دوشنبه ٢٨ مرداد ١٣٩٨
صفحه اصلی > تسهیلات و حمایت ها > نظام وظیفه تخصصی > دانشگاهی > شیوه نامه دانشگاهی 
شیوه نامه دانشگاهی

 

باسمه تعالي

 

شيوه‌نامه بهره­ مندی دانش ­آموختگان برترِ دانشگاهی

از تسهیلات خدمت نظام وظیفه تخصصی

 

مقدمه

به استناد تبصره­های مواد 3 و 4 آیین­نامۀ «شناسایی و پشتیبانی از دانش­آموختگان برترِ دانشگاهی»، مصوّب هيئت امناي بنياد ملّي نخبگان در تاريخ 13/3/1394، و به منظور اجرایی­سازی بند «الف- 3» از مادّۀ 4 آیین­نامه و با هدف استفادة بهينه از توانايي‌هاي برگزيدگان دانشگاهي در توسعة علمي، فنّاورانه و فرهنگي كشور، دانش‌آموختگان‌برترِ دانشگاهي طبق شرایط این شیوه­نامه می­توانند از تسهیلات خدمت نظام وظیفۀ تخصصی بهره­مند شوند.

مادّة 1: تعاریف

برای رعایت اختصار تعاریف زیر در این شیوه­نامه رعایت می­شود:

الف. بنیاد: منظور بنیاد ملّی نخبگان است.

ب. معاونت برنامه‌ريزي: منظور معاونت برنامه‌ريزي و نظارت بنياد است.

ج. مؤسسۀ علمی: منظور هريك از مراكزآموزش عالی، پژوهش و فنّاوري‌ داخلِ كشور است­كه صحت مدارك صادرة آنها به تأييد وزارت علوم، تحقیقات و فنّاوری؛ وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی؛ یا شوراي عالي انقلاب فرهنگي رسيده باشد.

د. دانش­آموختۀ برتر: منظور هر یک از دانش­آموختگان مؤسسه‌هاي علمي، موضوع بند الف- 3 از مادّۀ 4 آیین­نامۀ «شناسایی و پشتیبانی از دانش­آموختگان برترِ دانشگاهی» است.

 

مادّة 2: شرایط مشمولان

دانش‌آموختگان مؤسسه‌هاي علمي درصورت احراز شرایط زیر به عنوان دانش‌آموختة‌برتر می­توانند از تسهیلات خدمت نظام وظیفۀ تخصصی بهره­مند ‌شود:

الف. بیش­از سه سال از تاریخ دانش­آموختگی آنان در مقطع کارشناسی ارشد یا دکتری تخصصی نگذشته باشد.

ب. دانش‌آموختگان دورة دكتري تخصصي دست‌كم 180 امتياز و دانش‌آموختگان دورة كارشناسي‌ارشد دست‌كم 130 امتياز از جدول 1 را كسب كرده باشند.

 

 

تبصرة 1: دانش‌آموختگان دوره‌هاي «دكتري حرفه‌اي» و نيز دوره‌هاي «تخصص باليني، تخصص پزشكي و فوق تخصص» موردتأييد وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي؛ به‌ترتيب معادل با دانش‌آموختگان دورة «كارشناسي ارشد» و دورة «دكتري تخصصي» محسوب مي‌شوند.

تبصرة 2: دانشجویان دورۀ دکتری تخصصی که از پیشنهاد رسالۀ دکتریِ خود با موفقیت دفاع کرده باشند، در صورت كسب دست‌كم 140 امتياز از جدول 1 مشمول مزایای این شیوه­نامه می­شوند.

تبصرة 3: چنانچه دانش‌آموختة دورة دكتري تخصصي حداقل 130 امتياز، دانش‌آموختة دورة كارشناسي‌ارشد حداقل 100 امتياز و دانشجوي دورة دكتري تخصصي حداقل 110 امتياز از جدول 1 را کسب کرده باشد، پروندة وي دركارگروه نظام وظيفة دانشگاهي (موضوع مادّة 4) بررسي و تصمیم­گیری نهایی دربارة اعطای تسهیلات به او، به نظر اجماع کارگروه بستگی دارد.

