دوشنبه ٢٨ مرداد ١٣٩٨
صفحه اصلی > تسهیلات و حمایت ها > برگزیدگان قرآنی > شیوه‌نامه شناسایی و پشتیبانی از برگزیدگان حفظ و قرائت قرآن ‌کريم 
شیوه‌نامه شناسایی و پشتیبانی از برگزیدگان حفظ و قرائت قرآن ‌کريم

باسمه تعالي

 

شيوه‌نامة شناسايي و پشتيباني از برگزيدگان «حفظ» و «قرائت» قرآن‌كريم

 

مقدمه

 به استناد تبصرة مادّة 2، تبصرة 4 مادّة 3 و تبصرة مادّة 4 آيين‌نامة «شناسايي و پشتيباني از برگزيدگان قرآني»؛ مصوّب هيئت‌امناي بنياد ملّي نخبگان در تاريخ 13/3/1394؛ و نيز «شاخص‌ها و سنجه‌هاي شناسایی برگزیدگان قرآني در حوزه‌هاي «حفظ» و «قرائت»»؛ مصوّب هيئت‌امناي بنياد در تاريخ 9/4/1395؛ و به منظور تدوين فرايند شناسايي و چگونگي پشتيباني از برگزيدگان حوزه‌هاي «حفظ» و «قرائت» قرآن كريم، اين شيوه‌نامه تدوين و تصويب مي‌شود:

  

مادّة1: تعاريف

براي رعايت اختصار، تعاريف زير در اين‌ شيوه‌نامه رعايت مي‌شود:

الف. بنياد: منظور بنياد ملّي نخبگان است.

ب. آيين‌نامه: منظور آيين‌نامة شناسايي و پشتيباني از برگزيدگان قرآني، موضوع مصوّبة هيئت‌امناي بنياد ملّي نخبگان در تاريخ 13/3/1394 است.

ج.گفتمان قرآني: منظور مجموعه فعاليت‌هايي در زمينه‌هاي حفظ، قرائت، تفسير، تربيت منابع انساني، آموزش، پژوهش، تبليغ، فرهنگ‌سازي و ترويج قرآن و معارف اهل بيت عليهم‌السّلام است‌كه به منظور شناخت و شناساندن قرآن و معارف عترت عليهم‌السّلام، تقويت ايمان و انس به قرآن درآحاد جامعه صورت مي‌پذيرد.

د. شوراي شناسايي: منظور شوراي شناسايي برگزيدگان قرآني، مطابق مفاد مادّة 3 آيين‌نامه است.

هـ . رويدادهاي قرآني: منظور هريك از مسابقه‌ها و جشنواره‌هاي معتبر در حوزة‌گفتمان قرآني است‌كه به تأييد كميسيون دائمي هيئت‌امناي بنياد رسيده باشد.

 

مادّة2: شناسايي برگزيدگان «حفظ» و «قرائت» قرآن‌كريم

 

برگزیدگان حوزه‌هاي «حفظ» و «قرائت» قرآن‌كريم در دو دستة «مستعدان برتر قرآنی» و «سرآمدان قرآنی» بر اساس شاخص‌های مادّة 2 آیین‌نامه و مطابق «شاخص‌ها و سنجه‌هاي شناسایی برگزیدگان قرآني در حوزه‌هاي «حفظ» و «قرائت»»، برحسب کسب بیشترین امتیاز از ستون متناظر در جدول 1 شناسایی می‌شوند.

 

تبصرة 1: دريافت دست‌كم 150 و 250 امتياز از جدول 1 به ترتيب براي مستعدان برتر و سرآمدان قرآني ضروري است.

تبصرة 2: دارا بودن حداکثر 35 سال برای مستعدان قرآنی و حداقل 35 سال برای سرآمدان قرآنی ضروری است.

 

تبصره 3: برگزیدگان پس از دست کم 7 سال از آخرین انتخاب، می­توانند دوباره در فرایند ارزیابی شرکت کنند. برای این افراد، به جز پیشینة تحصیلی و تخصص علمی در زمینة علوم قرآن و عترت، تنها فعالیت­های جدید آنها مورد ارزیابی قرار خواهد گرفت.

 

تبصرة 4: شوراي شناسايي مجاز است ساير مصاديق مربوط به فعاليت نخبگاني ‌قرآني را شناسايي و براي لحاظ در جدول‌هاي ذي‌ربط به بنياد پيشنهاد كند.

