبار «توان‌مندي آموزشي» براي شركت دانشجو در دوره‌ها وكارگاه‌هاي آموزشي و با هدف ارتقاي توانايي‌هاي وي در موضوع‌هاي تخصصي مرتبط با تحصيل اعطا مي‌شود. تصفيه‌حساب اين بند منوط به ارائة‌گواهي شركت دركارگاه‌ها و دوره‌هاي آموزشي و تحويل مدارك مثبتة مالي است.

 

تبصرة 3:  اعتبار «ارتباطات علمي» شامل: «كمك‌هزينة اشتراك نشريات علمي داخلي و خارجي»، «كمك‌هزينة عضويت در انجمن‌هاي علمي داخلي و خارجي» و «تسهيلات خريدكتاب‌هاي علمي» است كه بر اساس مدارك مثبتة مالي هر يك قابل تصفيه است.

تبصرة 4: اعتبار «اجراي پايان‌نامه»، منوط به تصويب طرح پيشنهادي پايان‌نامة دانشجو در مؤسسة متبوع است‌كه در دو قسط به وي پرداخت مي‌شود.

 

تبصرة 5: اعتبار «توان‌مندي‌كارآفريني»، براي شركت دانشجو در دوره‌هاي آموزشي راه‌اندازي‌كسب ‌وكار، تجاري‌سازي، حقوق مالكيت فكري و مشابه آن و با هدف ارتقاي توانايي‌هاي وي در زمينة نوآوري وكارآفريني اعطا مي‌شود. تصفيه‌حساب اين بند منوط به ارائة گواهي شركت در كارگاه‌ها و دوره‌هاي آموزشي و تحويل مدارك مثبتة مالي است.

 

تبصرة 6: «راتبة دانشجويي» شامل‌كمك‌هزينة معيشتي است‌كه در قبال ماهانه 20 ساعت‌كار دانشجويي در مؤسسة متبوع به مدت نُه ماه (دو نيم‌سال) به وي تعلق مي‌يابد.

 

تبصرة 7: «بيمة تكميلي» شامل بيمه‌اي است‌كه براي جبران بخشي از هزينه‌هاي درماني،‌كه در تعهد بيمه‌گر پايه نبوده، مورد استفاده قرار مي‌گيرد. اين بيمه به مدت يك‌سال (از زمان مشموليت دانشجو) به مشمولان جايزه تعلق مي‌يابد و براي استفاده از آن دانشجو بايد داراي يكي از انواع بيمه‌هاي پايه باشد.

 

تبصرة 8: «هدية ازدواج» با هدف ترغيب سنت حسنة تشكيل خانواده اعطا مي‌شود و منوط به ارائة اسناد مثبته مبني بر ازدواج در سال مشموليت دانشجوست.

 

تبصرة 9: «وديعة اجارة مسكن» به صورت وام قرض‌الحسنه از طريق صندوق‌هاي رفاه دانشجويي وزارت علوم و وزارت بهداشت و صرفاً به دانشجويان متأهل اعطا مي‌شود.

 

تبصرة 10: اعتبار «برنامه‌ها و سفرهاي زيارتي وگردش‌گري» به صورت سرانه محاسبه و به صورت متمركز از طريق معاونت فرهنگي بنياد هزينه مي‌شود.

شيوه‌نامه اعطاي جايزه‌هاي تحصيلي به دانشجويان صاحب استعداد برتر

 

 

3ـ2. دورة‌كارشناسي ارشد

جايزه‌هاي دانشجويان دورةكارشناسي ارشد،كه در سنوات مجاز (حداكثر دو سال از زمان آغاز دوره) تحصيل مي‌كنند، مطابق جدول 3 به برگزيدگان اعطا مي‌شود:

 

جدول 3: جايزه‌هاي دانشجويان دورةكارشناسي ارشد

 

 

نوع جايزه

رديف

تسهيلات

سقف اعتبار

توضيحات

آموزش

1ـ1

اعتبار آموزش‌ياري

5.000.000 ريال

به طور ماهانه

(به مدت نُه ماه)

1ـ2

اعتبار توان‌مندي آموزشي

5.000.000 ريال

در سال مشموليت

پژوهش

2ـ1

اعتبار پژوهش‌ياري

5.000.000 ريال

به طور ماهانه

(به مدت نُه ماه)

2ـ2

اعتبار ارتباطات علمي

5.000.000 ريال

در سال مشموليت

2ـ3

اعتبار اجراي پايان‌نامه

20.000.000 ريال

(گروه‌هاي فني و علوم پايه)

10.000.000 ريال (سايرگروه‌ها)

در سال مشموليت

2ـ4

اعتبار شركت در مجامع علمي داخلي

3.000.000 ريال

دوبار

(در سال مشموليت)

2ـ5

مجوّز و اعتبار شركت در مجامع علمي خارجي

20.000.000 ريال

يك‌بار

(در سال مشموليت)

2ـ6

اعتبار هستة پژوهشي

70.000.000 ريال

در سال مشموليت

فنّاوري

3ـ1

اعتبار فن‌ياري

5.000.000 ريال

به طور ماهانه

(به مدت نُه ماه)

3ـ2

اعتبار توان‌مندي‌كارآفريني

5.000.000 ريال

در سال مشموليت

3ـ3

اعتبار هستة فنّاوري وكارآفريني

70.000.000 ريال

در سال مشموليت

نوع جايزه

رديف

تسهيلات

سقف اعتبار

توضيحات

فرهنگ

4ـ1

راتبة دانشجويي

1.000.000 ريال (مجرد)

1.500.000 ريال (متأهل)

به طور ماهانه، به ازاي 10 ساعت كار ماهانه (به مدت نُه ماه)

4ـ2

بيمة تكميلي

مطابق مقررات بنياد

فرد بايد داراي بيمة پايه باشد.