تبصرة 4: در دورة خدمت نظام‌وظيفة تخصصي، فرد بايد در ايران حضور داشته و مجاز نيست مگر در دورة گذراندن رسالة دكتري، به تحصيل اشتغال داشته باشد.

تبصرة 5: در صورت ادامه تحصيلِ فرد مشمول در حین خدمت نظام‌وظيفة تخصصي در دورة تحصيليِ ديگر، بهره‌مندي از مزاياي اين مادّه در پايان دورة بعد، منوط به احراز شرايط مذكور در اين شيوه‌نامه براي‌ مقطع جديد خواهد بود.

 

مادّة 3: تسهيلات

مشمولان اين جايزه با معرفي بنياد، دورة خدمت نظام‌وظيفة خود را، مشتمل‌بر « دورة آموزش نظامي» و « اجراي طرحي پژوهشي، فنّاورانه، فرهنگي يا مشابه‌آن»، طي وكارت پايان خدمت دريافت مي‌كنند.

تبصرة 1: موضوع و مكان اجراي طرح­های این بند بر اساس تشخيص ستادكلّ نيروهاي مسلح تعيين مي‌شود.

تبصرة 2: زمان دورة خدمت نظام‌وظيفة تخصصي حداقل برابر با نيمي از دورة رسمي نظام‌وظيفة ساير مشمولان هم‌تراز است كه براساس مدت زمان اجراي طرح تعيين مي‌شود.

تبصرة 3: مشمولان اين شيوه‌نامه مجازند قبل از دريافت كارت پايان خدمت و پس از طي دورة آموزش نظامي، در دستگاه‌هاي غير نظامي به استخدام درآيند.

تبصرة 4: پرداخت حقوق دورة نظام‌وظيفة تخصصي، مطابق با مقررات ستادكلّ نيروهاي مسلح صورت مي‌پذيرد.

 

مادّة 4: فرایند اجرا

فرايند اجراي اين جايزه به شرح زير است:

الف. فرد متقاضی، اطلاعات خود را در سامانۀ اطلاعاتی بنياد بارگذاری می­کند.

 

 ب. پس از محاسبۀ امتیاز و راستي‌آزمايي اطلاعات به كمك بنيادهاي نخبگاني استانِ محل تحصيل/ سكونت متقاضي، «كارگروه نظام وظيفة دانشگاهي» متشكل از يكي از مديران حوزة معاونت برنامه‌ريزي (رئيس كارگروه)، دو تن از صاحب‌نظران فعاليت‌هاي نخبگاني و نمايندة ادارة كل حراست بنياد، بعد از ارزيابي و محاسبة امتياز متقاضيان، برگزیدگان نهایی را تعیین می­کند. اعضاي اين كارگروه با تأييد رئيس بنياد برگزيده و با حكم معاون برنامه‌ريزي منصوب مي‌شوند.

ج. برگزيده كاربرگ «اطلاعات فردي دانش‌آموختة ‌برتر» را تكميل و براي بنياد ارسال مي‌كند. 

د. بنياد، مشمولان را به ستاد کلّ نیروهای مسلّح معرفی می­کند.

تبصرة 1: فرض بنياد، صحت اطلاعات بارگذاري شده در سامانه است و چنانچه در هر مرحله از بررسي مشخص شود متقاضي اطلاعاتي را خلاف واقع اظهار‌كرده است، از تمامي تسهيلات بنياد محروم مي‌شود و عدم صداقت وي به دستگاه‌هاي ذي‌ربط اعلام و موضوع به لحاظ حقوقي پيگيري مي‌شود.

تبصرة 2: چنانچه با درخواست متقاضي موافقت نشود، متقاضي مجاز است با ارتقاي فعاليت‌هاي نخبگاني خود صرفاً يك‌بار ديگر (و در محدودة دورة مجاز پس از دانش‌آموختگي)، درخواست خود را در سامانه بارگذاري كند.

