دوشنبه ٢٨ مرداد ١٣٩٨
صفحه اصلی > تسهیلات و حمایت ها > برگزیدگان ادبی > آئین نامه شناسایی و پشتیبانی از برگزیدگان ادبی کشور 
آئین نامه شناسایی و پشتیبانی از برگزیدگان ادبی کشور

باسمه تعالي

آيين‌نامة شناسايي و پشتيباني از برگزيدگان ادبي‌كشور

 

مقدمه

 به منظور ارتقاي زبان و ادب فارسي و با هدف شناسايي اجتماعات نخبگاني در زمينة ادبي در چارچوب گفتمان فرهنگي نظام جمهوري اسلامي و به استناد راهبرد ملّي 1ـ1 و نيز اقدام‌هاي ملّي 1ـ1ـ1 و 5ـ1ـ4 از سند راهبردي كشور در امور نخبگان، اين‌آيين‌نامه تصويب مي‌شود:

 

 مادّة1: تعاريف

براي رعايت اختصار، تعاريف زير در اين‌آيين‌نامه رعايت مي‌شود:

الف. بنياد: منظور بنياد ملّي نخبگان است.

ب. ادبيات: منظور هر يك از حوزه‌هاي ادبي شامل: «شعر»، «داستان» و «تخصص‌هاي زباني و ادبي (از جمله: نويسندگي، ويرايش، آموزش زبان فارسي، ترجمه، زبان‌شناسي و پژوهش زباني‌وادبي)» در زبان فارسي است.

ج. رويداد ادبي: منظور هريك از مسابقه‌ها و جشنواره‌هاي معتبر در در حوزة زبان و ادبيات است‌‌كه به تأييد كميسيون دائمي هيئت‌امناي بنياد رسيده باشد.

 

مادّة2: تعريف برگزيدگان ادبي

 

برگزيدگان ادبي در هر يك از حوزه‌هاي ادبيات و در دو ردة «سرآمد ادبي» و «مستعد برتر ادبي» تعريف مي‌شوند:

2ـ1. مستعد برتر ادبي: فردي با استعداد‌كه فعاليت‌هاي ادبيِ وي نشان‌ از آتية درخشان ادبي داشته باشد ولي لازم است اين استعداد به مدد لطف الهي، تلاش فردي و پشتيباني مراجع ذي‌ربط، هرچه بيشتر از قوّه به فعل درآيد تا به «سرآمد ادبي» تبديل شود. مهم‌ترين شاخصه‌هاي مستعد ادبي عبارت است از:

الف. آثار زباني و ادبي وي داراي نشانه‌هايي خلاقانه، نوآورانه، واجد ارزش‌هاي ادبي و متفاوت باكار عموم باشد.

ب. احوال و آثار او معرف تخلّق به ادب اسلامي، التزام عملي به نظام اسلامي و آيين ملّي باشد.

ج. جوان، در محدودة سني 15 تا 40 سالگي، باشد.

 

2ـ2. سرآمد ادبي: فردي است كه بر اساس ذوق، خلاقيت سرشار و تلاش خود به جايگاهي ممتاز در ميان همگنان دست يافته باشد. مهم‌ترين شاخصه‌هاي سرآمد ادبي عبارت است از:

الف. صاحب سبك و شيوه‌اي نوآورانه درآفرينش‌آثارادبي باشد و سال‌هاي متمادي از عمر خود را در آن شاخة ادبي به صورت فعال و پيشرو سپري‌كرده باشد.

ب. احوال و آثار او معرف تخلّق به ادب اسلامي، التزام عملي به نظام اسلامي و آيين‌ ملّي باشد.

ج. در محدودة سني بالاتر از 40 سال باشد.

 

مادّة3: شناسايي برگزيدگان ادبي

 

بنياد هرساله تعدادي از «سرآمدان ادبي» و «مستعدان برتر ادبي» را در حوزة ادبيات شناسايي و انتخاب مي‌كند.

 

3ـ1. مستعدان برتر ادبي بر اساس معيارهاي زير و با رعايت مفاد مادّة 2ـ1 برگزيده مي‌شوند:

الف. داشتن پيشينة برجستة تحصيلي: با استناد به برگزيده شدن درآزمون‌هاي ورود به دانشگاه‌ها، برگزيده شدن در المپيادهاي ادبي، دانش‌آموختگي برتر و جزآن

ب. داشتن فعاليت‌هاي ادبي، پژوهشي و ترويجي درحوزة ادبيات؛ به استناد برگزيده شدن در رويدادهاي معتبرادبي، نگارش‌كتاب‌هاي ادبي، انتشارات علمي و جزآن

 

3ـ2. سرآمدان ادبي بر اساس معيارهاي زير و بارعايت مفاد بند 2ـ2 برگزيده مي‌شوند:

الف. آفرينش آثار اصيل ادبي؛ شامل: خلق اثر برجستة ادبي، ترجمة آثار فاخر ادبي به زبان فارسي، دارا بودن سبك ويژة ادبي و جزآن