 

مادّة 3: شوراي شناسايي برگزيدگان قرآني

به منظور انطباق ويژگي‌هاي متقاضيان با شرايط مذكور در آيين‌نامه، «شوراي شناسايي برگزيدگان قرآني» مطابق مادّة 3 آيين‌نامه و با تركيب زير تشكيل مي‌شود:

الف. معاون فرهنگي بنياد (رئيس شورا)

ب. يكي از معاونان وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي با انتخاب وزير ذي‌ربط

ج. يكي از معاونان سازمان تبليغات اسلامي با انتخاب رئيس سازمان

د. يكي از معاونان مركز مديريت حوزه‌هاي علميه با انتخاب رئيس مركز

هـ . دبير شوراي توسعة فرهنگ قرآني

و. دو تن از صاحب‌نظران گفتمان قرآني

 

تبصرة 1: اعضاي موضوع اين مادّه با حكم رئيس بنياد منصوب مي‌شوند.

 

تبصرة 2: مسؤولان موضوع بندهاي «ب» تا «د» بايد مرتبط با موضوع گفتمان قرآني باشند.

 

تبصرة 3: اعضاي بند «و» از ميان قرآن شناسان و قرآن‌پژوهان برجستة‌كشور با انتخاب بنياد براي مدت دو سال منصوب مي‌شوند و انتخاب و انتصاب مجدد آنان بلامانع است.

 

تبصرة 4:  دبیرخانة شورا در حوزة معاونت فرهنگی نخبگان بنیاد تشکیل می‌شود و وظیفة تنظیم و ارسال دعوت‌نامه‌ها، ثبت صورت‌جلسه‌ها، ابلاغ مصوبه‌ها و پیگیری اجرای آنها را بر عهده دارد. يكي از مديران اين معاونت، وظيفة دبيري جلسه‌هاي شورا را بر عهده دارد.

  

مادّة 4: كارگروه تخصصي قرآني

براي بررسي تخصصي درخواست‌هاي دريافتي در حوزه‌هاي مختلف علوم قرآني و معارف عترت عليهم‌السّلام، «كارگروه تخصصي قرآني» با تركيب زير در بنياد تشكيل مي‌شود:

الف. دبير شوراي شناسايي برگزيدگان قرآني (رئيس كارگروه)

ب. نمايندة وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي (به انتخاب عضو متناظرِ وزارت در شوراي شناسايي)

ج. نمايندة شوراي توسعة فرهنگي قرآني (به انتخاب دبير شوراي توسعه)

د. نمايندة سازمان تبليغات اسلامي (به انتخاب عضو متناظرِ سازمان در شوراي شناسايي)

هـ . نمايندة مركز مديريت حوزه‌هاي علميه (به انتخاب عضو متناظرِ مركز در شوراي شناسايي)

و. دوتن از صاحب‌نظران قرآني (به انتخاب رئيس شوراي شناسايي)

تبصرة 1: اعضاي كارگروه با حكم رئيس شوراي شناسايي براي مدت دو سال منصوب مي‌شوند و انتخاب مجدد آنان بلامانع است.

تبصرة 2: دبيرخانة كارگروه در حوزة معاونت فرهنگي نخبگان تشكيل مي‌شود و وظيفة دريافت درخواست‌ها، ارزيابي اولية آنها، تطبيق مدارك با مقررات و ارائة نتايج به شورا را بر عهده دارد.

 

 

مادّة 5: فرايند شناسايي

 

5ـ1. رئيس بنياد هرساله تعداد برگزيدگان مشمول آيين‌نامه در زمينه‌هاي «حفظ» و «قرائت» قرآن‌كريم را در دو ردة «سرآمد قرآني» و «مستعد برتر قرآني» اعلام مي‌كند.

5ـ2. متقاضيان مدارك خود را براي بررسي به بنياد ارسال مي‌كنند.

5ـ3. كارگروه تخصصي قرآني، مستندات دريافتي را با مقررات تطبيق و امتياز هريك از متقاضيان را تعيين و طي گزارشي به شوراي شناسايي ارسال مي‌كند.

5ـ4. شوراي شناسايي، پس از بررسي نتايج، واجدان شرايط را تعيين و به رئيس بنياد اعلام مي‌كند.

5ـ5. بنياد بر اساس ظرفيت اعلام شده، برگزيدگان نهايي را تعيين و معرفي مي‌كند.

 

تبصره: متقاضيان از طريق معرفي نهادهاي ذي‌ربط قرآني (از قبيل دبيرخانة جشنواره‌ها، دانشگاه‌ها، حوزه‌هاي علميه و ...) يا به صورت فردي مي‌توانند در اين فرايند وارد شوند.

