دوشنبه ٢٨ مرداد ١٣٩٨
صفحه اصلی > تسهیلات و حمایت ها >  مخترعان و نوآوران > شیوه نامه شناسایی رویدادهای نخبگانی و پشتیبانی از برگزیدگان آنها 
شیوه نامه شناسایی رویدادهای نخبگانی و پشتیبانی از برگزیدگان آنها

باسمه تعالي

 

شيوه‌نامة شناسايي رويدادهاي نخبگاني و پشتيباني از برگزيدگان آنها

 

مقدمه

 به استناد تبصرة 1 از مادّة 3 آيين‌نامة «شناسایی رويدادهاي نخبگاني و پشتیبانی از برگزيدگان آنها» و به منظور تدوين فرايند شناسايي و چگونگي پشتيباني از مشمولان آيين‌نامه، اين شيوه‌نامه تدوين مي‌شود:

  

مادّة1: تعاريف

 براي رعايت اختصار، تعاريف زير در اين‌ شيوه‌نامه رعايت مي‌شود:

الف. بنياد: منظور بنياد ملّي نخبگان است.

ب. آيين‌نامه: منظور آيين‌نامة «شناسایی رويدادهاي نخبگاني و پشتیبانی از برگزيدگان آنها» (موضوع مصوّبة هيئت‌امناي بنياد ملّي نخبگان در تاريخ 14/11/1393) است.

ج. رويداد: منظور هر يك از رخدادهاي رقابتي تخصصي با شرايط مذكور در مادّة 2 آيين‌نامه است.

د. نهاد تخصصي ـ حرفه‌اي: منظور هر يك از نهادهاي حرفه‌اي در موضوعي تخصصي شامل: انجمن‌هاي علمي، انجمن‌هاي صنفي، نهادها و دستگاه‌هاي تخصصي است.

هـ .كميسيون دائمي: منظوركميسيون دائمي هيئت‌امناي بنياد است.

و. معاونت برنامه‌ريزي: منظور معاونت برنامه‌ريزي و نظارت بنياد است.

ز.كارگروه ارزيابي: منظور «كارگروه ارزيابي رويدادهاي نخبگاني» بنياد است.

 

مادّة 2: شناسايي رويدادهاي نخبگاني

هريك از رويدادهاي نخبگاني بر اساس شاخص‌هاي زير و مبتني بر ارزيابي اطلاعات جدول 1 شناسايي مي‌شوند:

2ـ1. در سطح ملّي يا بين‌المللي و به شكل رقابتي برگزار شده باشد.

2ـ2. برگزاركنندة آن يكي از نهادهاي تخصصي (در سطح ملّي يا بين‌المللي) باشد.

2ـ3. شرايط يكسان براي شركت همة مخاطبانِ رويداد وجود داشته باشد.

2ـ4. مقررات و فرايندهاي شركت، داوري وگزينش برترين‌هاي رويداد، مدوّن و مكتوب بوده، از قبل به اطلاع عموم رسيده باشد.

2ـ5. فرايند برگزاريِ آن متناوب (دست‌كم سالانه) بوده، حداقل سه دوره از آن برگزار شده باشد.

2ـ6. بنا به تشخيص بنياد تأثيري تحول‌آفرين بر پيشبرد اهداف توسعة كشور در زمينه‌هاي علمي، فنّاورانه يا فرهنگي داشته باشد.

 

جدول 1: معيارهاي ارزيابي رويدادها

 

رديف

معيار

وزن (درصد)

1

سطح و تأثيرگذاري رويداد

30

2

فرايند ارزيابي و داوري

20

3

ضوابط و مقررات برگزاري

15

4

سابقه و توالي برگزاري رويداد

10

5

كيفيت فرايند برگزاري

10

6

شرايط رقابتي در رويداد

5

7

گسترة برگزاري رويداد

5

8

شرايط نهاد(هاي) برگزاركننده

5

مجموع امتيازها

100

 

تبصره: چگونگي امتيازدهي معيارها بر اساس پيوست شيوه‌نامه صورت مي‌پذيرد.

 

مادّة 3: فرايند اعتبارسنجي رويدادهاي نخبگاني

3ـ1. نهادهاي تخصصيِ برگزاركنندة رويداد نخبگاني و حائز شرايط مذكور در مادّة 2، درخواست خود را براي شناسايي و تأييد اعتبار به بنياد ارسال مي‌كنند.

3ـ2.كارگروه ارزيابي (موضوع مادّة 4) پس از بررسي، رويدادها را بر اساس معيارهاي جدول 1 امتيازدهي مي‌كند.

3ـ3. معاونت برنامه‌ريزي، رويدادهاي نخبگاني را براي تأييد نهايي به كميسيون دائمي معرفي مي‌كند.

3ـ4. در صورت تأييدكميسيون دائمي، رويداد جزء مصاديق معتبر رويدادهاي نخبگاني براي دورة زماني بررسي قرار مي‌گيرد.

تبصره: اعتبار رويداد نخبگاني از سال تأييد تا زمان بررسيِ مجدد دركميسيون پابرجا خواهد ماند.