 

مادّة 5: تفسير مفاد و نظارت

 

شرح مواد مسكوت، تفسير مفاد، طراحی نظام اجراییِ شیوه­نامه و نظارت بر اجراي صحيح مفاد آيين‌نامه ‌و شيوه‌نامه، بر عهدة معاونت برنامه‌ريزي است و لازم است در هر سال،گزارشي از اجراي شيوه‌نامه را تهيه ‌و ارائه‌كند.

تبصره: معاون برنامه‌ريزي مجاز است در طول زمان اجراي شيوه‌نامه، مصاديق ديگر فعاليت‌هاي نخبگاني و تغيير امتياز مصاديق موجود را شناسايي و در جدول 1 اعمال كند تا درصورت نهايي شدن، به‌طور دائمي در شيوه‌نامه لحاظ شود.

 

 مادّة 6: تصویب و اجرا

 

این شیوه­نامه مشتمل بر یک مقدمه، شش مادّه و دوازده تبصره به تصویب رئیس بنیاد ملّی نخبگان رسید و اجراي آن تا تاریخ 29/12/1396 لازم است و پس از آن اصلاحات لازم در شيوه‌نامه اعمال می­شود.

 

 

جدول 1: فعاليت‌هاي نخبگاني براي تسهيلات نظام وظيفة تخصصي(دانش‌آموختگان برترِ دانشگاهي)
فعاليت‌هاي نخبگاني  حداكثر امتياز توضيحات
كارشناسي ارشد دكتري تخصصي
برگزيدة آزمون‌هاي ورود به دانشگاه كارشناسي
(فقط يك آزمون)
وزارت علوم / بهداشت از 150 تا صفر امتياز از 150 تا صفر امتياز كساني كه در گروه‌هاي رياضي و فيزيك، علوم تجربي و علوم انساني رتبة كمتر از 1000 و در گروه‌هاي هنر و زبان‌هاي خارجي رتبة كمتر از 300 كسب كرده‌اند
کارشناسي ارشد
(فقط يك آزمون)
وزارت علوم / بهداشت از 75 تا صفر امتياز از 75 تا صفر امتياز كساني كه رتبة كمتر از 30 (بدون گرايش) كسب كرده‌اند
ورود بدون آزمون دانشجويان ممتاز (استعدادهاي درخشان) كارشناسي ارشد معادل رتبة 10 (بدون گرايش) آزمون ورود به دانشگاه در مقطع كارشناسي ارشد -
 فعاليت‌هاي آموزشي  ميانگين كل دورة کارشناسی 25* (17 -ميانگين كل)* سال‌هاي مجاز
مجموع سال‌ها/
با احتساب ضريب هم‌ترازسازي معدل
ميانگين كل دورة كارشناسي ارشد 50* (17/5 -ميانگين كل)* سال‌هاي مجاز
مجموع سال‌ها/
40* (17/5 -ميانگين كل)* سال‌هاي مجاز
مجموع سال‌ها/
با احتساب ضريب هم‌ترازسازي معدل
ميانگين كل دورة دكتري حرفه‌اي 50* (17/5 -ميانگين كل)* سال‌هاي مجاز
مجموع سال‌ها/
با احتساب ضريب هم‌ترازسازي معدل
ميانگين كل دورة دكتري تخصصي - 50* (18 -ميانگين كل)* سال‌هاي مجاز
مجموع سال‌ها/
براي دانش‌آموختگان پژوهش محور ضريب 20 لحاظ مي‌شود
اخذ جايزه‌هاي تحصيلي بنياد تا 100 امتياز(به ازاي هر سال) تا 100 امتياز(به ازاي هر سال) -
دانشجوي نمونة كشوري ا 80 تا 100 امتياز ا 80 تا 120 امتياز ا دانشجوي نمونة مقطع‌هاي كارشناسي، كارشناسي‌ارشد و دكتري تخصصي به ترتيب 80، 100 و 120 امتياز (حداكثر 140 امتياز)
