شنبه ٢٦ مرداد ١٣٩٨
صفحه اصلی > تسهیلات و حمایت ها > دانش آموختگان دانشگاهی > تسهیلات > جایزه دکتر کاظمی آشتیانی > شیوه نامه جایزه دکتر کاظم آشتیانی 
شیوه نامه جایزه دکتر کاظم آشتیانی

باسمه تعالی

 

شيوه‌نامه بهره ­مندی دانش ­آموختگان برترِ دانشگاهی از تسهيلات جذب در مؤسسه‌هاي علمي

 (جايزة دکتركاظمي ­آشتياني)

 

 

مقدمه

به استناد تبصرة مواد 3 و 4 آیین­نامۀ «شناسایی و پشتیبانی از دانش­آموختگان برتر دانشگاهی» و به منظور اجرایی­سازی بند «ب- 2» از مادّۀ 4 آیین­نامه و با هدف كمك به جذب دانش‌آموختگا­ن برترِ دورة دكتري تخصصي به عنوان «عضو هيئت‌علمي» در دانشگاه­ها و پژوهشگاه­های‌كشور، دانش­آموختگان برترِ دانشگاهی طبق شرایط این شیوه­نامه می­توانند از تسهيلات جذب در مؤسسه­های علمي در قالب «جايزة دکتركاظمي­آشتياني»، به پاس خدمات علمی مرحوم دکتر سعید کاظمی­آشتیانی، بهره­مند شوند.

 

مادّة 1: تعاریف

برای رعایت اختصار، تعاریف زیر در این شیوه­نامه رعایت می­شود:

الف. بنیاد : منظور بنیاد ملّی نخبگان است.

ب. وزارت علوم: منظور وزارت علوم، تحقيقات و فنّاوري است.

ج. وزارت بهداشت: منظور وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي است.

د. مؤسسة علمي: منظور هريك از مراكزآموزشي عالی، پژوهش و فنّاوري‌كشور است­كه بنا به مقررات وزارت علوم، تحقیقات و فنّاوری؛ وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی؛ یا شوراي عالي انقلاب فرهنگي به فعاليت مشغول است.

ه‍ .آیین­نامه: منظور «آیین­نامۀ شناسایی و پشتیبانی از دانش­آموختگان ­برتر دانشگاهی» مصوّب هيئت امناي بنياد در تاريخ 13/3/1394 است.

و. معاونت برنامه‌ريزي: منظور معاونت برنامه‌ريزي و نظارت بنياد است.

ز. دانش­آموختة برتر: منظور هر یک از دانش­آموختگان موضوع آيين‌نامه و مشمول بند «ب- 2» از مادّۀ 4 آیین­نامه است.

 

مادّة 2: شرایط مشمولان

دانش‌آموختگان دورة دكتري تخصصيِ مورد تأييد وزارت علوم/ وزارت بهداشت و نيز دانش‌آموختگان دوره‌هاي تخصص و فوق تخصصِ مورد تأييد وزارت بهداشت درصورت احراز شرایط زیر به عنوان دانش‌آموختة برتر می­توانند از جايزة دکتركاظمي­آشتياني بهره­مند ‌شود:

الف. بيش از سه سال از تاريخ دانش‌آموختگي آنان در مؤسسه‌هاي علمي داخل كشور و بيش از شش سال از تاريخ دانش‌آموختگي آنان در مؤسسه‌هاي علمي خارج از كشور نگذشته باشد.

ب. دست‌كم 350 امتياز از فعاليت‌هاي نخبگاني مندرج در جدول 1 و بيشترين امتياز را در قياس با ساير متقاضيان در دورة زماني بررسي كسب كرده باشند.

تبصره: چنانچه متقاضی، حداکثر ده درصد کمتر از امتیاز بند «ب» را کسب کرده باشد، در فرايند شناسايي وارد مي‌شود و تصمیم­گیری نهایی دربارة اعطای تسهیلات به وي، به نظر اجماع کارگروهِ موضوع مادّة 4 بستگی دارد.