4ـ3

هدية ازدواج

20.000.000 ريال

در سال مشموليت

4ـ4

وديعة اجارة مسكن

250.000.000 ريال (تهران)

150.000.000 ريال (ساير شهرها)

بهره‌مندي در سال مشموليت و تصفيه‌حساب در زمان دانش‌آموختگي

4ـ5

برنامه‌ها و سفرهاي زيارتي و گردش‌گري

3.000.000 ريال (داخلي)

10.000.000 ريال (خارجي)

در سال مشموليت

 

تبصرة 11: اعتبار «آموزش‌ياري» شامل‌كارمزد دستياري آموزشي دانشجو زيرنظر يكي از اعضاي هيئت‌علمي مؤسسة متبوع و بر اساس قرارداد آموزش‌ياريِ موردتأييد بنياد در هر نيم‌سال تحصيلي اعطا مي‌شود.

 

تبصرة 12: اعتبار «توان‌مندي آموزشي» براي شركت دانشجو در دوره‌ها وكارگاه‌هاي آموزشي و با هدف ارتقاي توانايي‌هاي وي در موضوع‌هاي تخصصي مرتبط با تحصيل اعطا مي‌شود. تصفيه‌حساب اين بند منوط به ارائة گواهي شركت در كارگاه‌ها و دوره‌هاي آموزشي و تحويل مدارك مثبتة مالي است.

 

تبصرة 13: اعتبار «پژوهش‌ياري» شامل كارمزد دستياري پژوهشيِ دانشجو زيرنظر يكي از اعضاي هيئت‌علمي مؤسسة متبوع و بر اساس قرارداد پژوهش‌ياريِ موردتأييد بنياد در هر نيم‌سال تحصيلي اعطا مي‌شود.

شيوه‌نامه اعطاي جايزه‌هاي تحصيلي به دانشجويان صاحب استعداد برتر

 

 

تبصرة 14: اعتبار «ارتباطات علمي» شامل: «كمك‌هزينة اشتراك نشريات علمي داخلي و خارجي»، «كمك‌هزينة عضويت در انجمن‌هاي علمي داخلي و خارجي» و «تسهيلات خريد كتاب‌هاي علمي» است كه بر اساس مدارك مثبتة مالي هر يك قابل تصفيه است.

 

تبصرة 15: اعتبار «اجراي پايان‌نامه»، منوط به تصويب طرح پيشنهادي پايان‌نامة دانشجو در مؤسسة متبوع است كه در دو قسط به وي پرداخت مي‌شود.

 

تبصرة 16: اعتبار «شركت در مجامع علمي داخلي» به منظور شركت دانشجو دركنفرانس‌ها (همراه با ارائة مقاله) وكارگاه‌هاي علمي درون كشور و با هدف تسهيل ارتباطات پژوهشي دانشجو اعطا مي‌شود‌كه براي هر دانشجو دوبار در سال و با تأييد استاد راهنما، ارائة گواهي نام‌نويسي در مجمع و نيز اسناد مثبتة مالي قابل پرداخت است.

 

تبصرة 17: «مجوّز و اعتبار شركت در مجامع علمي خارجي» به منظور شركت دانشجو دركنفرانس‌هاي علمي خارج ازكشور (همراه با ارائة مقاله) و با هدف تسهيل ارتباطات پژوهشي دانشجوست‌كه يك‌بار در سال و بر اساس تأييد استاد راهنما و اسناد مثبتة نام‌نويسي در مجمع قابل پرداخت است. مجوّز مذكور علاوه بر كنفرانس‌هاي علمي، به منظور شركت در كارگاه‌ها و دوره‌هاي علمي خارج ازكشور با دعوت‌نامة مجمع و تأييد مؤسسة متبوع نيز صادر مي‌گردد.

 

تبصرة 18: اعتبار «هستة پژوهشي» به منظور تشكيل «گروه پژوهشي دانشجويي» مطابق مقررات مؤسسه به‌گروهي‌كه دست‌كم يكي از اعضاي گروه، دانشجوي مشمول اين‌ آيين‌نامه باشد، تعلق مي‌يابد.

 

تبصرة 19: اعتبار «فن‌ياري» شامل كارمزد دستياري فنّاوري دانشجو در شركت زايشي يكي از اعضاي هيئت‌علمي مؤسسة متبوع و بر اساس قرارداد فن‌ياريِ موردتأييد بنياد در هر نيم‌سال تحصيلي اعطا مي‌شود.

 

تبصرة 20: اعتبار «توان‌مندي‌كارآفريني»، براي شركت دانشجو در دوره‌هاي آموزشي راه‌اندازي كسب ‌وكار، تجاري‌سازي، حقوق مالكيت فكري و مشابه آن با هدف ارتقاي توانايي‌هاي وي در زمينة نوآوري و كارآفريني است. تصفيه‌حساب اين بند منوط به ارائة گواهي شركت در كارگاه‌ها و دوره‌هاي آموزشي و تحويل مدارك مثبتة مالي است.

