يکشنبه ٢٧ مرداد ١٣٩٨
صفحه اصلی > تسهیلات و حمایت ها > نظام وظیفه تخصصی > فناور > پرسشگان فناور 
پرسشگان فناور
پرسشگان نظام وظيفة فنّاور

 
5-1. مقدمه
به منظور شفاف‌سازي، برطرف كردن ابهامات احتمالي و كمك به فهم بيشتر مراحل اجرايي تسهيلات نظام وظيفة تخصصي، برخي از پرسش‌هاي متداول و پاسخ‌هاي آن‌ها در اين فصل ارائه شده است.
5-2. پرسش و پاسخ
1. هدف از تسهيلات خدمت نظام وظيفة تخصصي چیست؟
اين تسهيلات با هدف پشتيباني از فعاليت‌هاي نوآورانة دانش‌آموختگان برترِ دانشگاهي آنان اعطا مي‌شود.
2. تسهيلات خدمت نظام وظيفة تخصصي چه امكاناتي را در اختيار مشمولان قرار مي‌دهد؟
مشمولان اين جايزه با معرفي بنياد، دورة خدمت نظام‌وظيفة خود را، مشتمل ‌بر «دورة آموزش نظامي» و «اجراي طرحي پژوهشي، فنّاورانه، فرهنگي يا مشابه‌آن»، طي مي‌كنند. زمان اين دوره دست‌كم نصف دورة ساير مشمولان است و برگزیدگان می‌توانند قبل از دریافت کارت پایان خدمت، به استخدام دستگاه‌های غیر‌نظامی درآیند.
3. آيا دانش‌آموختگانِ‌برتر از معافيت نخبگاني بهره‌مند مي‌شوند؟
خير! استفاده از اين تسهيلات به معني معافيت نيست و فرد بايد خدمت خود را با شرايط متفاوت (دست‌كم نصف دورة معمول) و همراه با اجراي فعاليتي تخصصي (مثلاً طرحي پژوهشي، فنّاورانه يا فرهنگي) سپري كند.
4. آيا موضوع اجراي طرح پژوهشی مربوط به خدمت نظام وظيفه توسط بنياد تعيين مي‌شود؟
خير! موضوع و مکان طرح¬هاي پژوهشي بر اساس تشخيص ستادكلّ نيروهاي مسلح تعيين مي‌شود. 
5. آيا دانش‌آموختگان مشمول خدمت نظام‌وظيفة تخصصي نياز به گذراندن دورة آموزش نظامي دارند؟ 
بله! اين دوره براي آشنايي با اصول دفاع شخصي و به مدت 45 روز در دو مقطع زماني (تيرماه و دي ماه هر سال) برگزار مي‌شود.
6. زمان دورة خدمت نظام‌وظيفة تخصصي چقدر است؟
حداقل برابر با نيمي از دورة رسمي نظام‌وظيفة ساير مشمولان هم‌تراز است.
7. آيا مشمولان مي‌توانند در دورة خدمت نظام‌وظيفة تخصصي به تحصيل مشغول باشند؟ 
خير! مگر اينكه دانشجوي دورة دكتري تخصصي و در حال گذراندن رساله باشند.
8. آيا اگر متقاضيان در دوران تحصيل، مشمول جايزه‌هاي تحصيلي بنياد شده باشند، مي‌توانند از تسهيلات نظام وظيفة تخصصي استفاده كنند؟
خير! هرساله فعاليت‌هاي نخبگاني دانش‌آموختگان بايد با ساير دانش‌آموختگان متقاضي مقايسه شود و درصورت كسب بيشترين امتياز مشمول اين تسهيلات مي‌شوند. البته چنانچه متقاضي در زمان تحصيل مشمول جوايز تحصيلي بنياد شود، اين موضوع به عنوان يكي از فعاليت‌هاي نخبگاني وي در نظرگرفته مي‌شود و به ازاي هر سال مشموليت، امتيازي به وي اختصاص مي‌يابد.