 

مادة 3: تسهيلات جايزة دکترکاظمی­آَشتیانی

مشمولان اين جايزه، حداكثر دو سال پس از برگزيده شدن، مجازند از تسهيلات زير بهره‌مند ‌شوند:

3-1. اولويتِ بررسي و پذيرش به عنوان عضو هيئت‌علمي در مؤسسه‌هاي علميِ كشور (مطابق مصوبة هيئت عالي جذب اعضاي هيئت‌علمي دانشگاه‌ها و مراكز آموزش عالي در تاريخ 19/7/1389)

3-2. بهره‌مندي از راتبة پژوهشي در بدو ورود به مؤسسه

3-3. اعطاي راتبة تجهيزات به‌گروه متبوع در مؤسسة علمي پذيرنده

3-4. دريافت تسهيلات فرهنگي- رفاهي مطابق بند «الف – 4» از مادّة 4 آيين‌نامه

تبصرة 1: راتبة بند «3-2» به منظور تمهيد شرايط اوليه براي فعاليت پژوهشيِ عضو هيئت‌علمي، پس از جذب در مؤسسة علمي و از طريق مؤسسة متبوع، اعطا مي‌شود.

تبصرة 2: راتبة بند «3-3» به منظور تمهيد شرايط اوليه براي تجهيز گروه آموزشي/ پژوهشيِ متبوعِ فرد مشمول، به گروه اعطا مي‌شود.

تبصرة 3: چنانچه دانش­آموختة ­برتر قبلاً به­ عضویت هیئت علمی در یکی از مؤسسه­های علمی مورد تأیید بنیاد درآمده باشد، در مدت زمان قانونی استفاده از تسهیلات این شیوه­نامه، مجاز است صرفاً از مزایای بند «3-2» و «3-4» بهره­مند شود.

تبصرة 4: مبالغ مترتب بر هر بند این مادّه هر سال از سوی رئیس بنیاد تعیین می­شود.

 

مادّة 4 : فرایند اجرا

4-1. شناسايي دانش آموختگانِ برتر

فرايند شناسايي دانش‌آموختگانِ‌برتر مشمول اين جايزه به شرح زير است:

الف. رئیس بنیاد در هر سال سهمیة استفاده از این جایزه را اعلام می­کند.

ب. فرد متقاضی، در بازه‌هاي زماني تعيين شده از سوي بنياد، اطلاعات خود را در سامانۀ اطلاعاتی بنياد بارگذاری می­کند.

ج. پس از راستي‌آزمايي اطلاعات به كمك بنيادهاي نخبگان استانيِ محل تحصيل/ سكونت متقاضي، «كارگروه شناسايي دانش‌آموختگان برتر» متشكل از يكي از مديران حوزة معاونت برنامه‌ريزي (رئيس كارگروه) وحداكثر سه تن از صاحب‌نظران فعاليت‌هاي نخبگاني، بعد از ارزيابي و محاسبة امتياز متقاضيان، برگزيدگان نهايي را تعيين مي‌كند. اعضاي اين كارگروه با تأييد رئيس بنياد برگزيده و با حكم معاون برنامه‌ريزي منصوب مي‌شوند.

د. بنياد به برگزيدگانِ استفاده از تسهيلات جذب در مؤسسة علمي اطلاع رساني مي‌كند.

تبصرة 1: فرض بنياد، صحت اطلاعات بارگذاري شده در سامانه است و چنانچه در هر مرحله از بررسي مشخص شود متقاضي اطلاعاتي را خلاف واقع اظهار‌كرده است، از تمامي تسهيلات بنياد محروم مي‌شود و عدم صداقت وي به دستگاه‌هاي ذي‌ربط اعلام و به لحاظ حقوقي موضوع پيگيري مي‌شود.

تبصرة 2: چنانچه با درخواست متقاضي موافقت نشود، متقاضي مجاز است با ارتقاي فعاليت‌هاي نخبگاني خود صرفاً يك‌بار ديگر (و در محدودة دورة مجاز پس از دانش‌آموختگي)، درخواست خود را در سامانه بارگذاري كند.