 فعاليت‌هاي پژوهشي  مقاله‌هاي منتشر شده در نشريه‌هاي با نمایة معتبر بین‌المللی تا 50 امتياز (هر مقاله) تا 50 امتياز (هر مقاله) امتياز مقاله‌هاي سه سال اخير دانش‌آموختگان كارشناسي ارشد  و دانشجويان دكتري و پنج سال اخير دانش‌آموختگان دكتري  براساس ضرايب آيين‌نامة ارتقا محاسبه مي‌شود
مقاله‌هاي منتشر شده در نشريه‌هاي علمی - پژوهشی  تا 30 امتياز (هر مقاله)  تا 30 امتياز(هر مقاله)
مقاله‌هاي منتشر شده در همايش‌هاي علمي معتبر
(داخلي و بين‌المللي)
 تا 10 امتياز (هر مقالة كامل)  تا 10 امتياز (هر مقالة كامل)
همكاري در اجراي طرح‌هاي پژوهشي مصوّب مؤسسه تا 50 امتياز(به ازاي هر طرح) تا 50 امتياز(به ازاي هر طرح) امتياز طرح‌هاي سه سال اخير دانش‌آموختگان كارشناسي ارشد  و دانشجويان دكتري و پنج سال اخير دانش‌آموختگان دكتري  براساس ضرايب آيين‌نامة ارتقا محاسبه مي‌شود
نگارش / ترجمة كتاب كامل علمي تا 100 امتياز (به ازاي هر كتاب) تا 100 امتياز (به ازاي هر كتاب) كتاب بايد غير كمك درسي باشد ودر دورة دانش‌آموختگي منتشر شده باشد. امتياز با توجه به محتواي كتاب و اعتبار ناشر و براساس ضرايب آيين‌نامة ارتقا محاسبه مي‌شود (حداكثر 200 امتياز)
نگارش / ترجمة فصل كتاب علمي تا 15 امتياز (به ازاي هر فصل) تا 15 امتياز (به ازاي هر فصل)
 فعاليت‌هاي فنّاورانه ثبت ژن در پايگاه‌هاي اطلاعاتي معتبر تا  100 امتياز تا 100 امتياز حسب نظر كارگروه و باتوجه به مقالة منتشر شده از آن
اختراع‌هاي برگزيده اختراع سطح 1 تا 200 امتياز تا 200 امتياز مشاركت دست‌كم 45 درصد و برحسب ميزان مشاركت
اختراع سطح 2 تا 150 امتياز تا 150 امتياز مشاركت دست‌كم 45 درصد و برحسب ميزان مشاركت
اختراع سطح 3 تا 80 امتياز تا 80 امتياز مشاركت دست‌كم 45 درصد و برحسب ميزان مشاركت
فعاليت‌هاي فرهنگي و اجتماعي مستعد برتر ادبي، هنري و قرآني تا 100 امتياز تا 100 امتياز -
سرآمد  ادبي، هنري و قرآني  تا 150 امتياز  تا 150 امتياز -
عضويت در انجمن‌هاي علمي/ فرهنگي دانشجويي تا 5 امتياز(برحسب نوع عضويت) تا 5 امتياز(برحسب نوع عضويت) حداكثر 30 امتياز
عضويت در انجمن هاي علمي تخصصي تا 15 امتياز (برحسب نوع عضويت) تا 15 امتياز (برحسب نوع عضويت)
عضويت در هيئت مديرة انجمن‌هاي علمي تا 100 امتياز  تا 100 امتياز به ازاي هر سال عضويت در انجمن‌هاي داراي مجوز از دستگاه‌هاي ذي‌ربط 20 امتياز.
عضويت در هيئت تحريرية نشريه‌هاي علمي 30 تا 50 امتياز 30 تا 50 امتياز نشريه‌هاي پژوهشي و ترويجي داراي مجوز از دستگاه‌هاي ذي‌ربط
سردبير نشريه‌‌‌‌هاي علمي 40 تا 80 امتياز 40 تا 80 امتياز نشريه‌هاي پژوهشي و ترويجي داراي مجوز از دستگاه‌هاي ذي‌ربط