 

تبصرة 21: اعتبار «هستة فنّاوري وكارآفريني» به منظور ايجاد شركتي نوپاي دانش‌بنيان (شركت زايشي از مؤسسة متبوع) است‌كه يكي از اعضاي هيئت‌مديرة آن، دانشجوي مشمول آيين‌نامه باشد.

 

تبصرة 22: دانشجو مجاز است از بين سه اعتبار «آموزش‌ياري»، «پژوهش‌ياري» و «فن‌ياري» فقط از يكي و از بين دو اعتبار «هستة پژوهشي» و «هستة فنّاوري وكارآفريني» نيز فقط از يكي بهره‌مند شود.

 

تبصرة 23: در صورت بهره‌مندي دانشجو از اعتبار «آموزش‌ياري»، «پژوهش‌ياري» يا «فن‌ياري»، بيمة اشتغال (بازنشستگي) نيز در مدّت بهره‌مندي دانشجو از اين جايزه‌ها به او تعلق مي‌يابد.

 

تبصرة 24: «راتبة دانشجويي» شامل كمك‌هزينة معيشتي است‌كه در قبال ماهانه 10 ساعت كار دانشجويي در مؤسسة متبوع به مدّت ن‍ُه‌ماه (دو نيم‌سال) به وي تعلق مي‌يابد. چنانچه دانشجو مشمول اعتبار «آموزش‌ياري»، «پژوهش‌ياري» يا «فن‌ياري» باشد اين راتبه به او تعلق نمي‌يابد.

شيوه‌نامه اعطاي جايزه‌هاي تحصيلي به دانشجويان صاحب استعداد برتر

 

 

تبصرة 25: «بيمة تكميلي» شامل بيمه‌اي است‌كه براي جبران بخشي از هزينه‌هاي درماني،‌كه در تعهد بيمه‌گر پايه نبوده، مورد استفاده قرار مي‌گيرد. اين بيمه به مدت يك‌سال (از زمان مشموليت دانشجو) به مشمولان جايزه تعلق مي‌يابد و براي استفاده از آن دانشجو بايد داراي يكي از انواع بيمه‌هاي پايه باشد.

 

تبصرة 26: «هدية ازدواج» با هدف ترغيب سنت حسنة تشكيل خانواده اعطا مي‌شود و منوط به ارائة اسناد مثبته مبني بر ازدواج در سال مشموليت دانشجوست.

 

تبصرة 27: «وديعة اجارة مسكن» به صورت وام قرض‌الحسنه از طريق صندوق‌هاي رفاه دانشجويي وزارت علوم و وزارت بهداشت و صرفاً به دانشجويان متأهل اعطا مي‌شود.

 

 

تبصرة 28: اعتبار «برنامه‌ها و سفرهاي زيارتي وگردش‌گري» به صورت سرانه محاسبه و به صورت متمركز از طريق معاونت فرهنگي بنياد هزينه مي‌شود.

 

3ـ3. دورة دكتري تخصصي

جايزه‌هاي دانشجويان دورة دكتري تخصصي،كه در سنوات مجاز (حداكثر چهارسال‌ونيم از زمان آغاز دوره) تحصيل مي‌كنند، مطابق جدول 4 به برگزيدگان اعطا مي‌شود:


 

جدول 4: جايزه‌هاي دانشجويان دورة دكتري تخصصي

 

نوع جايزه

رديف

تسهيلات

سقف اعتبار

توضيحات

آموزش

1ـ1

اعتبار آموزش‌ياري

9.000.000 ريال

به طور ماهانه

(به مدت نُه ماه)

1ـ2

اعتبار توان‌مندي آموزشي

6.000.000 ريال

در سال مشموليت

پژوهش

2ـ1

اعتبار پژوهش‌ياري

9.000.000 ريال

به طور ماهانه

(به مدت نُه ماه)

2ـ2

اعتبار ارتباطات علمي

7.000.000 ريال

در سال مشموليت

2ـ3

اعتبار اجراي رسالة دكتري

30.000.000 ريال

(گروه‌هاي فني و علوم پايه)

15.000.000 ريال (سايرگروه‌ها)

در سال مشموليت

2ـ4

اعتبار شركت در مجامع علمي داخلي

3.000.000 ريال

دوبار

(در سال مشموليت)

2ـ5

مجوّز و اعتبار شركت در مجامع علمي خارجي

25.000.000 ريال

يك‌بار

(در سال مشموليت)

2ـ6

اعتبار اعزام به فرصت مطالعاتي داخلي

12.000.000 ريال (مجرد)

16.000.000 ريال (متأهل)

به طور ماهانه

(در سال مشموليت)

2ـ7

مجوّز و اعتبار اعزام به فرصت مطالعاتي خارجي

معادل ريالي 1000 دلار (مجرد)

معادل ريالي 1400 دلار (متأهل)

به طور ماهانه

(در سال مشموليت)

2ـ 8

اعتبار هستة پژوهشي

100.000.000 ريال

در سال مشموليت

فنّاوري

3ـ1

اعتبار فن‌ياري

9.000.000 ريال

به طور ماهانه

(به مدت نُه ماه)