9. دانش‌آموختگان كدام دانشگاه‌ها مشمول تسهيلات نظام‌وظيفة تخصصي مي‌شوند؟
مشمولان از ميان دانش‌آموختگان همة مراكزآموزشي عالی، پژوهش و فنّاوري‌ داخل يا خارج ازكشور است¬كه صحت مدارك صادرة آنها به تأييد وزارت علوم، تحقیقات و فنّاوری؛ وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی؛ یا شوراي عالي انقلاب فرهنگي رسيده باشد، انتخاب مي‌شود.
10. نحوة ارسال درخواست استفاده از تسهيلات نظام وظيفة تخصصي چگونه است؟
دانش‌آموختگان داخل كشور براي استفاده از تسهيلات نظام‌وظيفة تخصصي دانشگاهي و تسهيلات نظام‌وظيفة فنّاور مي‌بايد به پايگاه اطلاعاتي بنياد (به نشاني: http://soraya.bmn.ir) مراجعه و درخواست خود را بارگذاري كنند. دانش‌آموختگان دانشگاه‌هاي خارج از كشور نيز براي استفاده از تسهيلات نظام وظيفة تخصصي غير مقيم بايد به پايگاه اطلاعاتي متخصصان غيرمقيم (به نشاني: (http://international.bmn.ir  مراجعه و درخواست خود را بارگذاري كنند.
11. اولين گام براي درخواست تسهيلات نظام‌وظيفة تخصصي چيست؟
دانش‌آموختگانِ مؤسسه‌هاي علمي می¬توانند درخواست خود برای استفاده از تسهيلات را در پايگاه اطلاعاتي بنياد به نشاني http://soraya.bmn.ir بارگذاري كنند. 
12. متقاضيان در چه بازه‌هاي زماني مي‌توانند درخواست خود را براي بهره‌مندي از تسهيلات براي بنياد ارسال كنند؟
متقاضیان در هر زماني كه دانش‌آموخته شوند، مجازند درخواست خود را برای استفاده از تسهيلات نظام‌وظيفة تخصصي در سامانه بارگذاري كنند و بنياد حداكثر تا 45 روز پس از بارگذاري درخواست، سوابق را بررسي و نتيجه را اعلام مي‌كند.
13. متقاضی چند بار می‌تواند برای استفاده از تسهیلات نظام‌وظیفه اقدام کند؟
چنانچه متقاضی یک بار درخواست دهد و امتیاز لازم را کسب نکند مي‌تواند با ارتقاي فعاليت‌هاي نخبگاني خود حداكثر يك‌بار ديگر درخواست خود را در سامانه بارگذاري كند.
14. دانش‌آموختگان كدام دوره‌های تحصیلی مي‌توانند متقاضي استفاده از تسهيلات خدمت نظام وظيفة تخصصي باشند؟
اين جايزه به دانش¬آموختگان¬برترِ دوره‌هاي کارشناسی،کارشناسی¬ارشد و دکتری تخصصی اعطا مي‌شود. نكتة مهم آن است كه فرد بايد در زمان تقاضا دانش‌آموخته‌ باشد.
15. آيا دانش‌آموختگان دوره‌هاي دكتري حرفه‌اي، تخصص و فوق تخصصي پزشكي نيز مي‌توانند از تسهيلات نظام وظيفة تخصصي استفاده كنند؟
بله! دانش‌آموختگان دوره‌هاي «دكتري حرفه‌اي» موردتأييد وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي، معادل با دانش‌آموختگان دورة «كارشناسي ارشد» محسوب مي‌شوند و دانش‌آموختگان دوره‌هاي «تخصصي و فوق تخصصي باليني و پزشكي» موردتأييد وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي؛ معادل با دانش‌آموختگان دورة «دكتري تخصصي» محسوب مي‌شوند.
16. آيا دانشجويان مي‌توانند از تسهيلات خدمت نظام‌وظيفة تخصصي بهره‌مند شوند؟
خیر! تنها دانشجويان دورة دكتري تخصصي پس از دفاع موفقيت‌آميز از طرح پيشنهادي رسالة دكتري (پروپوزال) و مشروط به موافقت استاد راهنما و دانشگاه متبوع خود مي‌توانند هم‌زمان با گذراندن رسالة دكتري از تسهيلات نظام‌وظيفة تخصصي بهره‌مند شوند.
