يکشنبه ٢٧ مرداد ١٣٩٨
صفحه اصلی > تسهیلات و حمایت ها >  مخترعان و نوآوران > آئین نامه شناسایی رویدادهای نخبگانی و پشتیبانی از برگزیدگان آنها 
آئین نامه شناسایی رویدادهای نخبگانی و پشتیبانی از برگزیدگان آنها

باسمه تعالي

 

آیین­نامۀ شناسایی رويدادهاي نخبگاني و پشتیبانی از برگزيدگان آنها

 

مقدمه

به استناد بند 1 مادّة 3 اساسنامة بنياد ملّي نخبگان و در اجراي اقدام‌هاي ملّي 1ـ1ـ1، 1ـ1ـ4 و 4ـ2ـ2 سند راهبردي كشور در امور نخبگان و با توجه به اينكه جشنواره‌ها، مسابقه‌ها و المپيادهاي رقابتي در زمرة رويدادهايي براي شناسايي اجتماعات يا فعاليت‌هاي نخبگاني هستند، اين آيين‌نامه با هدف شناسايي اين رويدادها و پشتيباني از برگزيدگان آنها تصويب مي‌شود.

 

مادّة 1: تعاریف

براي رعايت اختصار، تعاریف زير در اين آیین­نامه رعايت مي‌شود:

الف. بنياد: منظور بنياد ملّي نخبگان است.

ب. رويداد: منظور هر يك از رخدادهاي رقابتي تخصصي با شرايط مذكور در مادّة 2 اين آيين‌نامه است.

ج. نهاد تخصصي ـ حرفه‌اي: منظور هر يك از نهادهاي حرفه‌اي در موضوعي تخصصي شامل: انجمن‌هاي علمي، انجمن‌هاي صنفي، نهادها و دستگاه‌هاي تخصصي است.

 

مادّة 2: شرايط رويداد نخبگاني

رويدادهاي نخبگاني، رخدادهايي تحول‌آفرين در حوزه‌اي از علم، فنّاوري و فرهنگ هستندكه برگزاري آنها مي‌تواند بنياد را در شناسايي آحاد اجتماعات نخبگاني يا انواع فعاليت‌هاي نخبگاني ياري دهد. اين رويدادها بايد واجد همة ويژگي‌هاي زير باشند:

الف. در سطح ملّي يا بين‌المللي و به شكل رقابتي برگزار شده باشد.

ب. برگزاركنندة آن يكي از نهادهاي تخصصي ـ حرفه‌اي در سطح ملّي يا بين‌المللي باشد.

ج. شرايط يكسان براي شركت همة مخاطبان رويداد وجود داشته باشد.

د. مقررات و فرايندهاي شركت، داوري وگزينش برترين‌هاي رويداد، مدوّن و مكتوب بوده، از قبل به اطلاع عموم رسيده باشد.

هـ . فرايند برگزاريِ آن متناوب (دست‌كم سالانه) بوده، حداقل سه دورة آن برگزار شده باشد.

و. بنا به تشخيص بنياد تأثيري تحول‌آفرين بر پيشبرد اهداف توسعة كشور در زمينه‌هاي علمي، فنّاورانه يا فرهنگي داشته باشد.

تبصره: بنياد موظف است مصاديق اين رخدادها را بر اساس شرايط فوق و كيفيت و سطح برگزاري آنها به طور سالانه تعيين و به تصويب نهايي كميسيون دائمي هيئت‌امنا برساند.

 

مادّة 3 : پشتيباني از برگزيدگان

 هدف بنياد از پشتيباني از برگزيدگانِ رويدادها، تكميل فرايند توانمندسازي اجتماعات نخبگانيِ شناسايي شده در آن است. به همين دليل برگزيدگان هر رويداد متناسب با موضوع رويداد و سطح آن، مشمول تسهيلات زير مي‌شوند:

 

الف. پشتيباني از طرح برگزيده

چنانچه نتيجة رويداد نخبگاني، گزينش طرح يا فعاليت نخبگانيِ خاصي باشد، پشتيباني از آن با هدف «توسعة طرح برگزيده» و در قالب تسهيلات توانمندسازي تجاري يا تسهيلات توسعة علمي و فنّاورانه صورت مي‌پذيرد.

 

ب. پشتيباني از فرد برگزيده

چنانچه نتيجة رويداد نخبگاني، انتخاب فردي خاص بر اساس فعاليت‌هاي نخبگانيِ وي باشد، پشتيباني از طريق اعطاي تسهيلات «توانمندسازي و تأثيرگذاري فرد برگزيده» صورت مي پذيرد.

 

تبصرة 1: چگونگي اعطاي تسهيلات مذكور در اين مادّه بر اساس بودجة بنياد و مبتني بر شيوه‌نامه‌اي است‌كه به تصويب رئيس بنياد مي‌رسد.

تبصرة 2: بنياد مجاز است در صورت نياز، علاوه بر پشتيباني از برگزيدگان، از برگزاري رويدادهاي نخبگاني نيز در چارچوب بودجة خود حمايت كند.

تبصرة 3: برگزيدگان رويدادها حداكثر تا دو سال پس از اعلام نتايج برگزيدگي، مجازند از مزاياي اين آيين‌نامه بهره‌مند شوند.

 

مادّة 4: تصويب و اجرا

 

اين آيين‌نامه مشتمل بر يك مقدمه، چهار مادّه و چهار تبصره در تاريخ 30/10/1393 به تصويب كميسيون دائمي و مطابق مصوبۀ جلسة پنجم هيئت‌امنا (تبصرة 1 مادّة 3 آيين‌نامة‌كميسيون دائمي) در تاریخ 14/11/1393 به تصویب هيئت‌امناي بنياد ملّي نخبگان رسيد و جايگزين «آيين‌نامة شرايط موردنياز جشنواره‌ها براي حمايت بنياد ملّي نخبگان از برگزيدگان آنها»، (موضوع مصوبة جلسة سي‌ام كميسيون دائمي هيئت‌امناي بنياد ملّي نخبگان در تاريخ 30/10/1387)، «آيين‌نامة پشتيباني از برگزيدگان مسابقات ملّي و بين‌المللي مهارت» (موضوع مصوبة جلسة سي‌وسوم ‌كميسيون دائمي هيئت‌امناي بنياد ملّي نخبگان در تاريخ 25/3/1388) و «مادّه واحدة اعطاي جايزة عمره مفرده» (موضوع مصوبة جلسة سي‌ام‌كميسيون دائمي هيئت‌امناي بنياد ملّي نخبگان در تاريخ 30/10/1387) مي‌شود و از تاریخ 1/1/1394 لازم­الاجراست.

 

دانلود فایل آئین نامه

بنیاد نخبگان استانها
سامانه ثریا

پیوندها
تمامی حقوق متعلق به این سایت برای بنیاد ملی نخبگان محفوظ می باشد - نسخه قدیمی
آدرس: خيابان آزادي- بين خيابان نواب و رودكي- جنب كوچه طاهرنيا- پلاك 209 تلفن: 63478000 - 09601