4-2. فرايند اعطاي جايزة دکترکاظمی­آشتیانی

فرايند اعطاي جايزه به شرح زير است:

الف. بنياد تفاهم‌نامه‌اي را با مؤسسه‌هاي علميِ پذيرنده برای اجرای مفاد این شیوه­نامه منعقد مي‌كند.

ب. پس از جذب دانش‌آموخته در مؤسسه به عنوان عضو هيئت علمي، بنياد اعتبار راتبة پژوهشي را به‌حساب عضو هيئت علمي (يا مؤسسة متبوع وي) واريز مي‌كند.

ج. عضو هيئت علمي به‌طور دوره‌اي گزارش عملكرد خود را، كه به تأييد معاون پژوهشيِ مؤسسة علمي متبوع رسيده است، براي بنياد ارسال مي‌كند.

د. بنياد پس از تأييد گزارش‌هاي عملكرد عضو هيئت علمي، پرداخت‌هاي دوره‌هاي بعد را انجام مي‌دهد.

ه‍‌ . چنانچه فرد به عنوان عضو هيئت علمي پيماني يا رسمي در مؤسسه جذب شده باشد، در سال دوم جذب (با رعايت تبصرة 3 از مادّة 3)، راتبة تجهيزات طي دو مرحله به مؤسسة متبوع پرداخت مي‌شود.

و. چنانچه فرد به عنوان عضو هيئت علمي طرح خدمت نظام وظيفه يا مشمول تعهدات قانوني وزارت بهداشت(ضريب k) پذيرفته شده باشد، اعطاي راتبة تجهيزات موكول به جذب وي به عنوان عضو هيئت علمي پيماني خواهد بود.

ز. عضو هيئت علمي يك سال پس از دريافت اعتبار راتبة تجهيزات، گزارش هزينه‌كرد آن را كه به تأييد معاون پژوهشيِ مؤسسة علمي متبوع رسيده است، براي بنياد ارسال مي‌كند.

ح. در پايان دوره، عضو هيئت علمي گزارش‌كامل فعاليت‌هاي خود را پس از تأييد معاونت پژوهشي مؤسسه، براي بنياد ارسال مي‌كند.

 

 

 

مادّة 5: تفسير مفاد و نظارت

شرح مواد مسكوت، تفسير مفاد، طراحی نظام اجرایی شیوه­نامه و نظارت بر اجراي صحيح مفاد آيين‌نامه ‌و شيوه‌نامه، بر عهدة معاونت برنامه‌ريزي است و لازم است در هر سال،گزارشي از اجراي شيوه‌نامه را تهيه ‌و ارائه كند.

تبصره: معاون برنامه‌ريزي مجاز است در طول زمان اجراي شيوه‌نامه، مصاديق ديگر فعاليت‌هاي نخبگاني و تغيير امتياز مصاديق موجود را شناسايي و در جدول 1 اعمال كند تا درصورت نهايي شدن، به‌طور دائمي در شيوه‌نامه لحاظ شود.

 

مادّة 6: تصویب و اجرا

این شیوه­نامه مشتمل بر یک مقدمه، شش مادّه و هشت تبصره به تصویب رئیس بنیاد ملّی نخبگان رسید و اجراي آن تا تاریخ 29/12/1396 لازم است و پس از آن اصلاحات لازم در شيوه‌نامه اعمال می­شود.

 

 