17. آيا دانش‌آموختة برتر مي‌تواند هم‌زمان هم از جايزة شهيد چمران و هم نظام‌وظيفة تخصصي بهره‌مند شود؟
بله! دانش‌آموختگان دورة دكتري تخصصي مجازند هم‌زمان با دورة نظام‌وظيفة تخصصي، به عنوان پژوهشگر پسادكتري به فعاليت بپردازند و از جايزة شهيد چمران نيز بهره‌مند شوند.
18. اگر فرد مشمولِ خدمتِ نظام‌وظيفه، در ميانة خدمت در دوره‌اي بالاتر در دانشگاه پذيرفته شود چه مي‌شود؟
در اين صورت لازم است دانش‌آموخته از خدمت نظام وظيفه ترخيص شود و پس از پايان تحصيل در مقطع بعدي، دوباره بايد در فرايند انتخاب دانش‌آموختة برتر شركت كند تا بتواند از تسهيل نظام وظيفه بهره‌مند وشود.
19. آيا مشمولان در صورت ادامة تحصيل در حین خدمت نظام‌وظيفة تخصصي و در همان مقطع تحصيلي، بعد از پايان تحصيل همچنان مي‌توانند از مزاياي اين جايزه استفاده كنند؟
خير! در اين صورت لازم است دانش‌آموخته از خدمت نظام وظيفه ترخيص ‌شود و پس از پايان تحصيل دوباره بايد در فرايند انتخاب دانش‌آموختة برتر شركت كند تا بتواند از تسهيل نظام وظيفه بهره‌مند شود.

20. چنانچه فرد مشمولِ خدمتِ نظام‌وظيفه، در ميانة خدمت مشغول به تحصيل شود و انصراف خود را اعلام كند، سپس بعد از پايان مقطع جديد دوباره مشمول تسهيلات نظام وظيفه شود، آيا امكان ادامة طرح قبلي براي وي وجود دارد؟
تصميم‌گيري در اين مورد در اختيار ستاد كلّ نيروهاي مسلح است و بنياد در اين زمينه ورود پيدا نمي‌كند.
21. چرا اگر مشمولِ خدمتِ نظام وظيفه، در ميانة خدمت در دانشگاه پذيرفته شود، نمي‌تواند هم‌زمان هر دو را ادامه دهد؟
باتوجه به اينكه تسهيلات خدمت نظام وظيفة تخصصي صرفاً براي جامعة دانش‌آموختگان طراحي شده است، تنها اين افراد مي‌توانند از اين تسهيلات بهره‌مند شوند. از اين رو چنانچه دانش‌آموخته در دانشگاه پذيرفته شود از جامعة دانش‌آموختگان خارج و وارد جامعة دانشجويی مي‌شود به همين دليل بايد انصراف خود از تسهيلات خدمت نظام وظيفه را اعلام كند.
22. آيا مشمولان مي‌توانند قبل از اتمام خدمت به استخدام در آيند؟
بله! مشمولان مجازند قبل از دريافت كارت پايان خدمت و پس از طي دورة آموزش نظامي، در دستگاه‌هاي غير نظامي به استخدام درآيند.
23. پرداخت حقوق دورة نظام‌وظيفة تخصصي به مشمولان چگونه است؟
پرداخت حقوق به مشمولان، مطابق مقررات ستادكلّ نيروهاي مسلح صورت مي‌پذيرد.
24. آيا براي كسب موافقت استاد راهنما و دانشگاه متبوع قالب مشخصي وجود دارد؟
بله! بدين منظور دانشجوياني كه به‌طور موفقيت آميز از طرح پيشنهادي خود دفاع كرده‌اند مي‌بايد كاربرگ «موافقت استاد(ان) راهنما و دانشگاه را براي بهره‌مندي از تسهيلات نظام‌وظيفة تخصصي»، كه در سامانة اطلاعاتي بنياد قابل دسترسي است، تكميل كنند. 
25. شرايط اولية دانش‌آموخته براي بهره‌مندي از تسهيلات خدمت نظام وظيفة تخصصي فنّاور چيست؟
دانش¬آموختگان دوره‌هاي كارشناسي، كارشناسي‌ارشد يا دكتري تخصصي (و دانشجويان دكتري كه از طرح پيشنهادي رسالة خود دفاع موفقيت¬آميز كرده‌اند) چنانچه در یکی از شرکت¬های دانش¬بنیان مشغول به فعالیت باشند، مي‌توانند درخواست خود را مبني بر استفاده از تسهیلات خدمت نظام وظیفۀ تخصصی فنّاور ارائه كنند.
