يکشنبه ٢٧ مرداد ١٣٩٨
صفحه اصلی > تسهیلات و حمایت ها > دانش آموختگان دانشگاهی > تسهیلات > جذب در دستگاه های اجرایی > شیوه نامه دستگاه های اجرایی 
شیوه نامه دستگاه های اجرایی

باسمه تعالي

 

شيوه‌نامة بهره ­مندی دانش­ آموختگان برترِ دانشگاهي از تسهیلات جذب در دستگاه‌هاي اجرايي

 

 مقدمه

به استناد تبصرة مواد 3 و 4 آیین­نامۀ «شناسایی و پشتیبانی از دانش­آموختگان برترِ دانشگاهی» و به منظور اجرایی­سازی بند «ب- 3» از مادّۀ 4 آیین­نامه و با هدف جذب دانش‌آموختگان توانمند دانشگاهي در دستگاه‌هاي اجرايي، دانش‌آموختگان‌برترِ دانشگاهي طبق شرایط این شیوه­نامه می­توانند از تسهیلات جذب در دستگاه‌هاي اجرايي بهره­مند شوند.

مادّة1: تعاريف

الف. بنياد: منظور بنياد ملّي نخبگان است.

ب. وزارت علوم: منظور وزارت علوم، تحقيقات و فنّاوري است.

ج. وزارت بهداشت: منظور وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي است.

د. مؤسسة علمي: منظور هريك از مراكزآموزش عالی، پژوهش و فنّاوري‌ داخل يا خارج ازكشور است­كه صحت مدارك صادرة آنها به تأييد وزارت علوم، تحقیقات و فنّاوری؛ وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی؛ یا شوراي عالي انقلاب فرهنگي رسيده باشد.

ه‍ ‍.آیین­نامه: منظور «آیین­نامۀ شناسایی و پشتیبانی از دانش­آموختگان ­برتر دانشگاهی» مصوّب هيئت امناي بنياد در تاريخ 13/3/1394 است.

و. معاونت برنامه‌ريزي: منظور معاونت برنامه‌ريزي و نظارت بنياد است.

ز. دانش­آموختۀ­ برتر: منظور هر یک از دانش­آموختگان موضوع آيين‌نامه و مشمول بند «ب- 3» از مادّۀ 4 آیین­نامه است.

ح. دستگاه اجرایی: منظور هریک ازدستگاه‌هاي موضوع مواد 5 و 117 از «قانون مديريت خدمات كشوري» مصوّب مجلس شوراي اسلامي در تاريخ 8/7/1386 است.

ط. فعاليت نخبگاني: منظور فعالیتی آگاهانه، خلاقانه و نوآورانه با اثرگذاری محسوس بر پیشرفت کشور در حوزه‌های مختلف از قبیل: علم، فنّاوری، هنر، ادب، فرهنگ و مدیریت با تأکید بر شناخت مسائل و مشکلات کشور است.

 

مادّة 2: شرايط مشمولان

دانش‌آموختگان مؤسسه‌هاي علمي در مقطع كارشناسي، كارشناسي ارشد و دكتري تخصصي درصورت احراز شرایط زیر به عنوان دانش‌آموختة‌ برتر می­توانند از تسهیلات جذب در دستگا‌ه‌هاي اجرايي بهره­مند ‌شود:

الف. بيش از سه سال از تاريخ دانش‌آموختگي آنان در مؤسسه‌هاي علمي داخل كشور و بيش از شش سال در مؤسسه‌هاي علمي خارج از كشور نگذشته باشد.

ب. دانش‌آموختگان دورة كارشناسي دست‌كم 120 امتياز، دورة كارشناسي‌ارشد دست‌كم 200 امتياز و دورة دكتري تخصصي دست‌كم 250 امتياز از فعاليت‌هاي نخبگاني مندرج در جدول 1 و بيشترين امتياز را در قياس با ساير متقاضيان در دورة زماني بررسي كسب‌كرده باشند.

تبصرة 1: دانش‌آموختگان دوره‌هاي «دكتري حرفه‌اي» و نيز دوره‌هاي «تخصص و فوق تخصص» موردتأييد وزارت بهداشت، به‌ترتيب معادل با دانش‌آموختگان دورة «كارشناسي ارشد» و دورة «دكتري تخصصي» محسوب مي‌شوند.