 

مادّة 4: ‌كارگروه ارزيابي

به منظور بررسي رويدادهاي نخبگاني، «كارگروه ارزيابي رويدادهاي نخبگاني» با تركيب و وظايف زير تشكيل مي‌شود:

الف. تركيب: كارگروه ارزيابي در معاونت برنامه‌ريزي و با تركيب زير تشكيل مي‌شود:

الف ـ1. مديركلّ دفتر مديريت و نظارت بر فرايندها (رئيس‌كارگروه)

الف ـ2. يكي ازكارشناسان دفتر مديريت و نظارت بر فرايندها (دبيركارگروه)

الف ـ3. دو تا چهار تن از متخصصان و صاحب‌نظران آشنا با رويدادهاي نخبگاني و موضوع كارگروه

 

تبصرة 1: اعضاي كارگروه‌ها با حكم معاون برنامه‌ريزي منصوب مي‌شوند.

تبصرة 2: اعضاي بند «الف ـ2» و «الف ـ3» با حكم معاون برنامه‌ريزي به مدت دو سال منصوب مي‌شوند و انتخاب و انتصاب مجدد آنان بلامانع است.

ب. وظايف: مهم‌ترين وظايف‌كارگروه ارزيابي به شرح زير است:

ب ـ1. بررسي ويژگي‌هاي رويدادهاي نخبگانيِ برگزار شده و پيشنهاد تأييد آنها به مراجع ذي‌ربط

ب ـ2. تعيين تناسب علمي، تجربي و شغلي برگزيدگان با طرح برگزيده در رويداد نخبگاني

ب ـ3. پيشنهاد تسهيلات اعطايي به رويدادها و برگزيدگان آنها به مراجع ذي‌ربط

ب ـ4. پايش رويدادهاي نخبگاني و نظارت عاليه بر عملكرد آنها

 

مادّة 5: فرايند پشتيباني از برگزيدگان

5ـ1.كارگروه ارزيابي بر اساس سطح رويداد تأييدشده، تسهيلاتي را مطابق جدول 2 براي برگزيدگان آنها پيشنهاد مي‌كند:

  

جدول2: تسهيلات اعطايي به برگزيدگان رويدادهاي معتبر نخبگاني

 

رديف

تسهيلات

توضيحات

1

لوح تقدير

با امضاي رئيس/معاونان بنياد حسب سطح اعتبار بنياد

2

جايزة نقدي

بر حسب بودجة بنياد

3

تسهيلات تواناسازي طرح برگزيده

براي ارتقاي طرح برگزيده در سطوح مختلف

4

لحاظ امتياز در آيين‌نامه‌هاي بنياد

لحاظ كردن امتياز در آيين‌نامه‌هاي مختلف بنياد براي استفاده از تسهيلات مختلف دانشجويي، دانش‌آموختگان و ساير مقررات بنياد

 

5ـ2. تسهيلات پيشنهادي پس از تصويب رئيس بنياد، به برگزيدگان رويداد اعطا مي‌شود.

تبصرة 1: انتخاب برگزيدگان هر رويداد، بر اساس ميزان مشاركت آنان در طرح برگزيده و تطابق دانش، تجربه و ساير اقتضائات (سن، شغل و ...) با موضوع طرح برگزيده است.

تبصرة 2: برگزيدگان هر رويداد، حداكثر ظرف مدت سه‌سال از برگزيده شدن مجازند از تسهيلات اعطايي بنياد بهره‌مند شوند.

 

مادّة 6: تفسير مفاد و نظارت

شرح مواد مسكوت، تفسير مفاد، طراحي نظام اجرايي شيوه‌نامه و نظارت بر اجراي صحيح آيين‌نامه و شيوه‌نامه، بر عهدة معاونت برنامه‌ريزي بنياد است و لازم است هر سال،گزارشي از اجراي شيوه‌نامه را تهيه و ارائه كند.

تبصره: معاون برنامه‌ريزي مجاز است در طول زمان اجراي شيوه‌نامه، مصاديق ديگر شاخص‌ها و معيارهاي شناسايي و اعتبارسنجي رويدادهاي نخبگاني را تعيين و به همراه امتياز آنها در جدول‌ 1 اعمال‌كند تا در صورت نهايي شدن، به طور دائمي در شيوه‌نامه لحاظ شود.

 

مادّة 7: تصويب و اجرا

 

اين شيوه‌نامه مشتمل بر يك مقدمه، هفت مادّه و هفت تبصره به تصويب رئيس بنياد ملّي نخبگان رسيد و اجراي آن تا تاريخ 30/12/1395 لازم است و پس از آن اصلاحات لازم در شيوه‌نامه اعمال مي‌شود.

 

دانلود فایل شیوه نامه

بنیاد نخبگان استانها
سامانه ثریا

پیوندها
تمامی حقوق متعلق به این سایت برای بنیاد ملی نخبگان محفوظ می باشد - نسخه قدیمی
آدرس: خيابان آزادي- بين خيابان نواب و رودكي- جنب كوچه طاهرنيا- پلاك 209 تلفن: 63478000 - 09601