26. شرايط شركت‌دانش بنيان براي استفاده از سهمية دانش‌آموختة‌برترِ فنّاور چيست؟
شركت دانش‌بنيان بايد دارای اظهارنامۀ مالیاتی باشد وکالاها و خدمات دانش¬بنیان خود را بر اساس اطلاعات اظهارنامۀ مالیاتی به فروش رسانده باشد.
27. كدام‌يك از شركت‌ها به‌عنوان شركت‌دانش‌بنيان شناخته‌مي‌شوند؟
هر یک از شرکت¬ها و مؤسسه¬های دانش¬بنیانِ مشمول مزایای قانون «حمایت از شرکت¬ها و مؤسسات دانش¬بنیان و تجاری¬سازی نوآوری و اختراعات» مصوّب مجلس شورای اسلامی در تاریخ 5/8/1389 كه فهرست آنان در وبگاه www.daneshbomyan.ir  قابل مشاهده است.
28. شرايط دانش‌آموختگان دوره‌های كارشناسي‌ارشد و دكتري براي بهره‌مندي از تسهيلات خدمت نظام‌وظيفة تخصصي فنّاور چيست؟
الف. بیش¬از سه سال از تاریخ دانش¬آموختگی وی نگذشته باشد. چنانچه متقاضي دانش‌آموختة مؤسسه‌اي خارج ازكشور باشد اين مهلت به شش سال ارتقا مي‌يابد.
ب. در حال حاضر به صورت تمام وقت در شرکت دانش¬بنیانِ مورد نظر مشغول به فعالیت باشد و برای دست¬کم شش¬ماهِ اخیر، سابقۀ بیمۀ پرداختی در شرکت داشته باشد.
ج. حداقل امتیاز مورد نیاز از فعاليت‌هاي نخبگاني را کسب کرده باشد.
29. شرايط دانش‌آموختگان دورة كارشناسي‌ براي بهره‌مندي از تسهيلات خدمت نظام‌وظيفة تخصصي فنّاور چيست؟
الف. بیش¬از سه سال از تاریخ دانش¬آموختگی وی نگذشته باشد. چنانچه متقاضي دانش‌آموختة مؤسسه‌اي خارج ازكشور باشد اين مهلت به شش سال ارتقا مي‌يابد.
ب. يكي از اعضاي مؤسس شركت دانش‌بنيان (عضو اولين دورة هيئت مديرة شركت) يا مديرعامل فعلي آن باشد.
ج. در حال حاضر به صورت تمام وقت در شرکت دانش¬بنیانِ مورد نظر مشغول به فعالیت باشد و برای دست¬کم شش¬ماهِ اخیر، سابقۀ بیمۀ پرداختی در شرکت داشته باشد.
د. حداقل امتیاز مورد نیاز از فعاليت‌هاي نخبگاني را کسب کرده باشد.
30. باتوجه به اينكه از زمان شروع خدمت، بيمة متقاضي در شركت قطع مي‌شود، وي چگونه مي‌تواند از اين تسهيلات بهره‌مند شود؟
سابقة بیمة پرداختی متقاضیانی که در حين گذراندن دورة خدمت نظام‌وظيفه هستند، تا قبل از تاريخ شروعِ ‌خدمت آنان در نظرگرفته مي‌شود.
31. حداقل امتياز لازم براي استفاده از تسهيلات نظام وظيفة تخصصي چه ميزان است؟
دانش‌آموخته در دورة كارشناسي بايد دست‌كم 100 امتياز، در دورةكارشناسي‌ارشد بايد دست كم 110 امتياز و در دورة دكتري تخصصي مي‌بايد دست كم 120 امتياز از مجموع فعاليت‌هاي نخبگاني كسب كند تا بتواند در فرايند مقايسه با ساير متقاضيان قرار گيرد.
