شنبه ٢٦ مرداد ١٣٩٨
صفحه اصلی > معاونت توسعه مدیریت و منابع > دفتر طرح و برنامه > شرح وظایف دفتر طرح و برنامه 
شرح وظایف دفتر طرح و برنامه

1.        تدوين برنامه‌هاي بلندمدت، ميان‌مدت وكوتاه‌مدت بنياد در حوزه‌هاي فعاليت معاونت

2.        تدوين بودجة پيشنهادي سالانة بنياد بر اساس برنامه‌ها و تبادل با سازمان مديريت وبرنامه‌ريزي وتهية موافقت‌نامه

3.        تدوين بودجة تفصيلي سالانة بنياد و اصلاحيه‌هاي آن بر اساس برنامه‌هاي بنياد

4.        تدوين برنامه‌ها، چارچوب‌ها و الگوها در قالب پيش‌نويس لايحه‌ها، آيين‌نامه‌ها و اصلاحية‌ آنها در قالب قوانين توسعه‌اي پنج ساله و بودجة سالانه

5.        طرح‌ريزي و رصد فعاليت‌هاي بنیاد به‌منظور تخصيص كارامد و اثربخش منابع وتلفيق و هماهنگ ساختن بودجة پيشنهادي واحدها با خط‌مشي‌ و اهداف بنیاد در قالب برنامه‌هاي بودجه‌اي

6.        نظارت بر انطباق فعاليت‌هاي بنياد با اهداف تعيين شده در اسناد فرادستي و برنامه‌هاي پنج‌سالة توسعة كشور

7.        پیگیری تخصيص اعتبارات بودجه و ‌تهية گزارش‌هاي ماهانه و سالانه از تخصيص‌هاي دريافتي

8.        تأمين و تخصیص اعتبارات بر اساس برنامه‌های مصوب مطابق مقررات،تهية‌گزارش‌هاي دوره‌اي از ميزان تخصيص اعتبار به برنامه‌ها يا واحدهاي سازماني بنياد و ميزان پيشرفت طرح‌ها و برنامه‌ها

9.        تهيه و تنظيم گزارش سالانةامور اجرايي و مطالعاتي معاونت

10.   جمع‌آوري،تلفيق و نگهداري اطلاعات مختلف آماري بنیاد و برنامه‌ريزي براي ايجاد بانك‌هاي اطلاعاتي به‌منظور بهره‌مندي و ارائه اطلاعات روزامد

11.   برنامه‌ريزي، مديريت و استقرار نظام جامع آمار، ارزيابي ‌عملكرد و بهره‌وري‌ و تدوين گزارش عملكرد بنیاد

12.   مطالعه، بررسي و اجراي برنامه‌هاي تحول و ارتقاي سطح كارايي و بهره‌وريبا استقرار نظام‌هاي مدیریت كيفيت‌،چرخة مدیریت بهره‌وری و مشابه آن

13.   تعامل و ارتباط با سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی و ساير دستگاه‌های اجرایی كشور

14.   نظارت برحسن اجراي آيين‌نامه‌ها، بخش‌نامه‌ها، دستورعمل‌ها، نظام‌ها و روش‌هاي انجام كار، ساختار نيروي انساني، ساختار سازماني و انعكاس موانع اجرايي شدن قوانين و مقرارت به مبادی ذي‌ربط

15.   برنامه‌ريزي براي ارتقاي توانمندي‌هاي دانشي و مهارتيِ‌كاركنان و مديران در چارچوب برنامة جامع نیروی انسانی

16.   برنامه‌ريزي، اجرا و ارزشيابي مستمر دوره‌هاي آموزشيبه‌منظورسنجش اثربخشي برنامه‌ها و تطابق آنها با برنامة جامع نیروی انسانی

17.   پیگیری امور نخبگان در دستگاه‎‎های اجرایی و انجام اقدامات لازم برای اجرایی شدن امتیازهای آیین‌نامه‌های مصوب در دستگاه‌های اجرایی

18.   بازنگري و اصلاح ساختار متناسب بنیاد با نيازها، الزامات و تحولات محيطي از طريق بررسي و مطالعة مستمر، تهيه و تنظيم اهداف، شرح وظايف و مشابه آن

19.   مطالعه و بررسي مستمر وظايف واحدهاي سازماني بنیادبه‌منظور ارائة پيشنهاد تفكيك و تقسيم صحيح وظايف ميان واحدهاي سازماني و حذف موازي‌كاري، تكرار و تداخل وظايف و رفع موانع و نارسايي‌هاي تشكيلاتي

20.   تدوين شرح وظايف واحدها و سمت‌هاي سازماني و نظارت بر حُسن اجراي آن

21.   بازمهندسي وظايف و فرايندهاي سازماني به منظورمنطقي‌كردنو تطبيق فعاليت‌ها با مأموريت‌ها و اهداف بنیاد

22.   نظارت برفرایندها و روش‌هاي انجام كار، حذف تشريفات زائد، ساده‌كردن و ايجاد سرعت در مراحل انجام فعاليت‌ها

23.   پايش مستمر فرايندها و روش‌هاي گردش‌كار به‌منظور اصلاح و بهبود نظام‌ها، فرايندها و روش‌هاي انجام كار

24.   برنامه‌ريزي و ايجاد نظام ارزيابي عملكرد و اقدام براي اجرايي شدن دستورعمل‌ها

25.   نظارت بر چگونگي تدوين طرح‌ها و پروژه‌هاي زيربنايي بنياد

26.   نظارت بر اجراي برنامه‌هاي توسعه، نگهداري و احداث ساختمان‌هاي موردنياز بنياد

نظارت بر اجراي طرح‌های تملك دارايي‌ و سرمايه‌اي به منظور تطبيق با اهداف و سياست‌هاي بنياد

بنیاد نخبگان استانها
سامانه ثریا

پیوندها
تمامی حقوق متعلق به این سایت برای بنیاد ملی نخبگان محفوظ می باشد - نسخه قدیمی
آدرس: خيابان آزادي- بين خيابان نواب و رودكي- جنب كوچه طاهرنيا- پلاك 209 تلفن: 63478000 - 09601