دوشنبه ٢٨ مرداد ١٣٩٨
صفحه اصلی > تسهیلات و حمایت ها > نظام وظیفه تخصصی > دانشگاهی > پرسشگان دانشگاهی 
پرسشگان دانشگاهی

 

پرسشگان نظام وظيفة دانشگاهي

 

5-1. مقدمه

به منظور شفاف‌سازي، برطرف كردن ابهامات احتمالي و كمك به فهم بيشتر مفاهيم به‌كار رفته در مقررات اعطاي تسهيلات نظام وظيفة تخصصي، پرسش‌هاي متداول و پاسخ‌هاي آن‌ها در اين فصل ارائه شده است.

5-2. پرسشگان

1. هدف از اعطای تسهيلات خدمت نظام وظيفة تخصصي چیست؟

اين تسهيلات با هدف استفادة بهينه از توانايي‌هاي دانش‌آموختگان برتر در جهت توسعة فعاليت‌هاي علمي، فنّاورانه و فرهنگي كشور به آنان اعطا مي‌شود.

2. تسهيلات خدمت نظام وظيفة تخصصي چه امكاناتي را در اختيار مشمولان قرار مي‌دهد؟

مشمولان اين جايزه با معرفي بنياد، دورة خدمت نظام‌وظيفة خود را، مشتمل ‌بر «دورة آموزش نظامي» و «اجراي طرحي پژوهشي، فنّاورانه، فرهنگي يا مشابه‌آن»، طي مي‌كنند. زمان اين دوره دست‌كم نصف دورة ساير مشمولان است و برگزیدگان می‌توانند قبل از دریافت کارت پایان خدمت، به استخدام دستگاه‌های غیر‌نظامی درآیند.

3. آيا دانش‌آموختگانِ‌برتر از معافيت نخبگاني بهره‌مند مي‌شوند؟

خير! استفاده از اين تسهيلات به معني معافيت نيست و فرد بايد خدمت خود را با شرايط متفاوت (دست‌كم نصف دورة معمول) و همراه با اجراي فعاليتي تخصصي (مثلاً طرحي پژوهشي، فنّاورانه يا فرهنگي) سپري كند.

4. آيا موضوع اجراي طرح پژوهشی مربوط به خدمت نظام وظيفه توسط بنياد تعيين مي‌شود؟

خير! موضوع طرح¬هاي پژوهشي بر اساس تشخيص ستادكلّ نيروهاي مسلح تعيين مي‌شود. 

5. آيا دانش‌آموختگان مشمول خدمت نظام‌وظيفة تخصصي نياز به گذراندن دورة آموزش نظامي دارند؟ 

بله! اين دوره براي آشنايي با اصول دفاع شخصي و به مدت 45 روز در دو مقطع زماني (تيرماه و دي ماه هر سال) برگزار مي‌شود.

6. طول دورة خدمت نظام‌وظيفة تخصصي چقدراست؟

حداقل برابر با نيمي از دورة رسمي نظام‌وظيفة ساير مشمولان هم‌تراز است.

7. آيا مشمولان مي‌توانند در دورة خدمت نظام‌وظيفة تخصصي به تحصيل مشغول شوند؟ 

خير! مگر اينكه دانشجوي دورة دكتري تخصصي و در حال گذراندن رساله باشند.

 

8. آيا اگر دانشجویی در دوران تحصيل به عنوان دانشجوي برگزيدة بنیاد (مشمول جايزه‌هاي تحصيلي بنياد) انتخاب شده باشد، مي‌تواند از تسهيلات نظام وظيفة تخصصي استفاده كند؟

الزاماً خير! هرساله فعاليت‌هاي نخبگاني دانش آموختگان بايد با ساير دانش‌آموختگان متقاضي مقايسه شود و درصورت كسب بيشترين امتياز مشمول اين تسهيلات مي‌شوند. البته چنانچه متقاضي در زمان تحصيل مشمول جوايز تحصيلي بنياد شود، اين موضوع به عنوان يكي از فعاليت‌هاي نخبگاني وي در نظرگرفته مي‌شود و به ازاي هر سال مشموليت، امتيازي به وي اختصاص مي‌يابد.

9. دانش‌آموختگان كدام دانشگاه‌ها مشمول تسهيلات نظام‌وظيفة تخصصي مي‌شوند؟

مشمولان از ميان دانش‌آموختگان همة مراكزآموزشي عالی، پژوهشی و فنّاورانة‌ داخل يا خارج ازكشور كه صحت مدارك صادرة آنها به تأييد وزارت علوم، وزارت بهداشت یا شوراي عالي انقلاب فرهنگي رسيده باشد، انتخاب مي‌شوند.