تبصرة 2 : چنانچه متقاضی، حداکثر ده درصد کمتر از امتیاز بند «ب» را کسب کرده باشد، در فرايند شناسايي وارد مي‌شود و تصمیم­گیری نهایی دربارة اعطای تسهیلات به وي، به نظر اجماع کارگروهِ موضوع مادّة 4 بستگی دارد.

 

مادة 3: تسهيلات

مشمولان اين جايزه، حداكثر دو سال پس از برگزيده شدن، مجازند از تسهيلات زير بهره‌مند ‌شوند:

3ـ1. استفاده از مزاياي آيين‌نامة «جذب و نگهداري نيروي انساني نخبه و استعداد برتر در دستگاه‌هاي اجرايي» (مصوبة هيئت‌وزيران در تاريخ 9/11/1390)، شامل:

الف. قرارگرفتن در يك رتبه بالاتر نسبت به شاغلان هم‌تراز

ب. اعطاي سقف امتياز فوق‌العاده ويژة موضوع بند 10 مادّة 68 از قانون مديريت خدمات‌كشوري

ج. شناور شدن ساعت‌كارِكارمند بنا به تشخيص دستگاه اجرايي

د.كاهش پنجاه درصدي سوابق تجربيِ موردنياز براي انتصاب به سمت‌هاي مديريتي (طبق مواد 53 و54 از قانون مديريت خدمات كشوري)

ه‍. اولويت در استفاده از راتبه‌هاي آموزشي‌كوتاه‌مدت در داخل‌ وخارج ازكشور در شرايط مساوي با ساير مشمولان

و. اولويت در استفاده از امرية خدمت نظام‌وظيفه در دستگاه اجرايي

3-2. دريافت «تسهيلات فرهنگي- رفاهي» مطابق بند «الف – 4» از مادّة 4 آيين‌نامه

تبصره : دورة برخورداري از تسهيلات ‌آيين‌نامه، حداكثر دو سال از زمان اعلام نام فرد مشمول به دستگاه از سوي بنياد است و استمرار بهره‌مندي از اين تسهيلات موكول به تداوم فعاليت‌هاي نخبگانيِ خاص آن دستگاه است. مقررات ارزيابي فعاليت‌هاي نخبگاني با پيشنهاد دستگاه ذي‌ربط و تأييد بنياد اجرايي مي‌شود.

 

مادة 4: فرايند اجرا

فرايند شناسايي دانش‌آموختگانِ‌برتر مشمول اين جايزه به شرح زير است:

الف. رئیس بنیاد در هر سال سهمیة استفاده از این جایزه را اعلام می­کند.

ب. فرد متقاضی، در بازه‌هاي زماني تعيين شده از سوي بنياد، اطلاعات خود را در سامانۀ اطلاعاتی بنياد بارگذاری می­کند.

ج. پس از راستي‌آزمايي اطلاعات به كمك بنيادهاي نخبگان استانيِ محل تحصيل/ سكونت متقاضي، «كارگروه شناسايي دانش‌آموختگان‌برتر» متشكل از يكي از مديران حوزة معاونت برنامه‌ريزي (رئيس كارگروه) و حداكثر سه تن از صاحب‌نظران فعاليت‌هاي نخبگاني، بعد از ارزيابي و محاسبة امتياز متقاضيان، برگزيدگان نهايي را تعيين مي‌كند. اعضاي اين كارگروه با تأييد رئيس بنياد برگزيده و با حكم معاون برنامه‌ريزي منصوب مي‌شوند.

د. بنياد به برگزيدگانِ استفاده از تسهيلات جذب در دستگاه‌هاي اجرايي اطلاع رساني مي‌كند.

تبصرة 1: فرض بنياد، صحت اطلاعات بارگذاري شده در سامانه است و چنانچه در هر مرحله از بررسي مشخص شود متقاضي اطلاعاتي را خلاف واقع اظهار‌كرده است، از تمامي تسهيلات بنياد محروم مي‌شود و عدم صداقت وي به دستگاه‌هاي ذي‌ربط اعلام و به لحاظ حقوقي موضوع پيگيري مي‌شود.

تبصرة 2: چنانچه با درخواست متقاضي موافقت نشود، متقاضي مجاز است با ارتقاي فعاليت‌هاي نخبگاني خود صرفاً يك‌بار ديگر (و در محدودة دورة مجاز پس از دانش‌آموختگي)، درخواست خود را در سامانه بارگذاري كند.

 

مادّة 5: تفسير مفاد و نظارت

شرح مواد مسكوت، تفسير مفاد، طراحی نظام اجراییِ شیوه­نامه و نظارت بر اجراي صحيح مفاد آيين‌نامه ‌و شيوه‌نامه، بر عهدة معاونت برنامه‌ريزي است و لازم است در هر سال،گزارشي از اجراي شيوه‌نامه را تهيه ‌و ارائه‌كند.