32. میزان امتیازی که دانش¬آموختة دورة کارشناسی¬ باید از فعالیت¬های فنّاورانه به دست آورد، چقدر است؟
دانش آموختة دورة کارشناسی¬ لازم است دست¬کم 60 امتیاز از فعالیت¬های فنّاورانه و 20 امتیاز از فعالیت¬های علمی کسب کند. مجموع امتیاز مورد نیاز 100 امتیاز است که فرد می¬تواند باقی امتیازها را از فعالیت¬های فرهنگی و اجتماعی کسب کند.
33. میزان امتیازی که دانش¬آموختة دورة کارشناسی¬ارشد باید از فعالیت¬های فنّاورانه به دست آورد، چقدر است؟
دانش آموختة دورة کارشناسی¬ارشد لازم است دست¬کم 60 امتیاز از فعالیت¬های فنّاورانه و 30 امتیاز از فعالیت¬های علمی کسب کند.مجموع امتیاز مورد نیاز 110 امتیاز است که فرد می¬تواند باقی امتیازها را از فعالیت¬های فرهنگی و اجتماعی کسب کند.
34. میزان امتیازی که دانش¬آموختة دورة دکتری تخصصی باید از فعالیت¬های فنّاورانه به دست آورد، چقدر است؟
دانش آموختة دورة دكتري لازم است دست¬کم 60 امتیاز از فعالیت¬های فنّاورانه و 40 امتیاز از فعالیت¬های علمی کسب کند.مجموع امتیاز مورد نیاز 120 امتیاز است که فرد می¬تواند باقی امتیازها را از فعالیت¬های فرهنگی و اجتماعی کسب کند.
35. آيا امتياز دانش‌آموختة دورة دكتري با دانشجوي دكتري متفاوت است؟
خير! دانشجوي دورة دكتري نيز لازم است دست¬کم 60 امتیاز از فعالیت¬های فنّاورانه و 40 امتیاز از فعالیت¬های علمی کسب کند.مجموع امتیاز مورد نیاز 120 امتیاز است که فرد می-تواند باقی امتیازها را از فعالیت¬های فرهنگی و اجتماعی کسب کند.
36. مصاديق فعاليت‌هاي فنّاورانه چيست؟
الف.اشتغال در شركت‌هاي دانش‌بنيان (فعاليت تمام وقت در شركت)
ب. عضویت در هيئت مديره، عضویت در هيئت مؤسس، مديريت عامل  
ج. برگزيده شدن در مسابقه‌هاي ملي و جهاني مهارت/ جشنواره‌هاي مورد تأييد بنياد
د. دارا بودن اختراع‌هاي برگزيده
37. مصاديق فعاليت‌هاي علمي چيست؟
الف. كسب رتبة برتر در آزمون‌های ورود به مؤسسه‌هاي علمي/ آزمون‌هاي سراسري علوم پزشكي
ب. موفقيت در دورة تحصيل (آموزشي، پژوهشي و ...)
ج. كسب جايزه‌هاي تحصيلي بنياد
د. كسب رتبة برتر در المپيادهاي دانش‌آموزي/ دانشجويي
38. مصاديق فعاليت‌هاي فرهنگي و اجتماعي چيست؟
الف. عضويت در انجمن‌هاي علمي/فرهنگي دانشجويي، علمي تخصصي، هيئت مديرة انجمن‌هاي علمي، هيئت تحرية نشريه‌هاي علمي و سردبيري نشريه‌هاي علمي
ب. برگزيدة جشنواره‌هاي معتبر ادبي و هنري يا فعاليت‌هاي قرآني
39. سهمية شركت‌هاي دانش‌بنيان براي استفاده از تسهيلات نظام‌وظيفة تخصصيِ فنّاور چگونه تعيين مي‌شود؟
هر یک از شرکت¬های مشمول می¬تواند در بدو امر یک تن و به ازای هر پنج میلیارد ریال فروش سالانه (بر اساس اظهارنامۀ مالیاتی) یا به ازای هر ده نفر نیروی کارشناسی شاغلِ تمام وقت در شرکت (بر اساس فهرست بیمه)، یک تن دیگر را كه داراي شرايط اوليه است معرفی کند. 
40. حداكثر سهمية هر شركت براي استفاده از تسهيلات نظام وظيفه چقدر است؟
سهمية هر شركت در هر سال (و براساس سال مالي شركت) حداكثر ده نفر تعيين شده است.