10. متقاضیان چگونه باید برای استفاده از تسهيلات نظام وظيفة تخصصي درخواست دهند؟

دانش‌آموختگان داخل كشور براي استفاده از تسهيلات نظام‌وظيفة تخصصي دانشگاهي و تسهيلات نظام‌وظيفة فنّاور مي‌بايد به پايگاه اطلاعاتي بنياد (به نشاني: http://soraya.bmn.ir) مراجعه و درخواست خود را بارگذاري كنند. دانش‌آموختگان دانشگاه‌هاي خارج از كشور نيز براي استفاده از تسهيلات نظام وظيفة تخصصي غير مقيم بايد به پايگاه اطلاعاتي متخصصان غيرمقيم (به نشاني: (http://internation.bmn.ir  مراجعه و درخواست خود را بارگذاري كند.

11. هر متقاضی چند بار می‌تواند تقاضای خود را برای استفاده از تسهیلات نظام وظیفه به بنیاد ارسال کند؟

اگر متقاضی در بار اول درخواست، برگزیده نشود، مي‌تواند با ارتقاي فعاليت‌هاي نخبگاني خود حداكثر يك‌بار ديگر درخواست خود را در سامانه بارگذاري كند.

12. دانش‌آموختگان كدام دوره‌های تحصيلي مي‌توانند متقاضي استفاده از تسهيلات خدمت نظام وظيفة تخصصي باشند؟

اين جايزه به دانش¬آموختگان ¬برترِ دوره¬های‌کارشناسی¬ارشد و دکتری تخصصی اعطا مي‌شود. نكتة مهم آن است كه فرد بايد در زمان تقاضا دانش‌آموخته‌ باشد.

13. آیا دانش‌آموختگان رشته‌های پزشکی مي‌توانند از تسهيلات نظام وظيفة تخصصي استفاده كنند؟

دانش‌آموختگان دوره‌هاي «دكتري حرفه‌اي» موردتأييد وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي، معادل با دانش‌آموختگان دورة «كارشناسي ارشد»، دانش‌آموختگان دوره‌هاي «تخصصي و فوق تخصصي باليني و پزشكي» موردتأييد وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي؛ معادل با دانش‌آموختگان دورة «دكتري تخصصي» محسوب مي‌شوند و می‌توانند از این تسهیلات بهره‌مند شوند.

14. آيا دانشجويان مي‌توانند از تسهيلات خدمت نظام‌وظيفة تخصصي بهره‌مند شوند؟

خیر! تنها دانشجويان دورة دكتري تخصصي پس از دفاع موفقيت‌آميز از طرح پيشنهادي رسالة دكتري (پروپوزال) و مشروط به موافقت استاد راهنما و دانشگاه متبوع مي‌توانند هم‌زمان با گذراندن رسالة دكتري از تسهيلات نظام‌وظيفة تخصصي بهره‌مند شوند.

15. آيا دانش‌آموختة برتر مي‌تواند هم‌زمان هم از جايزة شهيد چمران و هم دورة خدمت نظام‌وظيفة تخصصي بهره‌مند شود؟

بله! دانش‌آموختگان دورة دكتري تخصصي مجازند هم‌زمان با دورة نظام‌وظيفة تخصصي، به عنوان پژوهشگر پسادكتري به فعاليت بپردازند و از جايزة شهيد چمران نیز بهره‌مند شوند.

16. اگر فرد مشمولِ خدمتِ نظام‌وظيفه، در ميانة خدمت در مقطعي بالاتر (یا همان مقطع) در دانشگاه پذيرفته شود چه مي‌شود؟

در اين صورت لازم است دانش‌آموخته از خدمت نظام وظيفه ترخيص شود و پس از پايان تحصيل در مقطع بعدي دوباره بايد در فرايند انتخاب دانش‌آموختة برتر شركت كند تا بتواند از تسهيل نظام وظيفه بهره‌مند وشود.

17. چنانچه فرد مشمولِ خدمتِ نظام‌وظيفه، در ميانه خدمت مشغول به تحصيل شود و انصراف خود را اعلام كند، سپس بعد از پايان مقطع جديد دوباره مشمول تسهيلات نظام وظيفه شود، آيا امكان ادامة طرح قبلي براي وي وجود دارد؟

تصميم‌گيري در اين مورد در اختيار ستاد كلّ نيروهاي مسلح است و بنياد در اين زمينه ورود پيدا نمي‌كند.