تبصره: معاون برنامه‌ريزي مجاز است در طول زمان اجراي شيوه‌نامه، مصاديق ديگر فعاليت‌هاي نخبگاني و تغيير امتياز مصاديق موجود را شناسايي و در جدول 1 اعمال كند تا درصورت نهايي شدن، به‌طور دائمي در شيوه‌نامه لحاظ شود.

 

مادّة 6: تصویب و اجرا

این شیوه­نامه مشتمل بر یک مقدمه، شش مادّه و شش تبصره به تصویب رئیس بنیاد ملّی نخبگان رسید و اجراي آن تا تاريخ 29/12/1396 لازم است و پس از آن اصلاحات لازم در شيوه‌نامه اعمال می­شود.

 

 

جدول 1:  فعاليت‌هاي نخبگانيِ دانش‌آموختگان برتر براي تسهيلات جذب در دستگاه‌هاي اجرايي
فعاليت‌هاي نخبگاني  حداكثر امتياز توضيحات
كارشناسي كارشناسي ارشد دكتري تخصصي
برگزيدة آزمون‌هاي ورود به دانشگاه كارشناسي
(فقط يك آزمون)
وزارت علوم / بهداشت از 200 تا صفر امتياز از 150 تا صفر امتياز از 150 تا صفر امتياز كساني كه در گروه‌هاي رياضي و فيزيك، علوم تجربي و علوم انساني رتبة كمتر از 1000 و در گروه‌هاي هنر و زبان‌هاي خارجي رتبة كمتر از 300 كسب كرده‌اند
کارشناسي ارشد
(فقط يك آزمون)
وزارت علوم / بهداشت - از 75 تا صفر امتياز از 75 تا صفر امتياز كساني كه رتبة كمتر از 30 (بدون گرايش) كسب كرده‌اند
ورود بدون آزمون دانشجويان ممتاز (استعدادهاي درخشان) كارشناسي ارشد - معادل رتبة 10 (بدون گرايش) آزمون ورود به دانشگاه در مقطع كارشناسي ارشد -
 فعاليت‌هاي آموزشي  ميانگين كل دورة کارشناسی 75* (17 -ميانگين كل)*سنوات كل مجاز
مجموع سنوات/
25* (17 -ميانگين كل)* سال‌هاي مجاز
مجموع سال‌ها/
با احتساب ضريب هم‌ترازسازي معدل
ميانگين كل دورة كارشناسي ارشد - 50* (17/5 -ميانگين كل)* سال‌هاي مجاز
مجموع سال‌ها/
40* (17/5 -ميانگين كل)* سال‌هاي مجاز
مجموع سال‌ها/
با احتساب ضريب هم‌ترازسازي معدل
ميانگين كل دورة دكتري حرفه‌اي - 50* (17/5 -ميانگين كل)* سال‌هاي مجاز
مجموع سال‌ها/
با احتساب ضريب هم‌ترازسازي معدل
ميانگين كل دورة دكتري تخصصي - - 50* (18 -ميانگين كل)* سال‌هاي مجاز
مجموع سال‌ها/
براي دانش‌آموختگان پژوهش محور ضريب 20 لحاظ مي‌شود
اخذ جايزه‌هاي تحصيلي بنياد تا 100 امتياز(به ازاي هر سال) تا 100 امتياز(به ازاي هر سال) تا 100 امتياز(به ازاي هر سال) -
دانشجوي نمونة كشوري تا 40 امتياز ا 40 تا 60 امتياز ا 40 تا 80 امتياز ا دانشجوي نمونة مقطع‌هاي كارشناسي، كارشناسي‌ارشد و دكتري تخصصي به ترتيب 40، 60 و 80 امتياز (حداكثر 100 امتياز)
 فعاليت‌هاي پژوهشي  مقاله‌هاي منتشر شده در نشريه‌هاي با نمایة معتبر بین‌المللی - تا 50 امتياز (هر مقاله) تا 50 امتياز (هر مقاله) امتياز مقاله‌هاي سه سال اخير دانش‌آموختگان كارشناسي ارشد و پنج سال اخير دانش‌آموختگان دكتري (با مشاركت استاد راهنما) براساس ضرايب آيين‌نامة ارتقا محاسبه مي‌شود. حداكثر امتياز حاصل از مقالات نشريات براي دانش‌آموختگان كارشناسي‌ارشد 100 امتياز و دانش آموختگان دكتري   150 امتياز و براي مقالات مجامع 50 امتياز است.