ب. داشتن فعاليت‌هاي پژوهشي، آموزشي، ترويجي و شاگردپروري در حوزة ادبيات، اجراي طرح‌هاي مطالعاتي و پژوهشي، انتشارات علمي، تربيت شاگردان مبرّز و جزآن

ج. داشتن حُسن شهرت ادبي و علمي در اجتماع‌هاي تخصصي؛ با استناد به آثاري به زبان غيرفارسي، برگزيده شدن در رويدادهاي معتبر ادبي، عضويت در مجامع معتبر ادبي و جزآن

د. تلاش براي ارتقاي زبان فارسي در سطح ملّي و بين‌المللي؛ با استناد به فعاليت در انجمن‌هاي ادبي، تلاش براي پاسداري از زبان فارسي، همكاري در توسعة زبان فارسي در جهان و جزآن

 

تبصرة 1:  معيارهاي شناسايي «مستعدان برتر» و «سرآمدان» ادبي بر اساس جدولي است‌كه با پيشنهاد شوراي شناسايي برگزيدگان ادبي (موضوع مادّة 4)، به تصويب كميسيون دائمي هيئت‌امنا مي‌رسد.

تبصرة 2: تعداد برگزيدگان ادبي و سنجه‌هاي ارزيابي معيارهاي مذكور در تبصرة 1، بر اساس شيوه‌نامه‌اي است كه به تصويب رئيس بنياد مي‌رسد.

  

مادّة4: شوراي شناسايي برگزيدگان ادبي

 به منظور انطباق ويژگي‌هاي نامزدهاي انتخابي با شرايط مذكور در آيين‌نامه، «شوراي شناسايي برگزيدگان ادبي» با تركيب زير تشكيل مي‌شود:

الف. معاون برنامه‌ريزي و نظارت بنياد (رئيس شورا)

ب. معاون علمي ـ پژوهشي فرهنگستان زبان و ادب فارسي

ج. يكي از معاونان وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي با انتخاب وزير ذي‌ربط

د. يكي از معاونان وزارت علوم، تحقيقات و فنّاوري با انتخاب وزير ذي‌ربط

هـ . يكي از معاونان وزارت آموزش و پرورش به انتخاب وزير ذي‌ربط

و. رئيس حوزة هنري سازمان تبليغات اسلامي (يا يكي از معاونان ايشان)

ز. سه تن از صاحب‌نظران حوزة ادبيات فارسي

تبصرة 1: اعضاي موضوع اين مادّه با حكم رئيس بنياد منصوب مي‌شوند.

 تبصرة 2: اعضاي بند «ز» از ميان استادان و اديبان برجستة كشور با پيشنهاد فرهنگستان زبان و ادب فارسي و تأييد بنياد به مدّت دو سال منصوب مي‌شوند. انتخاب و انتصاب مجدد اين اعضا بلامانع است.

 تبصرة ‌3: حدود وظايف، اختيارات و فرايندكاري شورا بر اساس شيوه‌نامه‌اي است كه به تصويب رئيس بنياد مي‌رسد.

 تبصرة 4: دبيرخانة شورا در بنياد تشكيل مي‌شود و وظيفة تنظيم و ارسال دعوت‌نامه‌ها، ثبت صورت‌جلسه‌ها، ابلاغ مصوبه‌ها و پيگيري اجراي آنها را بر عهده دارد.

 

مادّة 5: پشتيباني

 به منظور تسهيلِ مسير فعاليت‌هاي نخبگاني برگزيدگان ادبي، بنياد با همكاري نهادهاي ذي‌ربط، تسهيلاتي را به منظور زمينه‌سازي براي «رشد مستعدان برتر ادبي» و «اثرگذاري و الگوسازي از سرآمدان ادبي» اعطا مي‌كند.

تبصره: شرح تفصيلي و اعتبار هر يك از جوايز بر اساس بودجة سالانة بنياد و مطابق شيوه‌نامه‌اي است كه به تصويب رئيس بنياد مي‌رسد.

 

مادّة 6 : تصويب و اجرا

اين آيين‌نامه مشتمل بر يك مقدمه، شش مادّه و هفت تبصره در تاريخ 24/4/1394 به تصويب كميسيون دائمي و مطابق مصوبة جلسة پنجم هيئت‌امنا (تبصرة 1 مادّة 3 آيين‌نامة كميسيون دائمي)، در تاريخ 7/5/1394 به تصويب هيئت امناي بنياد ملّي نخبگان رسيد و جايگزين «آيين‌نامة شناسايي و پشتيباني از برگزيدگان ادبي كشور» (موضوع مصوّبة هيئت‌امناي بنياد ملّي نخبگان در تاريخ 20/12/1393) مي‌شود و از تاريخ تصويب لازم‌الاجراست.

 

بنیاد نخبگان استانها
سامانه ثریا

پیوندها
تمامی حقوق متعلق به این سایت برای بنیاد ملی نخبگان محفوظ می باشد - نسخه قدیمی
آدرس: خيابان آزادي- بين خيابان نواب و رودكي- جنب كوچه طاهرنيا- پلاك 209 تلفن: 63478000 - 09601