18. چرا اگر مشمولِ خدمتِ نظام وظيفه، در حین دوران خدمت در دانشگاه پذيرفته شود، نمي‌تواند هم‌زمان هر دو را ادامه دهد؟

باتوجه به اينكه تسهيلات خدمت نظام وظيفة تخصصي صرفاً براي جامعة دانش‌آموختگان طراحي شده است، تنها اين افراد مي‌توانند از اين تسهيلات بهره‌مند شوند. از اين رو چنانچه دانش‌آموخته در دانشگاه پذيرفته شود از جامعة دانش‌آموختگان خارج و وارد جامعة دانشجويی مي‌شود به همين دليل بايد انصراف خود از تسهيلات خدمت نظام وظيفه را اعلام كند.

19. آيا مشمولان مي‌توانند قبل از اتمام خدمت به استخدام در آيند؟

بله! مشمولان مجازند قبل از دريافت كارت پايان خدمت و پس از طي دورة آموزش نظامي، در دستگاه‌هاي غير نظامي به استخدام درآيند.

20. پرداخت حقوق دورة نظام‌وظيفة تخصصي به مشمولان چگونه است؟

پرداخت حقوق دورة نظام‌وظيفة تخصصي، مطابق مقررات ستادكلّ نيروهاي مسلح صورت مي‌پذيرد.

21. آيا دانشجويان دورة دكتري تخصصي مي‌توانند از خدمت نظام‌وظيفة تخصصي بهره‌مند شوند؟

دانشجويان دورة دكتري تخصصي پس از دفاع موفقيت‌آميز از طرح پيشنهادي رسالة دكتري (پروپوزال رساله ) و مشروط به موافقت استاد راهنما و دانشگاه متبوع، مي‌توانند هم‌زمان با گذراندن رسالة دكتري از تسهيلات نظام‌وظيفة تخصصي بهره‌مند شوند.

22. آيا براي كسب موافقت استاد راهنما و دانشگاه متبوع قالب مشخصي وجود دارد؟

بله! براي اين‌منظور دانشجوياني كه به‌طور موفقيت آميز از طرح پيشنهادي خود دفاع كرده‌اند مي‌بايد كاربرگ «موافقت استاد(ان) راهنما و موسسة علمي براي بهره‌مندي از تسهيلات نظام‌وظيفة تخصصي» را كه در سامانة اطلاعاتي بنياد قابل دسترسي است، تكميل كنند. 

23. آيا معاون پژوهشي دانشكده مي‌تواند كاربرگ «موافقت استاد(ان) راهنما و موسسة علمي براي بهره‌مندي از تسهيلات نظام‌وظيفة تخصصي» را تأييد كند؟

خير! كاربرگ «موافقت استاد(ان) راهنما و موسسة علمي براي بهره‌مندي از تسهيلات نظام‌وظيفة تخصصي» صرفاً با مهر و امضای معاون پژوهشي/ آموزشي دانشگاه مورد تأييد بنياد است. چنانچه دانشگاه مرجعي را در ستاد به عنوان نماينده معرفي كند، پذيرش كاربرگ با مهر و امضاي نماينده بلامانع است.

24. نحوة بهره‌مندي دانش‌آموختگان از تسهيلات نظام‌وظيفة تخصصي چگونه است؟

دانش‌آموختگانِ دانشگاه‌های داخل كشور كه حداكثر سه سال از تاريخ رسمي دانش‌آموختگي آنان گذشته باشد، می¬توانند درخواست خود برای استفاده از تسهيلات را در بانك اطلاعاتي بنياد بارگذاري كنند. بنياد براساس مجموع امتيازهاي فعاليت‌هاي نخبگاني متقاضي و درقياس با ساير متقاضيان، مشمولان استفاده از تسهيلات نظام‌وظيفه را انتخاب و به ستاد كل نيروهاي مسلح معرفي مي‌كند.

25. متقاضيان در چه بازه‌هاي زماني مي‌توانند درخواست خود را براي بهره‌مندي از تسهيلات براي بنياد ارسال كنند؟

متقاضیان در هر زماني كه دانش‌آموخته شوند، مجازند درخواست خود را برای استفاده از تسهيلات نظام‌وظيفة تخصصي در سامانه بارگذاري كنند و بنياد 45 روز پس از بارگذاري درخواست سوابق را بررسي و نتيجه را اعلام مي‌كند.