جدول 1: فعاليت‌هاي نخبگانيِ دانش‌آموختگان برتر براي تسهيلات جذب در مؤسسه‌هاي علمي (جايزة دکتركاظمی آشتياني)
فعاليت‌هاي نخبگاني  حداكثر امتياز توضيحات
برگزيدة آزمون‌هاي ورود به دانشگاه كارشناسي
(فقط يك آزمون)
وزارت علوم / بهداشت از 150 تا صفر امتياز كساني كه در گروه‌هاي رياضي و فيزيك، علوم تجربي و علوم انساني رتبة كمتر از 1000 و در گروه‌هاي هنر و زبان‌هاي خارجي رتبة كمتر از 300 كسب كرده‌اند
کارشناسي ارشد
(فقط يك آزمون)
وزارت علوم / بهداشت از 75 تا صفر امتياز كساني كه رتبة كمتر از 30 (بدون گرايش) كسب كرده‌اند
ورود بدون آزمون دانشجويان ممتاز (استعدادهاي درخشان) كارشناسي ارشد معادل رتبة 10 (بدون گرايش) آزمون ورود به دانشگاه در مقطع كارشناسي ارشد -
 فعاليت‌هاي آموزشي  ميانگين كل دورة کارشناسی 25* (17 -ميانگين كل)* سال‌هاي مجاز
مجموع سال ها/
با احتساب ضريب هم‌ترازسازي معدل
ميانگين كل دورة كارشناسي ارشد 40* (17/5 -ميانگين كل)* سال‌هاي مجاز
مجموع سال‌ها/
با احتساب ضريب هم‌ترازسازي معدل
ميانگين كل دورة دكتري حرفه‌اي 50* (17/5 -ميانگين كل)* سال هاي مجاز
مجموع سال‌ها/
با احتساب ضريب هم‌ترازسازي معدل
ميانگين كل دورة دكتري تخصصي 50* (18 -ميانگين كل)*سال‌هاي مجاز
مجموع سال‌ها/
براي دانش‌آموختگان پژوهش محور ضريب 20 لحاظ مي‌شود
اخذ جايزه‌هاي تحصيلي بنياد تا 100 امتياز(به ازاي هر سال) -
دانشجوي نمونة كشوري 80تا 120 امتياز ا دانشجوي نمونة مقطع‌هاي كارشناسي، كارشناسي‌ارشد و دكتري تخصصي به ترتيب 80، 100 و 120 امتياز (حداكثر 180 امتياز)
 فعاليت‌هاي پژوهشي  مقاله‌هاي منتشر شده در نشريه‌هاي با نمایة معتبر بین‌المللی تا 50 امتياز (هر مقاله) امتياز مقاله‌هاي پنج سال اخير دانش‌آموختگان دكتري (با مشاركت استاد راهنما) براساس ضرايب آيين‌نامة ارتقا محاسبه مي‌شود. حداكثر امتياز حاصل از مقالات نشريات  250 امتياز و براي مقالات مجامع 50 است.
مقاله‌هاي منتشر شده در نشريه‌هاي علمی - پژوهشی  تا 30 امتياز(هر مقاله)
مقاله‌هاي منتشر شده در همايش‌هاي علمي معتبر(داخلي و بين‌المللي) تا 10 امتياز (هر مقالة كامل)
همكاري در اجراي طرح‌هاي پژوهشي مصوّب مؤسسه تا 50 امتياز(به ازاي هر طرح) امتياز طرح‌هاي پنج سال اخير دانش‌آموختگان دكتري بر اساس  ضرايب آيين‌نامة ارتقا محاسبه مي‌شود. حداكثر امتياز  حاصل از همكاري در اجراي طرح پژوهشي 150 امتياز است.
نگارش / ترجمة كتاب كامل علمي تا 100 امتياز (به ازاي هر كتاب) كتاب بايد غير كمك درسي باشد ودر دورة دانش‌آموختگي منتشر شده باشد. امتياز با توجه به محتواي كتاب و اعتبار ناشر و براساس ضرايب آيين‌نامة ارتقا محاسبه مي‌شود (حداكثر 200 امتياز)
نگارش / ترجمة فصل كتاب علمي تا 15 امتياز (به ازاي هر فصل)
 فعاليت‌هاي فنّاورانه اختراع‌هاي برگزيده اختراع سطح 1 تا 200 امتياز مشاركت دست‌كم 45 درصد و برحسب ميزان مشاركت
اختراع سطح 2 تا 150 امتياز
اختراع سطح 3 تا 70 امتياز
ثبت ژن در پايگاه‌هاي اطلاعاتي معتبر تا 100 امتياز حسب نظر كارگروه و باتوجه به مقالة منتشر شده از آن
مديرعامل شركت فناورانة داخلي  تا 75 امتياز به‌ازاي هر سال 
فعاليت‌هاي فرهنگي و اجتماعي مستعد برتر ادبي، هنري و قرآني تا 100 امتياز -
سرآمد  ادبي، هنري و قرآني تا 150 امتياز -
عضويت در انجمن‌هاي علمي/ فرهنگي دانشجويي تا 5 امتياز(برحسب نوع عضويت) حداكثر 30 امتياز  
عضويت در انجمن هاي علمي تخصصي تا 15 امتياز (برحسب نوع عضويت)
عضويت در هيئت مديرة انجمن‌هاي علمي تا 100 امتياز به ازاي هر سال عضويت در انجمن‌هاي داراي مجوز از دستگاه‌هاي ذي‌ربط 20 امتياز.
عضويت در هيئت تحريرية نشريه‌هاي علمي  تا 50 امتياز نشريه‌هاي پژوهشي و ترويجي داراي مجوز از دستگاه‌هاي ذي‌ربط
سردبير نشريه‌‌‌‌هاي علمي  تا 80 امتياز نشريه‌هاي پژوهشي و ترويجي داراي مجوز از دستگاه‌هاي ذي‌ربط