3ـ2

اعتبار توان‌مندي‌كارآفريني

6.000.000 ريال

در سال مشموليت

3ـ3

اعتبار هستة فنّاوري وكارآفريني

100.000.000 ريال

در سال مشموليت

نوع جايزه

رديف

تسهيلات

سقف اعتبار

شيوه‌نامه اعطاي جايزه‌هاي تحصيلي به دانشجويان صاحب استعداد برتر

توضيحات

فرهنگ

4ـ1

راتبة دانشجويي

800.000 ريال (مجرد)

1.200.000 ريال (متأهل)

به طور ماهانه، در ازاي 6 ساعت كار ماهانه (به مدت نُه ماه)

4ـ2

بيمة تكميلي

مطابق مقررات بنياد

فرد بايد داراي بيمة پايه باشد.

4ـ3

هدية ازدواج

20.000.000 ريال

در سال مشموليت

4ـ4

وديعة اجارة مسكن

250.000.000 ريال (تهران)

150.000.000 ريال (ساير شهرها)

بهره‌مندي در سال مشموليت و تصفيه حساب در زمان دانش‌آموختگي

4ـ5

برنامه‌ها و سفرهاي زيارتي وگردش‌گري

3.000.000 ريال (داخلي)

10.000.000 ريال (خارجي)

در سال مشموليت

 

تبصرة 29: اعتبار «آموزش‌ياري» شامل كارمزد دستياري آموزشي دانشجو زيرنظر يكي از اعضاي هيئت‌علمي مؤسسة متبوع و بر اساس قرارداد آموزش‌ياريِ موردتأييد بنياد در هر نيم‌سال تحصيلي اعطا مي‌شود.

 

تبصرة 30: اعتبار «توان‌مندي آموزشي» براي شركت دانشجو در دوره‌ها وكارگاه‌هاي آموزشي و با هدف ارتقاي توانايي‌هاي وي در موضوع‌هاي تخصصي مرتبط با تحصيل اعطا مي‌شود. تصفيه‌حساب اين بند منوط به ارائة گواهي شركت در كارگاه‌ها و دوره‌هاي آموزشي و تحويل مدارك مثبتة مالي است.

 

تبصرة 31: اعتبار «پژوهش‌ياري» شامل كارمزد دستياري پژوهشيِ دانشجو زيرنظر يكي از اعضاي هيئت‌علمي مؤسسة متبوع و بر اساس قرارداد پژوهش‌ياريِ موردتأييد بنياد در هر نيم‌سال تحصيلي اعطا مي‌شود.

 

تبصرة 32: اعتبار «ارتباطات علمي» شامل: «كمك‌هزينة اشتراك نشريات علمي داخلي و خارجي»، «كمك‌هزينة عضويت در انجمن‌هاي علمي داخلي و خارجي» و «تسهيلات خريد كتاب‌هاي علمي» است كه بر اساس مدارك مثبتة مالي هر يك قابل تصفيه است.

 

تبصرة 33: اعتبار «اجراي رساله» منوط به تصويب طرح پيشنهادي رسالة دكتري تخصصيِ دانشجو در مؤسسة متبوع است كه در سه قسط به وي پرداخت مي‌شود.

 

تبصرة 34: اعتبار «شركت در مجامع علمي داخلي» به منظور شركت دانشجو در كنفرانس‌ها (همراه با ارائة مقاله) و كارگاه‌هاي علمي درون كشور و با هدف تسهيل ارتباطات پژوهشي دانشجو اعطا مي‌شودكه براي هر دانشجو دوبار در سال و با تأييد استاد راهنما، ارائة‌گواهي نام‌نويسي در مجمع و نيز اسناد مثبتة مالي قابل پرداخت است.

 

تبصرة 35: «مجوّز و اعتبار شركت در مجامع علمي خارجي» به منظور شركت دانشجو در كنفرانس‌هاي علمي خارج از كشور (همراه با ارائة مقاله) و با هدف تسهيل ارتباطات پژوهشي دانشجوست كه يك‌بار در سال و بر اساس تأييد استاد راهنما و اسناد مثبتة نام‌نويسي در مجمع صادر مي‌شود. مجوّز مذكور علاوه بركنفرانس‌هاي علمي، به منظور شركت در كارگاه‌ها و دوره‌هاي علمي خارج ازكشور با دعوت‌نامة مجمع، تأييد استاد راهنما و مؤسسة متبوع نيز صادر مي‌گردد.

 

تبصرة 36: اعتبار «اعزام به فرصت‌ مطالعاتي داخلي» به منظور ايجاد ارتباط با نهادهاي علمي و فنّاورانة كشور است‌كه پس از تصويب استفاده از فرصت مطالعاتي در مؤسسة متبوع و پذيرش از نهاد مقصد، به طور ماهانه و حداكثر به مدّت نُه‌ماه به دانشجوي مشمول پرداخت مي‌شود. در صورت بهره‌مندي از اين اعتبار، دانشجو مجاز نيست از اعتبارات «آموزش‌ياري»، «پژوهش‌ياري» و «فن‌ياري» استفاده‌كند.