مقاله‌هاي منتشر شده در نشريه‌هاي علمی - پژوهشی -  تا 30 امتياز(هر مقاله)  تا 30 امتياز(هر مقاله)
مقاله‌هاي منتشر شده در همايش‌هاي علمي معتبر(داخلي و بين‌المللي) - تا 10 امتياز (هر مقالة كامل) تا 10 امتياز (هر مقالة كامل)
همكاري در اجراي طرح‌هاي پژوهشي مصوّب مؤسسه تا 20 امتياز(به ازاي هر طرح) تا 50 امتياز(به ازاي هر طرح) تا 50 امتياز(به ازاي هر طرح) امتياز طرح‌هاي  سه سال اخير دانش‌آموختگان كارشناسي ارشد و پنج سال اخير دانش‌آموختگان دكتري بر اساس  ضرايب آيين‌نامة ارتقا محاسبه مي‌شود. حداكثر امتياز  حاصل از همكاري در اجراي طرح پژوهشي براي دانش‌آموختگان كارشناسي ارشد 100 امتياز و دانش آموختگان دكتري 150 امتياز است.
نگارش / ترجمة كتاب كامل علمي - تا 100 امتياز (به ازاي هر كتاب) تا 100 امتياز (به ازاي هر كتاب) كتاب بايد غير كمك درسي باشد ودر دورة دانش‌آموختگي منتشر شده باشد. امتياز با توجه به محتواي كتاب و اعتبار ناشر و براساس ضرايب آيين‌نامة ارتقا محاسبه مي‌شود (حداكثر 200 امتياز)
نگارش / ترجمة فصل كتاب علمي - تا 15 امتياز (به ازاي هر فصل) تا 15 امتياز (به ازاي هر فصل)
 فعاليت‌هاي فنّاورانه اختراع‌هاي برگزيده اختراع سطح 1 تا 200 امتياز تا 200 امتياز تا 200 امتياز مشاركت دست‌كم 45 درصد و برحسب ميزان مشاركت
اختراع سطح 2 تا 150 امتياز تا 150 امتياز تا 150 امتياز
اختراع سطح 3 تا 70 امتياز تا 70 امتياز تا 70 امتياز
ثبت ژن در پايگاه‌هاي اطلاعاتي معتبر تا 100 امتياز تا 100 امتياز تا 100 امتياز حسب نظر كارگروه و باتوجه به مقالة منتشر شده از آن
مديرعامل شركت فناورانة داخلي  تا 75 امتياز تا 75 امتياز تا 75 امتياز به‌ازاي هر سال 
فعاليت‌هاي فرهنگي و اجتماعي مستعد برتر ادبي، هنري و قرآني تا 100 امتياز تا 100 امتياز تا 100 امتياز -
سرآمد  ادبي، هنري و قرآني تا 150 امتياز تا 150 امتياز تا 150 امتياز -
عضويت در انجمن‌هاي علمي/ فرهنگي دانشجويي تا 5 امتياز(برحسب نوع عضويت) تا 5 امتياز(برحسب نوع عضويت) تا 5 امتياز(برحسب نوع عضويت) حداكثر  30 امتياز 
عضويت در انجمن هاي علمي تخصصي تا 15 امتياز (برحسب نوع عضويت) تا 15 امتياز (برحسب نوع عضويت) تا 15 امتياز (برحسب نوع عضويت)
عضويت در هيئت مديرة انجمن‌هاي علمي تا 30 امتياز تا 100 امتياز تا 100 امتياز به ازاي هر سال عضويت در انجمن‌هاي داراي مجوز از دستگاه‌هاي ذي‌ربط 20 امتياز.
عضويت در هيئت تحريرية نشريه‌هاي علمي  تا 20 امتياز  تا 50 امتياز  تا 50 امتياز نشريه‌هاي پژوهشي و ترويجي داراي مجوز از دستگاه‌هاي ذي‌ربط
سردبير نشريه‌‌‌‌هاي علمي -  تا 80 امتياز  تا 80 امتياز نشريه‌هاي پژوهشي و ترويجي داراي مجوز از دستگاه‌هاي ذي‌ربط

 