26. آيا مقاله نيز به عنوان فعاليت نخبگاني محسوب مي‌شود؟

بله! مقالات سه سال اخير دانش آموختگان كارشناسي‌ارشد و دانشجويان دكتري و پنج سال اخير دانش‌آموختگان مقطع دكتري به عنوان فعاليت نخبگاني متقاضيان در نظر گرفته مي‌شود و هر يك داراي امتيازي است ليكن صرفاً به استناد داشتن مقاله كسي نمي‌تواند از اين تسهيل بهره‌مند شود.

27. آيا با داشتن دو مقاله امتياز لازم براي استفاده از تسهيلات نظام وظيفه را به دست مي‌آوريم؟

امتياز مقاله باتوجه به نوع آن ( علمي- پژوهشي، بين‌المللي، كنفرانسي)، تعداد نويسندگان، جايگاه متقاضي در مقاله متفاوت است. از اين رو نمي‌توان گفت با داشتن مقاله مي‌توان امتياز لازم را كسب كرد يا خير.  

28. امتياز مقاله چگونه محاسبه مي‌شود؟

امتياز مقاله باتوجه به جايگاه فرد و تعداد نويسندگان مقاله متفاوت است كه اين امتياز براساس آيين‌نامة ارتقاي اعضاي هيئت علمي محاسبه مي‌شود.

29. آيا سال انتشار مقاله نيز اهميت دارد؟

بله! تنها مقالات پنج سال آخر دانش‌آموختگان دورة دكتري و سه سال اخير دانش آموختگان دورة كارشناسي‌ارشد و دانشجويان دورة دكتري در محاسبة امتياز در نظر گرفته مي‌شود

30. آيا نگارش يا ترجمةكتاب نيز به عنوان فعاليت‌ نخبگاني محسوب مي‌شود؟

بله! نگارش يا ترجمة كتاب يا فصلي از كتاب که اولاً غير كمك درسي باشد و ثانیاً در دورة دانش‌آموختگي متقاضي منتشر شده باشد، به عنوان فعالبت نخبگاني در نظرگرفته مي‌شود و امتياز آن با توجه به محتواي كتاب و اعتبار ناشر و براساس ضرايب آيين‌نامة ارتقا محاسبه مي‌شود.

31. آيا امتياز رتبة برترآزمون سراسري ورود به مقطع كارشناسي در گروه آزمايشي رياضي با گروه‌هاي ديگر از قبيل زبان و هنر يكسان است؟ 

خير! بنياد با در نظر گرفتن اين نكته كه پذيرفته شدن در آزمون‌هاي سراسري در هر گروه‌ آزمايشي با بقيه گروه‌ها متفاوت است، امتياز آنها را متفاوت در نظر گرفته است. شرط اولية استفاده از تسهيلات نظام وظيفه كسب رتبة زير 1000 را در گروه هاي آزمايشي رياضي، تجربي و علوم انساني در نظر گرفته شده است، درحالي‌كه براي گروه‌هاي زبان و هنر كسب رتبة زير 300 در نظر گرفته شده است.

32. اگر متقاضي اطلاعات خلافي را در سامانه بارگذاري كند چه مي‌شود؟

چنانچه خلاف اطلاعات بارگذاري شده در هر مرحله از بررسي مشخص شود، متقاضی هم از تسهيل نظام وظيفه و هم از تمامي تسهيلات بنياد براي هميشه محروم مي‌شود. همچنين عدم صداقت وي به دستگاه‌هاي ذي‌ربط اعلام تا به لحاظ حقوقي موضوع را پيگيري كند.

33. برای انتخاب مشمولان تسهيلات نظام وظيفه، همة افراد با رشته‌های متفاوت در قیاس با هم قرار می‌گیرند. با توجه به اینکه فرصت‌های آموزشی و پژوهشی رشته‌ها متفاوت است، آیا این موضوع خلاف عدالت نیست؟

باتوجه به تفاوتي كه از نظر آموزشي در رشته‌ها وجود دارد، سازمان سنجش آموزش كشور براي معدل رشته‌ها، ضريب مؤثري تعيين كرده است كه بنياد در بررسي سوابق متقاضيان آن را لحاظ مي‌كند.

همچنين باتوجه به اينكه فعاليت هاي نخبگاني كه بنياد در نظر گرفته است در برگيرندة طيف متفاوتي از فعاليت‌ها است بنابراين هر فرد مي‌تواند با كسب امتياز از فعاليت‌هاي مرتبط با رشتة تخصصي خود در قياس با ساير افراد قرار بگيرد.