شيوه‌نامه اعطاي جايزه‌هاي تحصيلي به دانشجويان صاحب استعداد برتر

 

 

تبصرة 37: «مجوّز و اعتبار اعزام به فرصت مطالعاتي خارجي» به منظور ايجاد ارتباط با نهادهاي علمي و فنّاورانة خارج ازكشور است كه پس از تصويب فرصت مطالعاتي در مؤسسة متبوع و پذيرش از نهاد مقصد، به طور ماهانه و حداكثر به مدّت نُه‌ماه به دانشجوي مشمول پرداخت مي‌شود. اولويت نهاد مقصد با مؤسسه‌هاي معتبر با رتبة كمتر از 200 در رتبه‌بندي‌هاي جهاني و اولويت موضوع فرصت مطالعاتي، موضوع‌هاي اولويت‌داركشور (بر اساس فهرست‌هاي ستادهاي راهبردي توسعة فنّاوري معاونت علمي و فنّاوري رياست جمهوري) است. در صورت بهره‌مندي دانشجو از اين اعتبار، دانشجو مجاز نيست از اعتبارات «آموزش‌ياري»، «پژوهش‌ياري» و «فن‌ياري» استفاده‌كند.

 

تبصرة 38: پرداخت اضافه مبلغ مربوط به اعتبار فرصت مطالعاتي داخلي/خارجي در صورتي ممكن است كه همسر دانشجو در سفر او را همراهي‌كند.

 

تبصرة 39: اعتبار «هستة پژوهشي» به منظور تشكيل «گروه پژوهشي دانشجويي» مطابق مقررات مؤسسه به گروهي كه دست‌كم يكي از اعضاي گروه، دانشجوي مشمول اين‌ آيين‌نامه باشد، تعلق مي‌يابد.

 

تبصرة 40: اعتبار «فن‌ياري» شامل كارمزد دستياري فنّاورانة دانشجو در شركت زايشي يكي از اعضاي هيئت‌علمي مؤسسة متبوع و بر اساس قرارداد فن‌ياريِ موردتأييد بنياد در هر نيم‌سال تحصيلي اعطا مي‌شود.

 

تبصرة 41: اعتبار «توان‌مندي كارآفريني»، براي شركت دانشجو در دوره‌هاي آموزشي راه‌اندازي كسب ‌وكار، تجاري‌سازي، حقوق مالكيت فكري و مشابه آن با هدف ارتقاي توانايي‌هاي وي در زمينة نوآوري و كارآفريني است. تصفيه‌حساب اين بند منوط به ارائة گواهي شركت در كارگاه‌ها و دوره‌هاي آموزشي و تحويل مدارك مثبتة مالي است.

 

تبصرة 42: اعتبار «هستة فنّاوري وكارآفريني» به منظور ايجاد شركتي نوپاي دانش‌بنيان (شركت زايشي از مؤسسة متبوع) است كه يكي از اعضاي هيئت‌مديرة آن، دانشجوي مشمول آيين‌نامه باشد.

 

تبصرة 43: دانشجو مجاز است از بين سه اعتبار «آموزش‌ياري»، «پژوهش‌ياري» و «فن‌ياري» فقط از يكي و از بين دو اعتبار «هستة پژوهشي» و «هستة فنّاوري و كارآفريني» نيز فقط از يكي بهره‌مند شود.

 

تبصرة 44: در صورت بهره‌مندي دانشجو از اعتبار «آموزش‌ياري»، «پژوهش‌ياري»، «فن‌ياري» يا «فرصت مطالعاتي داخلي يا خارجي»، بيمة اشتغال (بازنشستگي) نيز در مدّت بهره‌مندي دانشجو از اين جايزه‌ها به او تعلق مي‌يابد.

 

تبصرة 45: «راتبة دانشجويي» شامل كمك‌هزينة معيشتي است كه در قبال ماهانه 6 ساعت كار دانشجويي در مؤسسة متبوع به مدت نُه‌ماه به وي تعلق مي‌يابد. چنانچه دانشجو مشمول اعتبار «آموزش‌ياري»، «پژوهش‌ياري»، «فن‌ياري» يا «فرصت مطالعاتي داخلي/خارجي» باشد اين راتبه به او تعلق نمي‌يابد.

شيوه‌نامه اعطاي جايزه‌هاي تحصيلي به دانشجويان صاحب استعداد برتر

 

 

تبصرة 46: «بيمة تكميلي» شامل بيمه‌اي است‌كه براي جبران بخشي از هزينه‌هاي درماني،‌كه در تعهد بيمه‌گر پايه نبوده، مورد استفاده قرار مي‌گيرد. اين بيمه به مدت يك‌سال (از زمان مشموليت دانشجو) به مشمولان جايزه تعلق مي‌يابد و براي استفاده از آن دانشجو بايد داراي يكي از انواع بيمه‌هاي پايه باشد.

 

تبصرة 47: «هدية ازدواج» با هدف ترغيب سنت حسنة تشكيل خانواده اعطا مي‌شود و منوط به ارائة اسناد مثبته مبني بر ازدواج در سال مشموليت دانشجوست.

 

تبصرة 48: «وديعة اجارة مسكن» به صورت وام قرض‌الحسنه از طريق صندوق‌هاي رفاه دانشجويي وزارت علوم و وزارت بهداشت و صرفاً به دانشجويان متأهل اعطا مي‌شود.