 

ادامة جدول 1
فعاليت‌هاي نخبگاني  حداكثر امتياز توضيحات
كارشناسي ارشد دكتري تخصصي
جشنوارة مورد تأييد  خوارزمي بین‌المللی اول  تا 230 امتياز تا 230 امتياز مشاركت دست‌كم 45 درصد
دوم تا 200 امتياز تا 200 امتياز مشاركت دست‌كم 45 درصد
سوم تا 150 امتياز تا 150 امتياز مشاركت دست‌كم 45 درصد
دانشجويي  اول  تا 100 امتياز تا 100 امتياز مشاركت دست‌كم 45 درصد
دوم تا 80 امتياز تا 80 امتياز مشاركت دست‌كم 45 درصد
سوم تا 60 امتياز تا 60 امتياز مشاركت دست‌كم 45 درصد
 فارابي بزرگسال رتبه اول تا 180 امتياز تا 180 امتياز صرفاً بخش‌هاي رقابتي جشنوارة فارابي
رتبه دوم تا 150 امتياز تا 150 امتياز
رتبه سوم تا 110 امتياز تا 110 امتياز
جوان رتبه اول تا 100 امتياز تا 100 امتياز
رتبه دوم تا 80 امتياز تا 80 امتياز
رتبه سوم تا 60 امتياز تا 60 امتياز
رازي محقق برگزيده رتبه اول تا 200 امتياز تا 200 امتياز  
رتبه دوم تا 150 امتياز تا 150 امتياز  
رتبه سوم تا 100 امتياز تا 100 امتياز  
محقق جوان تا 100 امتياز تا 100 امتياز  
محقق دانشجو تا 80 امتياز تا 80 امتياز  
ساير جشنواره‌ها و مسابقه‌ها تا 100 امتياز تا 100 امتياز براساس مقررات بنياد
 آزمون‌هاي علوم پزشكي برگزيدة آزمون‌هاي جامع پزشكي ، دندان‌پزشكي ، داروسازي و پيش‌كارورزي پزشكي اول  تا 100 امتياز تا 100 امتياز  
دوم تا 80 امتياز تا 80 امتياز  
سوم تا 60 امتياز تا 60 امتياز  
برگزيدة آزمون پذيرش دستيار پزشكي ، دندان‌پزشكي و داروسازي اول  0 تا 150  
دوم 0 تا 120  
سوم 0 تا 100  
آزمون دانش‌نامة تخصصي پزشكي  0 از 100 تا 180 امتياز حائزان رتبة اول تا پنجم 
دندان‌پزشكي  0 از 100 تا 150 امتياز حائزان رتبة اول تا سوم
داروسازي 0 از 100 تا 150 امتياز حائزان رتبة اول تا سوم
المپياد علمي  دانشجويي وزارت علوم اول  تا 120 امتياز تا 120 امتياز  
دوم تا 100 امتياز تا 100 امتياز  
سوم تا 80 امتياز تا 80 امتياز  
وزارت بهداشت اول  تا 120 امتياز تا 120 امتياز براساس رتبة انفرادي
دوم تا 100 امتياز تا 100 امتياز
سوم تا 80 امتياز تا 80 امتياز
دانش‌آموزي جهاني طلا  تا 100 امتياز تا 100 امتياز  
نقره  تا 80 امتياز تا 80 امتياز  
برنز تا 60 امتياز تا 60 امتياز  
ملي طلا  تا 60 امتياز تا 60 امتياز  
نقره  تا 40 امتياز تا 40 امتياز  
برنز تا 30 امتياز تا 30 امتياز  

دانلود فایل شیوه نامه

بنیاد نخبگان استانها
سامانه ثریا

پیوندها
تمامی حقوق متعلق به این سایت برای بنیاد ملی نخبگان محفوظ می باشد - نسخه قدیمی
آدرس: خيابان آزادي- بين خيابان نواب و رودكي- جنب كوچه طاهرنيا- پلاك 209 تلفن: 63478000 - 09601