ادامة جدول 1
فعاليت‌هاي نخبگاني  حداكثر امتياز توضيحات
كارشناسي كارشناسي ارشد دكتري تخصصي
جشنوارة مورد تأييد  خوارزمي بین‌المللی اول  تا 230 امتياز تا 230 امتياز تا 230 امتياز مشاركت دست‌كم 45 درصد
دوم تا 200 امتياز تا 200 امتياز تا 200 امتياز مشاركت دست‌كم 45 درصد
سوم تا 150 امتياز تا 150 امتياز تا 150 امتياز مشاركت دست‌كم 45 درصد
دانشجويي  اول  تا 100 امتياز تا 100 امتياز تا 100 امتياز مشاركت دست‌كم 45 درصد
دوم تا 80 امتياز تا 80 امتياز تا 80 امتياز مشاركت دست‌كم 45 درصد
سوم تا 60 امتياز تا 60 امتياز تا 60 امتياز مشاركت دست‌كم 45 درصد
 فارابي بزرگسال رتبه اول تا 180 امتياز تا 180 امتياز تا 180 امتياز صرفاً بخش‌هاي رقابتي جشنوارة فارابي
رتبه دوم تا 150 امتياز تا 150 امتياز تا 150 امتياز
رتبه سوم تا 110 امتياز تا 110 امتياز تا 110 امتياز
جوان رتبه اول تا 100 امتياز تا 100 امتياز تا 100 امتياز
رتبه دوم تا 80 امتياز تا 80 امتياز تا 80 امتياز
رتبه سوم تا 60 امتياز تا 60 امتياز تا 60 امتياز
رازي محقق برگزيده رتبه اول تا 200 امتياز تا 200 امتياز تا 200 امتياز -
رتبه دوم تا 150 امتياز تا 150 امتياز تا 150 امتياز -
رتبه سوم تا 100 امتياز تا 100 امتياز تا 100 امتياز -
محقق جوان تا 100 امتياز تا 100 امتياز تا 100 امتياز -
محقق دانشجو تا 80 امتياز تا 80 امتياز تا 80 امتياز -
ساير جشنواره‌ها و مسابقه‌ها تا 100 امتياز تا 100 امتياز تا 100 امتياز براساس مقررات بنياد
 آزمون‌هاي علوم پزشكي برگزيدة آزمون‌هاي جامع پزشكي ، دندان‌پزشكي ، داروسازي و پيش‌كارورزي پزشكي اول  - تا 100 امتياز تا 100 امتياز -
دوم - تا 80 امتياز تا 80 امتياز -
سوم - تا 60 امتياز تا 60 امتياز -
برگزيدة آزمون پذيرش دستيار پزشكي ، دندان‌پزشكي و داروسازي اول  - 0 تا 150 امتياز -
دوم - 0 تا 120 امتياز -
سوم - 0 تا 100 امتياز -
آزمون دانش‌نامة تخصصي پزشكي  - 0  100تا 180 امتياز حائزان رتبة اول تا پنجم 
دندان‌پزشكي  - 0 100تا 150 امتياز حائزان رتبة اول تا سوم
داروسازي - 0 100تا 150 امتياز حائزان رتبة اول تا سوم
المپياد علمي  دانشجويي وزارت علوم اول  تا 120 امتياز تا 120 امتياز تا 120 امتياز -
دوم تا 100 امتياز تا 100 امتياز تا 100 امتياز -
سوم تا 80 امتياز تا 80 امتياز تا 80 امتياز -
وزارت بهداشت اول  تا 120 امتياز تا 120 امتياز تا 120 امتياز براساس رتبة انفرادي
دوم تا 100 امتياز تا 100 امتياز تا 100 امتياز
سوم تا 80 امتياز تا 80 امتياز تا 80 امتياز
دانش‌آموزي جهاني طلا  تا 100 امتياز تا 100 امتياز تا 100 امتياز -
نقره  تا 80 امتياز تا 80 امتياز تا 80 امتياز -
برنز تا 60 امتياز تا 60 امتياز تا 60 امتياز -
ملي طلا  تا 60 امتياز تا 60 امتياز تا 60 امتياز -
نقره  تا 40 امتياز تا 40 امتياز تا 40 امتياز -
برنز تا 30 امتياز تا 30 امتياز تا 30 امتياز -
بنیاد نخبگان استانها
سامانه ثریا

پیوندها
تمامی حقوق متعلق به این سایت برای بنیاد ملی نخبگان محفوظ می باشد - نسخه قدیمی
آدرس: خيابان آزادي- بين خيابان نواب و رودكي- جنب كوچه طاهرنيا- پلاك 209 تلفن: 63478000 - 09601