 

تبصرة 49: اعتبار «برنامه‌ها و سفرهاي زيارتي وگردش‌گري» به صورت سرانه محاسبه و به صورت متمركز از طريق معاونت فرهنگي بنياد هزينه مي‌شود.

 

تبصرة 50: اعتبار ريالي جدول‌هاي 2، 3 و 4 براي سال تحصيلي 95ـ1394 است و مبالغ آن در هر سال تحصيلي به پيشنهاد معاون برنامه‌ريزي و تصويب رئيس بنياد اصلاح مي‌شود.

 

مادّة 4: فرايند اجرا

 

براي اجراي شيوه‌نامه،گام‌هاي ذيل طيّ مي‌شود:

4ـ1. رئيس بنياد تعداد مشمولان هر يك از جايزه‌ها را براي هر سال تحصيلي تعيين مي‌كند.

4ـ2. بنيادهاي استاني با كمك مؤسسه‌هاي علمي هر استان، با بررسي امتياز متقاضيان مطابق جدول 1، مشمولان اوليه را شناسايي و به بنياد ملّي اعلام مي‌كنند.

4ـ3. بنياد ملّي با بررسي فرايند اجرا شده، فهرست نهايي برگزيدگان را تعيين مي‌كند.

4ـ4. با انتخاب برگزيدگان نهايي، بنياد ملّي به طور مستقيم يا از طريق مؤسسة متبوع دانشجو و بر اساس جدول‌هاي 2ـ4، جايزه‌ها را به دانشجويان اعطا مي‌كند.

4ـ5. بنيادهاي استاني وظيفة نظارت بر حُسن اجراي آيين‌نامه و شيوه‌نامه و ارزيابي نتايج آن را بر عهده دارند و لازم است گزارشي از عملكرد آيين‌نامه را در مؤسسه‌هاي استان خود به بنياد ملّي ارسال كنند.

 

تبصره: هر يك از جايزه‌ها بر اساس مقررات اين شيوه‌نامه و براي مدت يك سال تحصيلي (از ابتداي مهرماه هرسال) به مشمولان اعطا مي‌شود و براي بهره‌مندي از جايزه، لازم است فرايند مذكور در اين مادّه براي نامزدهاي جايزه‌ها به طور سالانه تكرار شود.

 

مادّة 5: اجرا و نظارت

نظارت بر اجراي صحيح مفاد شیوه­نامه در هر مؤسسه، برعهدة بنياد استان‌ ذي‌ربط و نظارت‌كلان براجراي صحيح آیین­نامه، بر عهدة معاونت برنامه‌ريزي است و لازم است در هر سال،گزارشي از اجراي آيين‌نامه را تهیه کند.

 

مادّة 6: تفسير مفاد

شرح مواد مسكوت و تفسير مفاد شيوه‌نامه بر عهدة معاونت برنامه‌ريزي است و اين معاونت مجاز است در صورت لزوم، مصاديق ديگري از جايزه‌ها و اعتبارات را ذيل هر يك از چهار نوع جايزة «آموزش»، «پژوهش»، «فنّاوري» و «فرهنگ» به طور آزمايشي در سال تحصيليِ اجراي شيوه‌نامه لحاظ كند تا در صورت نهايي شدن، به طور دائمي در شيوه‌نامه لحاظ گردد.

 

شيوه‌نامه اعطاي جايزه‌هاي تحصيلي به دانشجويان صاحب استعداد برتر

مادّة 7: تصويب و اجرا

اين شيوه‌نامه مشتمل بر يك مقدمه ، هفت مادّه و پنجاه‌ودو تبصره، در تاريخ 1/4/1394 به تصويب رئيس بنياد ملّي نخبگان رسيد و براي سال تحصيلي 95ـ1394 اجرا و پس از آن اصلاحات اجرایی در آن لحاظ می‌شود.

 


 

 


 

 

 

3


 


 

 

الگوي قرارداد آموزش‌ياري

قرارداد آموزش‌یاری

 

مادة1. طرفين قرارداد

به منظور استفاده از توان آموزشي دانشجويان تحصيلات تكميلي در پيشبرد اهداف دانشگاه ........................، اين قرارداد ميان سركار خانم / جناب آقاي .......................، معاون آموزشي دانشگاه و سركار خانم / جناب آقاي ........................... دانشجوي دورة كارشناسي ارشد ¨ ، دكتري حرفه‌اي ¨، دكتري تخصصي ¨ در رشتة ..................... داراي كد ملّي ..................... به نشاني: .................................... ،كه در اين قرارداد «آموزش‌يار» ناميده مي‌شود، منعقد مي‌شود.

 

مادة2. موضوع قرارداد

ايفاي نقش دستيار آموزشي از سوي آموزش‌يار در دانشگاه شامل وظايف زير:

الف. برگزاري كلاس‌هاي حل تمرين در درس‌هاي ................. ، .................... ،

ب. كمك در تصحيح برگه‌هاي تمرين ، آزمون و ساير تكاليف درسي دانشجويان

ج. كمك در سازمان‌دهي مطالبِ درسي استاد براي ارائه آن در محيط الكترونيكي

د. همراهي دانشجويان درس در بازديدهاي علمي ، فعاليت‌هاي ميداني و امور كارگاهي

 

تبصرة 1: تمامي فعاليت‌هاي آموزش‌يار بايد زير نظر استاد راهنما / مديرگروه ذي‌ربط باشد.