  

مادّة 6: پشتیبانی

6ـ1. پشتيباني از مستعدان برتر قرآني: به منظور هدایت و تسهیل مسیر رشد و ارتقای آنان، تسهیلات زیر به آنان اعطا می­شود:

الف. تسهیلات مادّی برای بهره­مندی از محضر  استادان علوم قرآني، سفرهاي تبليغي و ترويجي و موارد مشابه

ب. درنظرگرفتن امتیاز در جدول جایزه­های تحصیلی دانشجویان صاحب استعداد برتر

ج. درنظرگرفتن امتیاز در جدول تسهیلات دانش­آموختگان برتر دانشگاهی

د. تسهیلات فرهنگی ـ رفاهي­: شامل کمک هزینۀ سفرهاي زيارتي، گردش‌گری ملّی، تسهيلات بيمه و مشابه آن

 

6ـ2. پشتيباني از سرآمدان قرآني: به‌منظور تکریم سرآمدان قرآني و تسهیل مسیر اثرگذاری آنها و الگوسازی از آنان تسهیلات زیر به آنان اعطا می­شود:

الف. اعتبار فعاليت‌هاي قرآني: به‌منظور ارتقای فعالیت­های تبليغي، ترويجي و پژوهشي، انتشار آثار، سفرهای پژوهشی، سفرهاي تبليغي و ترويجي و موارد مشابه

ب. جایزۀ نقدی: براي پشتيباني از تربيت قرآن‌آموزان و قرآن‌پژوهان

ج. تسهیلات فرهنگی ـ رفاهي­­: شامل کمک هزینۀ سفرهاي زيارتي،گردش‌گری ملّی، تسهيلات مسكن و بيمه و مشابه آن

د. اعطای کارت اعتباري (پاس­داشت قرآني) برای استفاده از امکانات قرآني، فرهنگي و هنري در سطح کشور

هـ . تجلیل از طریق شناساندن شخصیت و فعالیت­های سرآمد قرآني در مجامع عمومی (از طریق انتشار کتاب یادمان، تهیة فیلم، مصاحبه و ...)

 

تبصره: ميزان تسهیلاتِ ريالي این مادّه، سالانه از سوی رئيس بنیاد تعیین و با کمک نهادهای مرتبط با موضوع آیین‌نامه، اعطا می­شود.

 

 مادّة 7: تصويب و اجرا

 اين شيوه‌نامه مشتمل بر يك مقدمه، هفت مادّه و دوازده تبصره پس از تأييد شوراي شناسايي برگزيدگان قرآني به تصويب رئيس بنياد ملّي نخبگان رسيد و جايگزين «شيوه‌نامة شناسايي و پشتيباني از برگزيدگان فعاليت‌هاي قرآني» (موضوع مصوبة شوراي معاونان بنياد ملّي نخبگان در تاريخ 18/4/1392) و «كارگروه ويژه نخبگان و استعدادهاي برتر قرآني» (موضوع مصوبة شوراي معاونان بنياد ملّي نخبگان در تاريخ 24/2/1392) مي‌شود و تا پايان سال 1396 اجرا و سپس اصلاحات لازم در آن اعمال مي‌شود.

  

جدول1: شاخص‌ها و سنجه‌هاي شناسایی برگزیدگان قرآني در حوزه‌هاي «حفظ» و «قرائت»

 

ردیف

شاخص

سنجه

بیشینة امتیاز

مستعد

سرآمد

1

برگزیده شدن در رویدادهای قرآنی

·   کسب موفقیت در رویدادهای معتبر قرآنی بر اساس جدول 2

120

200

2

اشتهار قرآنی

·   داوری مسابقات معتبر قرآنی (هر مسابقه تا 2 امتیاز)

·   انتشار آثار متقاضی به زبان غیر فارسی در خارج از کشور (هر اثر تا 5 امتیاز)

10

15

3

آفرینش آثار اصیل

·   نگارش كتاب مرتبط با تفسير قرآن‌كريم (هر كتاب تا 10 امتياز)

·   نگارش ترجمة قرآن كريم (هر مورد تا 5 امتياز)

·   تصنيف/تأليف كتاب‌هاي تخصصي قرآني (هر مورد تا 5 امتياز، حداكثر 15 امتياز)

20

40

4

فعالیت‌های برجستة قرآنی

·   تربيت شاگردان مبرّز قرآنی (هر مورد تا 5 امتياز)

·   همكاري مؤثر در برگزاري رويدادهاي معتبر قرآني (هر مورد تا 1 امتياز، حداکثر 5 امتیاز)

·   سخنراني اصلي/كليدي/مهمان در مجامع معتبر قرآني (هر مورد تا 1 امتياز، حداکثر 5 امتیاز)

·   همكاري در اجراي طرح‌هاي مطالعاتي و پژوهشي قرآني (هر مورد تا 2 امتياز، حداکثر 8 امتیاز)