41. چنانچه شركتي از سهمية خود در آن سال استفاده نكند، آيا سهمية آن قابل انتقال به سال آتي است؟
خير! سهمية هر شركت براساس سال مالي شركت تعيين مي‌شود و صرفاً براي همان سال قابل استفاده است
42. چه نوع فعاليتي در شركت دانش بنيان از مصاديق فعاليت‌هاي نخبگاني محسوب مي‌شود؟
عضويت در هيئت مديره، عضويت در هیئت مؤسس، مديريت عامل و فعاليت تخصصي تمام وقت در شركت دانش‌بنيان  مصاديقي از فعاليت‌هاي نخبگاني مربوط به دانش‌آموختة برتر فنّاور است.
43. دانش‌آموختگان تا چه زماني فرصت دارند از تسهيلات نظام‌وظيفة تخصصي فنّاور استفاده كنند؟
دانش‌آموختگان مؤسسه‌هاي علمي داخل كشور حداكثرظرف سه سال بعد از تاريخ رسميِ دانش‌آموختگي و دانش‌آموختگان مؤسسه‌هاي علمي خارج از كشور حداكثر ظرف شش سال بعد از تاريخ رسميِ دانش‌آموختگي مجازند از اين تسهيلات بهره‌مند شوند.
44. آيا مقاله نيز به عنوان فعاليت نخبگاني محسوب مي‌شود؟
بله! مقالات سه سال اخير دانش آموختگان كارشناسي‌ارشد (و دانشجويان دكتري) و پنج سال اخير دانش‌آموختگان مقطع دكتري به عنوان فعاليت نخبگاني متقاضيان در نظر گرفته مي‌شود و هر يك داراي امتيازي است ليكن صرفاً به استناد داشتن مقاله، كسي نمي‌تواند از اين تسهيل بهره‌مند شود.
45. آيا با داشتن دو مقاله امتياز لازم براي استفاده از تسهيلات نظام وظيفه را به دست مي‌آوريم؟
امتياز مقاله باتوجه به نوع آن ( علمي- پژوهشي، بين‌المللي، كنفرانسي)، تعداد نويسندگان، جايگاه متقاضي در مقاله متفاوت است. از اين رو نمي‌توان گفت با داشتن دو مقاله مي‌توان امتياز لازم را كسب كرد يا خير.  
46. امتياز مقاله چگونه محاسبه مي‌شود؟
امتياز مقاله باتوجه به جايگاه فرد و تعداد نويسندگان مقاله متفاوت است كه اين امتياز براساس آيين‌نامة ارتقاي اعضاي هيئت علمي محاسبه مي‌شود.
47. آيا سال انتشار مقاله نيز اهميت دارد؟
بله! تنها مقالات پنج سال آخر دانش‌آموختگان دورة دكتري و سه سال اخير دانش آموختگان دورة كارشناسي‌ارشد (و دانشجويان دورة دكتري) در محاسبة امتياز در نظر گرفته مي‌شود
48. آيا نگارش يا ترجمة  كتاب نيز به عنوان فعاليت‌ نخبگاني محسوب مي‌شود؟
بله! نگارش يا ترجمة كتاب يا فصلي از كتاب، مشروط بر آنكه كتاب غير كمك درسي باشد و در دورة دانش‌آموختگي متقاضي منتشر شده باشد، به عنوان فعالیت نخبگاني در نظر گرفته مي‌شود و امتياز آن با توجه به محتواي كتاب و اعتبار ناشر و براساس ضرايب آيين‌نامة ارتقا محاسبه مي‌شود.
49. آيا رتبة برترآزمون سراسري ورود به مقطع كارشناسي يا كارشناسي‌ارشد نيز امتياز دارد؟
بله! رتبه‌هاي زير 1000 آزمون كارشناسي و زير 30 آزمون كارشناسي ارشد نيز به عنوان فعاليت نخبگاني محسوب مي‌شود و داراي امتياز است.
50. چنانچه فردي داراي شرايط استفاده از سهمية استعداد درخشان براي ورود به مقطع كارشناسي‌ارشد بوده اما بدون استفاده از اين سهيمه و از طريق آزمون ورودي در آن مقطع پذيرش شده باشد، آيا از امتياز مربوط به آن بهره‌مند مي‌شود؟
خير! چنانچه فرد به واسطة سهمية استعداد درخشان و بدون آزمون در دورة كارشناسي‌ارشد به تحصيل مشغول شود، مي‌تواند از امتياز آن استفاده كند.