تبصرة 2: آموزش‌يار موظف به حضور تمام‌وقت در دانشگاه مطابق مقررات دانشگاه است.

 

مادة 3. زمان قرارداد

زمان قرارداد از تاريخ .............. تا ............... به مدت يك نيم‌سال تحصيلي است.

 

مادة4. مبلغ قرارداد

مبلغ قرارداد برابر با بيست و دو ميليون و پانصد هزار (000,500,22) ريال¨، چهل ميليون و پانصد هزار (000,500,40) ريال¨ است‌كه در صورت تأييد فعاليت آموزش‌يار، مطابق مقررات در دو قسط به وي پرداخت مي‌شود.

تبصرة 1: تأمين اعتبار مبلغ قرارداد از محل اعتبارات تفاهم‌نامة دانشگاه با بنياد ملّي نخبگان تأمين مي‌شود.

تبصرة 2: سركار خانم / جناب آقاي ...............، استاد راهنما / مديرگروه آموزش‌يار، به عنوان ناظر در اجراي قرارداد وظيفة بررسي و تأييد فعاليت‌هاي آموزش‌يار را بر عهده دارد.

 

مادة5. تصويب و اجرا

این قرارداد مشتمل بر پنج مادّه و چهار تبصره در سه نسخة هم‌ارزش به امضاي طرفين رسيد و از تاريخ اجراي قرارداد، لازم‌الاجراست.

 

 

...........................

معاون آموزشي دانشگاه

 

...........................

آموزش‌يار

 

 

 

 

رونوشت

معاونت آموزشي دانشگاه    ¨ ،   دانشجو (آموزش‌يار) ¨     ،  بنياد نخبگان استان ................. ¨

           

                                          

پيوست 4


 


 

 

الگوي قرارداد آموزش‌ياري

قرارداد پژوهش‌ياري

 

مادة1. طرفين قرارداد

به منظور استفاده از توان آموزشي دانشجويان تحصيلات تكميلي در پيشبرد اهداف دانشگاه ........................، اين قرارداد ميان سركار خانم / جناب آقاي .......................، معاون پژوهشي دانشگاه و سركار خانم / جناب آقاي ........................... دانشجوي دورة كارشناسي ارشد ¨ ، دكتري حرفه‌اي ¨، دكتري تخصصي ¨ در رشتة .......................... داراي‌كدملّي ........................ به نشاني: .......................................، كه در اين قرارداد «پژوهش‌يار» ناميده مي‌شود، منعقد مي‌شود.

 

مادة2. موضوع قرارداد

ايفاي نقش دستيار پژوهشي از سوي پژوهش‌يار در دانشگاه شامل وظايف زير:

الف. كمك در اجراي طرح‌هاي پژوهشي مصوّب دانشگاه

ب. كمك در راه‌اندازي آزمايشگاه‌هاي آموزشي/ پژوهشي

ج. كمك در تدوين كتاب‌هاي علمي و تخصصي زير نظر استاد راهنما

د. كمك در فعاليت‌هاي پژوهشي دانشگاه (برگزاري كنفرانس‌هاي علمي ، كارگاه‌هاي آموزشي ، آماده‌سازي نشريات علمي دانشگاه و ساير موارد مشابه)

تبصرة 1: تمامي فعاليت‌هاي پژوهش‌يار بايد زير نظر استاد راهنما / مدير گروه ذي‌ربط باشد.

تبصرة 2: پژوهش‌يار موظف به حضور تمام‌وقت در دانشگاه مطابق مقررات دانشگاه است.

 

مادة 3. زمان قرارداد

زمان قرارداد از تاريخ .............. تا ............... به مدت يك نيم‌سال تحصيلي است.

 

مادة4. مبلغ قرارداد

مبلغ قرارداد برابر با بيست و دو ميليون و پانصد هزار (000,500,22) ريال¨، چهل ميليون و پانصد هزار (000,500,40) ريال ¨ است كه در صورت تأييد فعاليت پژوهش‌يار، مطابق مقررات در دو قسط به وي پرداخت مي‌شود.

تبصرة 1: تأمين اعتبار مبلغ قرارداد از محل اعتبارات تفاهم‌نامة دانشگاه با بنياد ملّي نخبگان تأمين مي‌شود.

تبصرة 2: سركار خانم / جناب آقاي ...............، استاد راهنما / مديرگروه پژوهش‌يار، به عنوان ناظر در اجراي قرارداد وظيفة بررسي و تأييد فعاليت‌هاي پژوهش‌يار را بر عهده دارد.

 

مادة5. تصويب و اجرا

این قرارداد مشتمل بر پنج مادّه و چهار تبصره در سه نسخة هم‌ارزش به امضاي طرفين رسيد و از تاريخ اجراي قرارداد، لازم‌الاجراست

 

...........................

معاون پژوهشي دانشگاه

 

...........................