·   سردبير نشريه معتبر داخلي/خارجي مرتبط با حوزه قرآنی (هر مورد تا 2 امتياز، حداکثر 4 امتیاز)

·   همكاري در تدوين معجم‌، دانشنامه و فرهنگ‌نامه قرآني  (هر مورد تا 1 امتياز، حداکثر 5 امتیاز)

·   نگارش و انتشار مقاله اصيل پژوهشي مرتبط با حوزة قرآن و عترت (هر مورد تا 1 امتياز، حداکثر 5 امتیاز)

15

30

5

تلاش برای گسترش فرهنگ قرآن‌كريم و اهل بیت

·   تأسيس يا مديريت در نهادها و انجمن‌هاي قرآني (هر مورد تا 2 امتياز، حداکثر 4 امتیاز)

·   همكاري مؤثر با نهادهاي مرتبط با علوم قرآني (وزارت ارشاد و فرهنگ اسلامي، وزارت آموزش و پرورش، رايزني‌هاي فرهنگي در خارج از كشور و مشابه آنها) (هر مورد تا 1 امتياز، حداکثر 5 امتیاز)

·   همكاري مؤثر در فعاليت‌هاي انتشاراتي ناشران قرآني (هر مورد تا 1 امتياز، حداکثر 5 امتیاز)

·   توليد آثار بديع هنري از قبيل نگارش فيلم‌نامه، نمايش‌نامه يا طراحي بازي رايانه‌اي برجستة قرآني (هر مورد تا 5 امتياز، حداکثر 10 امتیاز)

15

15

6

آخرین مدرک تحصیلی وآخرین مدرک تخصصی مرتبط با علوم قرآن‌كريم و عترت*

·   دانش‌آموختة مقطع دکتری / سطح 4 حوزه (20 امتیاز)

·   دانش‌آموختة مقطع کارشناسی ارشد / سطح 3 حوزه (10 امتیاز)

·   دانش‌آموختة مقطع کارشناسی / سطح 2 حوزه (5 امتیاز)

·   دانش‌آموختة برتر دانشگاهی مطابق ضوابط بنیاد (برای هر مقطع10 امتیاز)

·   مدرک تخصصی درجه یک حفظ، قرائت یا مدرّسان قرآن کریم (30 امتیاز)

·   مدرک تخصصی درجه دو حفظ، قرائت یا مدرّسان قرآن کریم (15 امتیاز)

50

60

 

* امتیاز مربوط به دانش­آموختگان رشته­های نامرتبط با علوم قرآن و عترت، به میزان 50 درصد امتیازات هر مقطع محاسبه می‌شود.

 

رويداد

رشته

بين‌المللي

داخلي

ايران

مالزي

عربستان

مصر

امارات متحده عربي

لیبی

اندونزی

تونس

سودان

دانشجويان

اوقاف (بزرگسالان سراسری)

اوقاف (شکوفه‌ها سراسری)

جشنواره ملي دانشجویان

كشوري دانشجویان (وزارت علوم و بهداشت)

اوقاف (بزرگسالان استاني)

اوقاف (شکوفه‌ها استانی)

 

حفظ كل

100

-

100

100

100

40

40

40

20

35

40

18

18

12

8

5

 

حفظ 20 جزء

85

-

85

85

-

30

30

30

15

-

30

16

16

10

6

4

 

حفظ 10 جزء

70

-

70

70

-

20

20

20

10

-

20

12

12

8

4

3

 

حفظ 5 جزء

0

-

10

7

5

-

2

حداكثر امتياز رشته‌های حفظ

200

50

50

25

25

20

20

7

قرائت

100

100

30

100

-

30

30

30

-

30

40

18

18

12

8

5

 

ترتیل

0

20

10

10

8

4

2

حداكثر امتياز رشته‌های قرائت و ترتیل

200

50

50

25

25

20

20

7

تفسیر

80

0

30

0

حداكثر امتياز رشتة تفسیر

100

0

50

0

 

يادآوري 1: در هر مسابقه، حائزان رتبة اول 100%، رتبة دوم 85% و رتبة سوم 70% امتيازات جدول را دريافت مي‌كنند.

يادآوري 2: كساني كه در هر دو حوزة «قرائت» و «حفظ» حائز رتبه شوند، صرفاً امتياز كمتر با ضريب 5/1 ملاك محاسبه قرار مي‌گيرد.

دانلود فایل شیوه نامه

بنیاد نخبگان استانها
سامانه ثریا

پیوندها
تمامی حقوق متعلق به این سایت برای بنیاد ملی نخبگان محفوظ می باشد - نسخه قدیمی
آدرس: خيابان آزادي- بين خيابان نواب و رودكي- جنب كوچه طاهرنيا- پلاك 209 تلفن: 63478000 - 09601