51. منظور از رتبه‌هاي برتر آزمون ورود به دورة كارشناسي ارشد، رتبه در گرايش است يا رتبة كلّ  در كد رشتة امتحاني؟
منظور رتبة كلّ در كد رشتة امتحاني اعلام شده است.
52. آيا داشتن اختراع هم مشمول كسب امتياز از فعاليت‌هاي نخبگاني مي‌شود؟
بله! مخترعان برگزيدة بنياد ملّي نخبگان چنانچه شرايط اوليه را داشته باشند مي‌توانند درخواست خود را در سامانه بارگذاري كنند. بنياد درخواست آنان را مانند ساير متقاضيان بررسي مي كند. شايان ذكر است اختراع سطح 1، 2 و 3  بنياد در صورت داشتن دست كم 45 درصد مشاركت به عنوان فعاليت نخبگاني محسوب مي‌شود و هر يك از آنها داراي امتياز ويژه‌اي است.
53. اگر متقاضي اطلاعات خلافي را در سامانه بارگذاري كند چه مي‌شود؟
چنانچه خلاف اطلاعات بارگذاري شده توسط متقاضي در هر مرحله از بررسي مشخص شود، هم از تسهيل نظام وظيفه و هم از تمامي تسهيلات بنياد براي هميشه محروم مي‌شود. همچنين عدم صداقت وي به دستگاه‌هاي ذي‌ربط اعلام تا به لحاظ حقوقي موضوع را پيگيري كند.
54. آيا در انتخاب متقاضيان استفاده از تسهيلات نظام وظيفه، تفاوت رشته‌هاي تحصيلي ديده شده است؟
بله! باتوجه به تفاوتي كه از نظر آموزشي در رشته‌ها وجود دارد، سازمان سنجش آموزش كشور براي معدل رشته‌ها، ضريب مؤثري تعيين كرده است كه بنياد در بررسي سوابق متقاضيان آن را لحاظ مي‌كند.
همچنين باتوجه به اينكه فعاليت هاي نخبگاني كه بنياد در نظر گرفته است در برگيرندة طيف متفاوتي از فعاليت‌ها است بنابراين هر فرد مي‌تواند با كسب امتياز از فعاليت‌هاي مرتبط با رشتة تخصصي خود در قياس با ساير افراد قرار بگيرد.
55. چنانچه دانش‌آموخته‌اي به‌طور عادي مشغول خدمت نظام‌وظيفه باشد، آيا مي‌تواند درخواست بهره‌مندي از تسهيلات نظام‌وظيفة تخصصي را ارائه كند؟ 
بله! چنانچه دانش آموخته در حال گذراندن خدمت نظام وظيفه باشد و شرايط بهره‌مندي از تسهيلات نظام ‌وظيفة تخصصي بنياد را احراز كند، مي‌تواند درخواست خود را در پايگاه اطلاعاتي بنياد بارگذاري كند. درصورت برگزيده شدن، متقاضي مي‌تواند باقيماندة زمان خدمت سربازي خود را با انجام طرح پژوهشي به پايان برساند.
56. چنانچه با درخواست دانش‌آموخته براي بار اول موافقت نشود، آيا امكان ارسال مجدد درخواست براي بهره‌مندي از تسهيلات نظام‌وظيفه وجود دارد؟
چنانچه با درخواست نامبرده براي بار اول موافقت نشود، دانش آموخته‌ مي‌تواند با ارتقاي فعاليت‌هاي نخبگاني خود حداكثر براي يك‌بار ديگر درخواست خود را در سامانه بارگذاري كند.
57. چرا به دانشجويان تسهيلات خدمت نظام‌وظيفه تعلق نمي‌يابد؟ 
در دورة تحصيل انتظار اين است دانشجو وقت خود را براي آموزش و فعاليت‌هاي آموزشي صرف كند و جداشدن وي از محيط علمي، به‌شدت بر كيفيت تحصيل وي تأثير منفي مي‌گذارد، به‌همين دليل اين تسهيلات دورة دانشجويي حذف شده است.