 

ادامة جدول 1
فعاليت‌هاي نخبگاني  حداكثر امتياز توضيحات
جشنوارة مورد تأييد  خوارزمي بین‌المللی اول  تا 230 امتياز مشاركت دست‌كم 45 درصد
دوم تا 200 امتياز مشاركت دست‌كم 45 درصد
سوم تا 150 امتياز مشاركت دست‌كم 45 درصد
دانشجويي  اول  تا 100 امتياز مشاركت دست‌كم 45 درصد
دوم تا 80 امتياز مشاركت دست‌كم 45 درصد
سوم تا 60 امتياز مشاركت دست‌كم 45 درصد
 فارابي بزرگسال رتبه اول تا 180 امتياز صرفاً بخش‌هاي رقابتي جشنوارة فارابي
رتبه دوم تا 150 امتياز
رتبه سوم تا 110 امتياز
جوان رتبه اول تا 100 امتياز
رتبه دوم تا 80 امتياز
رتبه سوم تا 60 امتياز
رازي محقق برگزيده رتبه اول تا 200 امتياز -
رتبه دوم تا 150 امتياز -
رتبه سوم تا 100 امتياز -
محقق جوان تا 100 امتياز -
محقق دانشجو تا 80 امتياز -
ساير جشنواره‌ها و مسابقه‌ها تا 100 امتياز براساس مقررات بنياد
 آزمون‌هاي علوم پزشكي برگزيدة آزمون‌هاي جامع پزشكي ، دندان‌پزشكي ، داروسازي و پيش‌كارورزي پزشكي اول  تا 100 امتياز -
دوم تا 80 امتياز -
سوم تا 60 امتياز -
برگزيدة آزمون پذيرش دستيار پزشكي ، دندان‌پزشكي و داروسازي اول  تا 150 امتياز -
دوم تا 120 امتياز -
سوم تا 100 امتياز -
آزمون دانش‌نامة تخصصي پزشكي   100تا 180 امتياز حائزان رتبة اول تا پنجم 
دندان‌پزشكي  100تا 150 امتياز حائزان رتبة اول تا سوم
داروسازي 100تا 150 امتياز حائزان رتبة اول تا سوم
المپياد علمي  دانشجويي وزارت علوم اول  تا 120 امتياز -
دوم تا 100 امتياز -
سوم تا 80 امتياز -
وزارت بهداشت اول  تا 120 امتياز براساس رتبة انفرادي
دوم تا 100 امتياز
سوم تا 80 امتياز
دانش‌آموزي جهاني طلا  تا 100 امتياز -
نقره  تا 80 امتياز -
برنز تا 60 امتياز -
ملي طلا  تا 60 امتياز -
نقره  تا 40 امتياز -
برنز تا 30 امتياز -

ويژة دانش‌آموختگان مؤسسه‌هاي علمي خارج از كشور 

دانلود فایل شیوه نامه

بنیاد نخبگان استانها
سامانه ثریا

پیوندها
تمامی حقوق متعلق به این سایت برای بنیاد ملی نخبگان محفوظ می باشد - نسخه قدیمی
آدرس: خيابان آزادي- بين خيابان نواب و رودكي- جنب كوچه طاهرنيا- پلاك 209 تلفن: 63478000 - 09601