34. چنانچه دانش‌آموخته‌اي در حال حاضر مشغول خدمت نظام‌وظيفه باشد، آيا مي‌تواند درخواست بهره‌مندي از تسهيلات نظام‌وظيفة تخصصي را ارائه كند؟ 

بله! چنانچه دانش آموخته در حال گذراندن خدمت نظام وظيفه باشد و شرايط اولیه را داشته باشد، مي‌تواند درخواست خود را در پايگاه اطلاعاتي بنياد بارگذاري كند. درصورت برگزيده شدن، متقاضي مي‌تواند باقيماندة زمان خدمت سربازي خود را با انجام طرح پژوهشي به پايان برساند.

35. چنانچه با درخواست دانش‌آموخته موافقت نشود، آيا امكان ارسال مجدد درخواست براي بهره‌مندي از تسهيلات نظام‌وظيفه وجود دارد؟

چنانچه با درخواست نامبرده براي بار اول موافقت نشود، دانش آموخته‌ مي‌تواند با ارتقاي فعاليت‌هاي نخبگاني خود حداكثر براي يك‌بار ديگر درخواست خود را در سامانه بارگذاري كند.

36. آيا اگركسي امتياز لازم را براي استفاده از تسهيلات كسب نكند، بنياد امتياز كسب شده را به او اعلام مي‌كند؟

بله! درصورت تقاضاي فرد، امتياز كلّ كسب شده به متقاضي اعلام مي‌شود.

37. چرا به دانشجويان تسهيلات خدمت نظام‌وظيفه تعلق نمي‌يابد؟ 

در دورة تحصيل انتظار اين است دانشجو وقت خود را براي آموزش و فعاليت‌هاي آموزشي صرف كند و جداشدن وي از محيط علمي، به‌شدت بر كيفيت تحصيل وي تأثير منفي مي‌گذارد، به‌همين دليل اين تسهيلات دورة دانشجويي حذف شده است.

38. دانش‌آموختگان تا چه زماني فرصت دارند درخواست بهره‌مندي از تسهيلات نظام‌وظيفة تخصصي دانشگاهي را به بنياد ارائه كنند؟

دانش‌آموختگان دانشگاه‌هاي داخل، حداكثرظرف سه سال بعد از تاريخ رسميِ دانش‌آموختگي مجازند از اين تسهيلات بهره‌مند شوند.

39. شرايط متقاضيان براي استفاده از تسهيلات نظام‌وظيفة‌تخصصي دانشگاهي چيست؟

تسهيلات خدمت نظام وظيفة تخصصي دانشگاهي به دانش‌آموختگان دانشگاه‌ها / پژوهشگاه‌های داخل كشور كه بیش¬از سه سال از تاریخ دانش¬آموختگی آنان در مقطع کارشناسی ارشد یا دکتری تخصصی نگذشته باشد وحائز بیشترین امتیاز از فعاليت‌هاي نخبگاني در دورۀ زمانی بررسی در قياس باساير متقاضيان باشند، اعطا مي‌شود. 

40. مصاديق فعاليت‌هاي نخبگاني چيست؟

مهم‌ترين مصاديق فعاليت‌هاي نخبگاني به‌شرح زير است:

الف. موفقيت آموزشي، پژوهشي و فنّاورانه و... در دانشگاه

ب. كسب جايزه‌هاي تحصيلي بنياد

ج.كسب رتبة برتر در المپیادهای ملّی دانشجویی و دانش‌آموزي

د. برگزيده شدن در جشنواره‌هاي علمي،پژوهشي،‌ فنّاورانة مورد تأیید بنياد

ه. كسب رتبة برتر درآزمون‌های ورود به دانشگاه‌هاي كشور

و. كسب رتبة‌برتر در آزمون‌هاي سراسري علوم پزشكي

ز. برگزيده شدن در جشنواره‌هاي معتبر ادبي و هنري يا فعاليت‌هاي‌قرآني مورد تأييد بنياد

ح. ثبت اختراع برگزيده

41. حداقل امتياز لازم از مجموع فعاليت‌هاي نخبگاني براي بارگذاري درخواست استفاده از تسهيلات نظام وظيفة تخصصي در سامانه چه ميزان است؟

دانش‌آموختگان در دورة كارشناسي‌ارشد بايد دست كم 100 امتياز و در دورة دكتري تخصصي مي‌بايد دست كم 130 امتياز و دانشجويان دورة دكتري تخصصي مي‌بايد دست‌كم 110 امتياز از مجموع فعاليت‌هاي نخبگاني كسب كنند تا سامانه به آنان مجوز بارگذاري درخواست را بدهد.