58. متقاضيان ‌درخواست بهره‌مندي از تسهيلات نظام‌وظيفة تخصصي فنّاور را چگونه ارسال كنند؟
دانش‌آموختگان چنانچه متقاضي بهره‌مندي از تسهيلات نظام‌وظيفة فنّاور باشند،‌ مي‌بايد پس از دریافت معرفی¬نامه از شرکت دانش¬بنیان اطلاعات خود و درخواست بهره‌مندي از تسهيلات را در پايگاه اطلاعاتي بنياد (soraya.bmn.ir) بارگذاري كنند. 
59. چه كسي باید فعاليت‌هاي انجام شده در شركت‌ دانش‌بنيانِ متقاضي را تأييد كند؟
فعاليت‌هايي كه متقاضي در شركت دانش‌بنيان انجام داده ( ازقبيل عضويت در هيئت مديره، عضویت در هيئت مؤسس، مديريت عامل و فعاليت تمام وقت در شركت دانش‌بنيان) بايد از سوي شركت دانش‌بنيان گزارش و در امور شرکت¬ها بررسی و تأیید شود.
60. آيا مشمولاني كه داراي غيبت نظام وظيفه هستند درصورت داشتن شرايط مي‌توانند از تسهيلات نظام وظيفة تخصصي بنياد ملّي نخبگان استفاده كنند؟
بنياد ملّي نخبگان بدون در نظر گرفتن غيبت متقاضيان وضعيت آنان را بررسي مي‌كند و درصورت احراز شرايط برگزيدگان را به ستاد كلّ نيروهاي مسلح معرفي مي‌كند و تعيين تكليف دربارة غيبت برگزيدگان توسط ستاد كل انجام مي‌شود.
61. آيا بنياد مي‌تواند محل خدمت دانش‌آموخته را تعيين كند؟
خير! براساس توافق انجام شده با ستاد كلّ نيروهاي مسلح، بنياد مسؤوليت شناسايي مشمولان و ستاد كلّ مسؤوليت تعيين محل خدمت و طرح پژوهشي را برعهده دارد.
62. آيا خود مشمولان مي‌توانند محل خدمت خود را تعيين كنند؟
خير! ستاد كلّ نيروهاي مسلح باتوجه به تخصص و رشتة متقاضي، محل خدمت متقاضي را تعيين مي‌كند.
63. آيا امكان درخواست تجديد نظر به نتيجة درخواست تسهيلات نظام وظيفة تخصصي وجود دارد؟
بله! چنانچه متقاضي به نتيجه درخواست خود معترض باشد و درخواست بررسي مجدد درخواست خود را داشته باشد مي‌تواند با مراجه به پايگاه اطلاعاتي بنياد (به نشاني:http://ask.bmn.ir) اطلاعات و درخواست خود را بارگذاري كند. شايان ذكر است به هيچ عنوان به پرسش‌هايي كه از طريق مراجعه حضوري يا مكتوب براي بنياد ارسال مي‌شود پاسخ داده نمي‌شود.
64. آيا متقاضي مجاز است هم از مسير «دانش‌آموختة‌برتر دانشگاه» و هم مسير «دانش‌آموختة‌برتر فنّاور» تقاضاي خود را ارائه كند؟
بله! چنانچه دانش‌آموخته شرايط هر دو مسير را داشته باشد مجاز است از هر مسير بنا به تمايل خود اقدام كند.
65. درصورت وجود ابهام در استفاده از اين تسهيلات چگونه مي‌توان آن را برطرف كرد؟
چنانچه متقاضي پرسشي دربارة استفاده از تسهيلات داشته باشد با مراجه به پايگاه اطلاعاتي بنياد (به نشاني:http://ask.bmn.ir) اطلاعات و پرسش خود را بارگذاري كند. 
بنیاد نخبگان استانها
سامانه ثریا

پیوندها
تمامی حقوق متعلق به این سایت برای بنیاد ملی نخبگان محفوظ می باشد - نسخه قدیمی
آدرس: خيابان آزادي- بين خيابان نواب و رودكي- جنب كوچه طاهرنيا- پلاك 209 تلفن: 63478000 - 09601