پژوهش‌يار

 

 

 

 

رونوشت

معاونت پژوهشي دانشگاه    ¨ ،   دانشجو (پژوهش‌يار) ¨     ،   بنياد نخبگان استان .................. ¨


 

 

پيوست 5

 


 


 

 

الگوي قرارداد فن‌يار   

قرارداد فن‌ياري

 

مادة1. طرفين قرارداد

به منظور استفاده از توان آموزشي دانشجويان تحصيلات تكميلي در پيشبرد اهداف دانشگاه ........................، اين قرارداد ميان سركار خانم / جناب آقاي .......................، معاون پژوهشي دانشگاه و سركار خانم / جناب آقاي ........................... دانشجوي دورة كارشناسي ارشد ¨ ، دكتري حرفه‌اي ¨، دكتري تخصصي ¨ در رشتة ..................... داراي كدملّي..................... به نشاني: ................................................، كه در اين قرارداد «فن‌يار» ناميده مي‌شود، منعقد مي‌شود.

 

مادة2. موضوع قرارداد

ايفاي نقش دستيار فنّاورانه از سوي فن‌يار در دانشگاه شامل وظايف زير:

الف. كمك در توليد دانش فني در شركت‌هاي زايشي دانشگاه

ب. كمك در فعاليت‌هاي نوآورانة شركت‌هاي زايشي دانشگاه

ج. كمك در فرايند نيمه‌صنعتي‌سازي محصولات و خدمات شركت‌هاي زايشي دانشگاه

د. كمك در تجاري‌سازي محصولات و خدمات شركت‌هاي دانش‌بنيان دانشگاه

تبصرة 1: تمامي فعاليت‌هاي فن‌يار بايد زير نظر استاد راهنما / مديرگروه ذي‌ربط باشد.

تبصرة 2: فن‌يار موظف به حضور تمام‌وقت در دانشگاه مطابق مقررات دانشگاه است.

 

مادة 3. زمان قرارداد

زمان قرارداد از تاريخ .............. تا ............... به مدت يك نيم‌سال تحصيلي است.

 

 

مادة4. مبلغ قرارداد

مبلغ قرارداد برابر با بيست و دو ميليون و پانصد هزار (000,500,22) ريال¨، چهل ميليون و پانصد هزار (000,500,40) ريال ¨ است‌كه در صورت تأييد فعاليت فن‌يار، مطابق مقررات در دو قسط به وي پرداخت مي‌شود.

تبصرة 1: تأمين اعتبار مبلغ قرارداد از محل اعتبارات تفاهم‌نامة دانشگاه با بنياد ملّي نخبگان تأمين مي‌شود.

تبصرة 2: سركار خانم / جناب آقاي ...............، استاد راهنما / مديرگروه فن‌يار، به عنوان ناظر در اجراي قرارداد وظيفة بررسي و تأييد فعاليت‌هاي فن‌يار را بر عهده دارد.

 

مادة5. تصويب و اجرا

این قرارداد مشتمل بر پنج مادّه و چهار تبصره در سه نسخة هم‌ارزش به امضاي طرفين رسيد و از تاريخ اجراي قرارداد، لازم‌الاجراست.

 

...........................

معاون پژوهشي دانشگاه

 

...........................

فن‌يار

 

 

 

 

 

رونوشت

معاونت پژوهشي دانشگاه    ¨ ،   دانشجو (فن‌يار) ¨     ،   بنياد نخبگان استان .................. ¨

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

معاونت برنامه‌ريزي و نظارت.[1]  اقدام 1-1-1: بازنگري و بازتعريف ضوابط و مقررات مربوط به فرايندهاي شناسايي ، جذب و پشتيباني از اجتماع نخبگاني در دستگاه‌هاي مسؤول با تأكید بر رصد فعالیت نخبگاني

. اقدام 2-1-3: ساماندهی و گسترش پشتيباني‌هاي مستقيم و غيرمستقيم مادّي به اجتماع نخبگاني در قالب بورس ، جايزه‌هاي مقطعي و پژوهانه از سوي سازمان‌هاي دولتي ، بخش خصوصي و نهادهاي عمومي (وقف و خيريه) منطبق با پايش پيشرفت مرحله‌اي و اثرگذاري آنان

. اقدام: 2-1-4: برنامه‌ريزي براي ارائه خدمات مورد نياز براي انجام فعاليت‌هاي فردی وگروهی به منظور تسهيل حركت در مسير نخبگي (مانند: تأمين منابع علمي و اطلاعاتي، فراهم كردن امكانات مورد نياز پژوهشي و آموزشي مربوط به توليد، ثبت، انتشار و ارائه محصولات)

.[4]  اقدام 2-2-2: ساماندهی و توسعة هسته‌هاي فعال دانشجويي ، ‌رصد دائمي و پشتيباني هدفمند و مرحله‌اي از آنها با هدف تبديل اين هسته‌ها به گروه‌هاي نخبه

.[5]  نشاني پستي: تهران، خيابان آزادي، بين نواب و رودكي، بنياد ملّي نخبگان

رايانامه: planning@bmn.ir

. نشاني سامانة ثريا: http://soraya.bmn.ir

. براي كار با سامانة ثريا از مرورگرهاي Fire fox  Mozilla يا Google Chrome استفاده‌كنيد.

 

تمامی حقوق متعلق به این سایت برای بنیاد ملی نخبگان محفوظ می باشد - نسخه قدیمی
آدرس: خيابان آزادي- بين خيابان نواب و رودكي- جنب كوچه طاهرنيا- پلاك 209 تلفن: 63478000 - 09601