42. حداقل امتياز لازم از مجموع فعاليت‌هاي نخبگاني براي استفاده از تسهيلات نظام وظيفة تخصصي چه ميزان است؟

دانش‌آموختگان در دورة كارشناسي‌ارشد بايد دست كم 130 امتياز، در دورة دكتري تخصصي 180 امتياز و دانشجويان دورة دكتري تخصصي بايد دست‌كم 140 امتياز از مجموع فعاليت‌هاي نخبگاني كسب كنند تا بتوانند در فرايند مقايسه با ساير متقاضيان قرار گيرند.

43. منظور از رتبه‌هاي برتر آزمون ورود به دورة كارشناسي ارشد، رتبه در گرايش است يا رتبة كلّ  در كد رشتة امتحاني؟

منظور رتبة كلّ در كد رشتة امتحاني اعلام شده است.

44. آيا مخترعان مي‌توانند از تسهيلات نظام وظيفة تخصصي استفاده كنند؟

بله! مخترعان برگزيدة بنياد ملّي نخبگان چنانچه شرايط اوليه را داشته باشند مي‌توانند درخواست خود را در سامانه بارگذاري كنند. بنياد درخواست آنان را مانند ساير متقاضيان بررسي مي‌كند. شايان ذكر است اختراع سطح 1، 2 و 3 بنياد در صورت داشتن دست كم 45 درصد مشاركت به عنوان فعاليت نخبگاني محسوب مي‌شود و هر يك از آنها داراي امتياز ويژه‌اي است.

45. آيا مشمولاني كه داراي غيبت نظام وظيفه هستند درصورت داشتن شرايط مي‌توانند از تسهيلات نظام وظيفة تخصصي بنياد ملّي نخبگان استفاده كنند؟

بنياد ملّي نخبگان بدون در نظر گرفتن غيبت متقاضيان وضعيت آنان را بررسي مي‌كند و درصورت احراز شرايط، برگزيدگان را به ستاد كلّ نيروهاي مسلح معرفي مي‌كند و تعيين تكليف دربارة غيبت برگزيدگان توسط آن ستاد انجام مي‌شود.

46. آيا بنياد محل خدمت مشمولان را تعيين می‌كند؟

خير! براساس توافق انجام شده با ستاد كلّ نيروهاي مسلح، بنياد مسؤوليت شناسايي مشمولان و ستاد كلّ، مسؤوليت تعيين محل خدمت و طرح پژوهشي مشمولان را برعهده دارد.

47. آيا خود افراد مشمول می‌توانند محل خدمتشان را تعیین کنند؟

خير! ستاد كلّ نيروهاي مسلح باتوجه به تخصص و رشتة متقاضي، محل خدمت متقاضي را تعيين مي‌كند.

48. آيا امكان درخواست تجديد نظر به نتيجة درخواست وجود دارد؟

بله! چنانچه متقاضي به نتيجه درخواست خود معترض باشد و درخواست بررسي مجدد درخواست خود را داشته باشد مي‌تواند با مراجه به پايگاه اطلاعاتي بنياد (به نشاني:http://ask.bmn) در بخش «پاسخ به پرسش‌ شما» اطلاعات و درخواست خود را بارگذاري كند. شايان ذكر است به هيچ عنوان به پرسش‌هايي كه از طريق مراجعه حضوري يا مكتوب براي بنياد ارسال مي‌شود پاسخ داده نمي‌شود.

49. درصورت ابهام در استفاده از تسهيلات نظام‌وظیفه، چگونه مي‌توان آن را برطرف كرد؟

چنانچه متقاضي پرسشي دربارة استفاده از تسهيلات داشته باشد با مراجه به پايگاه اطلاعاتي بنياد (به نشاني:http://ask.bmn) در بخش «پاسخ به پرسش‌ شما» اطلاعات و پرسش خود را بارگذاري كند. 

بنیاد نخبگان استانها
سامانه ثریا

پیوندها
تمامی حقوق متعلق به این سایت برای بنیاد ملی نخبگان محفوظ می باشد - نسخه قدیمی
آدرس: خيابان آزادي- بين خيابان نواب و رودكي- جنب كوچه طاهرنيا- پلاك 209 تلفن: 63478000 - 09601